INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

Documentació i criteris de prioritat

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l’ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d’aquests criteris s’ha d’acreditar amb la documentació pertinent.

El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. (El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.). En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els criteris, a l’ordenació de les sol·licituds afectades se li assigna de manera obligatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del sorteig públic del número de desempat.

Documentació identificativa 

 1. Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar per correu electrònic escanejat o fotografiat el DNI o NIE de l’alumne, però només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
 2. Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar per correu electrònic escanejats o fotografiats els documents següents:
 • El DNI o NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació com la partida de naixement. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
 • La vigència del DNI o NIE: La normativa sobre l’estat d’alarma ha establert que els DNI que caducarien durant l’any 2020, es consideren automàticament renovats (Reial decret-llei 8/2020). Pel que fa als NIE, segons la informació del Ministeri d’Interior, mentre duri l’estat d’alarma, es consideren també renovats. (Aquest paràgraf està afegit)

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat 

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè s’adoptin les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

 1. Criteri específic 

Aquest criteri només es per l’alumnat de l’ESO de l’Institut Bosc de Montjuïc i de l’Institut del Teatre, per a les modalitats de batxillerat de Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials. Aquest criteri no s’aplica a la modalitat d’Arts.

 1. Criteris generals
 1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen. També si l’alumne/a ve de centre únic. Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora. Barem: 40 punts.
 1. Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet. Barem:
 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Concretar que l’àrea d’influència de l’Institut XXV Olimpíada per al batxillerat de la modalitat d’Arts és tota Barcelona i per les modalitats de no Arts és el districte de Sants-Montjuïc.

Documents:

 • L’acreditació de les dades del domicili habitual s’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades, el domicili s’ha d’acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant (que és qui signa la sol·licitud) o el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, escanejat o fotografiat, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Excepcionalment, per aquest procediment de preinscripció i només en el cas que l’adreça del DNI o el NIE no sigui l’habitual i sigui impossible obtenir el certificat o volant de convivència, es pot acreditar que el domicili al·legat és el domicili habitual

amb la presentació de la documentació següent:

1)  una declaració responsable conforme aquell és el domicili del nucli familiar, amb el compromís d’aportar la certificació de l’ajuntament quan es recuperin els tràmits;

2)  un dels documents següents: títol de propietat de l’immoble (en cas que     sigui propi) o la inscripció del contracte de lloguer a l’INCASOL (en cas que sigui de lloguer), el domicili habitual de l’IRPF, el domicili associat a la Targeta Sanitària Individual o la domiciliació de diversos subministraments a nom del sol·licitant, en el domicili al·legat.

 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal enviar per correu electrònic el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa escanejat o fotografiat. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037), escanejat o fotografiat.
 1. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts.

Document: Cal enviar per correu electrònic l’acreditació de beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, escanejada o fotografiada.

 1. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, el pare, mare, tutor/a, un/a germà/ana. Barem: 10 punts. Documents:
 • Les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades o si l’organisme emissor és d’altres comunitats autònomes, el criteri s’acredita enviant per correu electrònic la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, escanejada o fotografiada per les dues cares, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, escanejada o fotografiada.
 1. Expedient acadèmic

Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals o, si l’alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada amb dos decimals. Document:

 • Si es tracta d’estudis antics: cal enviar per correu electrònic la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica, escanejada o fotografiada per les dues cares.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal enviar per correu electrònic el certificat de la qualificació, escanejat o fotografiat per les dues cares, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si es tracta d’estudis estrangers homologats, en el cas que no s’hagi pogut presentar la sol·licitud d’homologació corresponent a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la covid-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar una declaració responsable relativa al compromís d’homologar els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció al batxillerat.
 • Aquesta declaració responsable tindrà els mateixos efectes que la presentació del volant per a la inscripció condicional que s’obté quan s’ha iniciat el tràmit i s’ha presentat la documentació acadèmica acreditativa. Per tant, a efectes del procés de preinscripció, es considera que la qualificació mitjana dels estudis a homologar és un 5.
 1. Criteris complementaris 

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts.

Document: S’ha de presentar el carnet actualitzat, però, degut a l’estat d’alarma: Es prorroga automàticament la validesa per 1 any, de tots aquells títols de famílies monoparentals que caduquin entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020. Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos, de tots aquells títols de famílies monoparentals que caduquin entre l’1 de juny de 2020 i el 31 d’octubre de 2020.

Simultaneïtat d’ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d’alt rendiment amb el batxillerat

En aquest apartat no s’ha de marcar per a l’alumnat que vulgui venir a l’Institut XXV Olimpíada, o sigui, entre els instituts que fan aquesta simultaneïtat no està l’Institut XXV Olimpíada. Una altra cosa és quan l’alumnat fa música o dansa en llocs professionals i li corresponen les convalidacions pertinents, però aquesta qüestió es tramita un cop començat el curs.

Per a més informació general sobre la preinscripció de batxillerat al Departament d’Educació 

Preinscripció batxillerat 2020-2021