Treball de Recerca

Programació Treball de Recerca

tr-1

Maquetació Treball de Recerca

tr-2

Per veure el contingut actualitzat segueix aquest enllaç

 

EL TREBALL DE RECERCA

El TR (treball de recerca) és una petita investigació sobre un tema determinat, tutorat per una persona docent, coneixedora del tema investigat, emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinar.

El TR consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la recerca que realitza l’alumnat en l’àmbit escollit. En molts casos, el TR, implica activitats de camp: enquestes, experiments, muntatges, visites i, no només recerca bibliogràfica.

La finalitat d’aquest quadern és facilitar l’orientació, el seguiment i l’avaluació del TR i de la feina feta per qui realitza la investigació.

El TR té una equivalència de 2 hores lectives setmanals; representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat, per tant s’ha d’aprovar per assolir el títol de batxiller.

 

OBJECTIUS

 • a.     Triar un tema adequat d’investigació.
 • b.     Fer servir els coneixements i els procediments adquirits des de les diferents matèries cursades al llarg de l’etapa per realitzar la investigació del TR.
 • c.     Manifestar esforç, responsabilitat i regularitat en la realització de les tasques.
 • d.     Organitzar la pròpia feina.
 • e.     Tenir iniciativa en la resolució dels problemes que es puguin plantejar.
 • f.      Recórrer a les fonts d’informació adients.
 • g.     Fer un ús adequat de les fonts seleccionades.
 • h.     Elaborar una presentació neta i ordenada de la memòria.
 • i.      Estructurar de forma lògica els continguts de la investigació realitzada.
 • j.      Expressar-se per escrit de forma correcta, clara, amb un vocabulari adequat.
 • k.     Utilitzar un llenguatge adient.
 • l.      Elaborar les conclusions de forma sintètica i amb esperit crític.
 • m.   Presentar oralment el tema de forma sintètica amb claredat i amb vocabulari adequat.
 • n.     Donar respostes adequades a les preguntes que plantegi el tribunal en l’exposició oral.