ESO

- QUÈ ÉS L'ESO

Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica.

ASSIGNACIONS HORÀRIES

1er2on3er4rt
Llengua catalana i literatura3333
Llengua castellana i literatura3333
LLengua estrangera3433
Matemàtiques3444
Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia32
Ciències de la naturalesa: Física i Química32
Ciències socials, geografia i història3333
Educació física2222
Tecnologies222
Educació visual i plàstica22
Música22
Religió o cultura i valors ètics1111
Matèries optatives222
Matèries optatives*10
Tutoria1111
Treball de síntesi / projecta de recerca111
TOTAL30303030

 

El treball de síntesi, en cas que s’organitzi de forma extensiva, es durà a terme dins l’horari de les matèries ** L’alumnat ha de cursar tres matèries específiques a raó de tres hores setmanals d’entre les següents: biologia i geologia, física i química, educació visual i plàstica, música, tecnologia, informàtica, llatí i segona llengua estrangera.

*Les matèries optatives de 4t es detallen a continuació.

PREINSCRIPCIÓ ESO

cap de departamentInformació

cap de departamentDocumentació necessària

cap de departamentSol.licitut de preinscripció

cap de departamentCentres adscrits