Seminari de Filosofia

departament-filosofia-xxvolimpiada-2-2

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Seminari de Filosofia forma part del Departament de Ciències Socials. Té com a objectiu impartir l’assignatura de Filosofia per tal d’impulsar la reflexió crítica i l’actitud interrogativa sobre el món que ens envolta, sobre el propi ésser humà, el coneixement i l’acció, i sobre la vida en comú, la societat i la política, la ciutadania i l’exercici de la democràcia.

ASSIGNATURES

Alternativa a la Religió. Filosofia – 2 hores setmanals (a tres grups)

Continguts:

 • Reconeixement del jo i dels altres com a subjectes. (La meva ment, els meus sentiments, les meves idees, la meva cultura, les meves accions, i els dels altres).
 • Habilitats de pensament (conceptualització, anàlisi, raonament, recerca).

Tasques / Deures:

 • Redaccions breus sobre les qüestions tractades a classe o per preparar el diàleg.
 • Elaboració d’exercicis amb les reflexions corresponents.
 • Representació/simbolització amb imatges de les valoracions fetes o dels temes tractats.
 • Lectura de textos.
 • Treballs individuals i/o en grup.

Exàmens:

 • Un examen escrit cada trimestre.
 • Presentació del quadern amb els exercicis i les reflexions corresponents.
 • El fonamental per aprovar és el treball a l’aula i la presentació de les feines encomanades.

Educació per a la ciutadania. 1 crèdit comú – 1 hora setmanal

Continguts:

Desenvolupar les següents àrees temàtiques i ètiques:

 • Identitat i autonomia.
 • Convivència i valors cívics.
 • Pertinença i ciutadania a través de la participació en el projecte de ciutadania activa i participativa: L’Audiència Pública.

Tasques / Deures:

 • Realització de comentaris de text i exercicis.
 • Habitualment, els alumnes han de llegir i estudiar la lliçó.
 • Lectures dels textos seleccionats i documents visuals.

Exàmens:

 • No es realitzaran exàmens, però com a mínim, s’han de realitzar i lliurar els dossiers d’exercicis cada trimestre seguiment del llibre de text.

Educació ètico-cívica. 1 crèdit comú- 3 hores setmanals durant un trimestre

Continguts generals:

Desenvolupament d’un pensament crític i reflexiu a través de la valoració de les diferents realitats, entorns i contextos socials i econòmics:

 • Identitat i autonomia.
 • Sistemes ètics i sistemes polítics.
 • Sistemes de participació ciutadana.
 • La construcció de la convivència i dels valors cívic.
 • Treballar i contrarestar els forts estereotips amb relació a l’alumnat immigrat d’origen llatí i no llatí.
 • Coneixement de períodes de la història vinculats a grans patiments humans i grans barbàries contemporànies.

Desenvolupament d’actituds de col•laboració i potenciació de la capacitat de compartir les vivències i els aprenentatges individuals i col•lectius:

 • Desenvolupament d’actituds col•laboratives i potenciació de la capacitat de compartir les vivències i els aprenentatges individuals i col•lectius.
 • Viure la classe com a una comunitat de pensament i de convivència democràtica i pacifica.

Tasques / Deures:

 • Realització d’exercicis a partir de la fotografia, el documental i el cinema.
 • Realització de documents i textos audiovisuals: retrats, autoretrats, entrevistes filmades, etc.
 • Habitualment, lectura de textos breus , en la qual es donarà prioritat a la comprensió i anàlisi textual i conceptual.
 • Elaboració d’un diari personal amb elements textuals i visuals.

Exàmens:

 • No es realitzaran exàmens, però com a mínim, realitzar i lliurar els dossiers d’exercicis cada trimestre seguiment del llibre de text.

JUSTIFICACIÓ:

La filosofia es caracteritza per una actitud interrogativa. Formula preguntes sobre el pensament, la realitat i l’acció. Tracta qüestions referents a la pròpia manera de jutjar i de valorar les coses, qüestions que afecten la pràctica diària, i vol trobar les respostes amb la raó.
La filosofia, que és la dimensió sintètica i crítica de la cultura, ha formulat, tal com va assenyalar Immanuel Kant, tres preguntes capitals:
Què puc saber?
Què he de fer?
Que puc esperar si faig el que he de fer?
Es tracta de preguntes que, tal com constatà aquest filòsof, pretenen respondre una qüestió capital:
Qui Sóc jo?

CONTINGUTS:

 • Definició i orígens de la Filosofia
 • El coneixement i la Veritat(epistemologia i filosofia de la ciència)
 • La realitat
 • Capacitat simbòlica i filosofia del llenguatge (lògica)
 • L’ésser humà (bases biològiques de la conducta, antropologia cultural i reflexió filosòfica sobre l’humà)
 • L’acció humana (llibertat, responsabilitat…)
 • L’ésser humà en societat (democràcia, ciutadania, justícia, ètica..)
 • Filosofia aplicada al desenvolupament de projectes.

Treballs / deures:

 • Normalment els alumnes han de fer deures (exercicis, comentaris de text….) tant a l’aula com a casa.
 • Cap el final del primer quadrimestre, els alumnes  hauran d’elaborar un treball més extens sobre un text filosòfic o un llibre de lectura, què pot incloure petites investigacions i recerques.

Exàmens:

 • Dos al trimestre, com a mínim (si escau, se’n poden fer més).
 • Si per circumstàncies especials, no es pot entregar el treball escrit, es realitzarà un control del llibre de lectura obligatòria o text filosòfic, que tindrà valor d’examen.
 • Recuperació de la matèria: 

Es recupera la matèria d’un trimestre si la qualificació final del trimestre i/o avaluació següent és igual o superior a 5. El professor es reserva el dret de fer una prova de recuperació als alumnes,  en aquells casos que consideri necessari.

Psicologia i Sociologia

La matèria optativa psicologia i sociologia contribueix a la consecució de les

finalitats del batxillerat, atès que els seus continguts pretenen consolidar la

maduresa personal i social de l’alumnat perquè actuï de manera informada,

responsable i autònoma i desenvolupi el seu esperit crític en les diverses

situacions i realitats complexes del seu entorn. L’interès dels adolescents per

aconseguir una millor comprensió d’ells mateixos i dels grups en què estan

immersos fa de la psicologia i sociologia una matèria especialment apropiada

com a optativa del batxillerat. La matèria, a més, també pot ser un bon ajut a

l’hora de perfilar les futures opcions acadèmiques i professionals de l’alumnat,

amb independència de la modalitat cursada.

 

Continguts:

Psicologia:

1) Introducció a la psicologia:  Definició, especialitats i grans escoles de psicologia. La psicologia com a ciència, mètodes i bases biològiques del comportament. Fer de psicòleg.

2) La psicoanàlisi de S. Freud. Els somnis. Les neurosis. Teràpia Psicoanalítica. Trastorns psíquics.

3) Psicologia cognitiva: la percepció, l’atenció, la memòria, imaginació, la intel·ligència i el seus llindars. 

4) La relació entre llenguatge i pensament. Els problemes i trastorns de llenguatge. Voluntat i motivació.

5) L’aprenentatge. El conductisme. La psicologia cognitiva. Malalties neurològiques.

6) El comportament individual i social:  la persona i els element constitutius de la personalitat. L’adolescència. Psicologia social i mètodes. Els comportaments socials interpersonals i grupals. La psicologia humanista.

Sociologia:

 • Sociologia: objecte d’estudi i comparació amb les altres ciències socials.
 • Individu i societat.
 • Cultura i socialització.
 • Estructura social.
 • Institucions socials i grups socials.
 • Desigualtats socials.
 • Conflicte i canvi social.

Treballs / deures:

 • Quadern amb els exercicis fets.
 • Beu treball de recerca a partir del temari, realitzat en tres fases que corresponen als tres trimestres
 • Exposició oral (individual o grupal) del treball (en funció del temps a l’últim trimestre).
 • Lectura i treball sobre texto

CONTACTE

Juan M. V. (Cap Departament i Tutor Batxillerat)
Víctor. G.

Tel.: 93 289 06 30