POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política de usode la seva pàgina web, www.trespuntoscomunicacion.es, Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Política de Cookies, aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients.

Política d’Ús

La present Política de Privacitat regula l’ús del lloc web https://institutxxvolimpiada.cat

La visita del lloc web institutxxvolimpiada .no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’entitat. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma de protecció de dades de caràcter personal, Llei 15/1999 de 13 desembre.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

 

Política de privacitat de dades de caràcter personal

Drets dels Usuaris

En virtut del que estableix la Llei 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i Llei 34/2002 de 11 de juliol (LSSICE), li informem que les seves dades seran formen part d’un fitxer automatitzat titularitat detres institutxxvolimpiada. La informació registrada s’utilitzarà per informar-li per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat en Avinguda Generalitat, 99, 08923, Barcelona, ​​o si ho prefereix amb un e-mail a info@trespuntoscomunicacion.es.

En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un e-mail amb la seva sol·licitud a info@trespuntoscomunicacion.es.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signat i acompanyat de fotocòpia del DNI, a l’adreça de institutxxvolimpiada arriba esmentada.

institutxxvolimpiada informa que les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van recollir seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de institutxxvolimpiada, pot posar-se en contacte amb Tres Punts Comunicació S.L.a través de la següent adreça de correu electrònic: a8047431@xtec.cat

 

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen els llocs web i difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Tres punts Comunicació SL

institutxxvolimpiada .no concedeix llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d’acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d’algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de Tres Punts Comunicació SL

L’incompliment d’allò anterior facultarà institutxxvolimpiada per interposar les accions legals pertinents.

 

Queden especialment prohibides:

La presentació d’una pàgina del lloc web en un marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a institutxxvolimpiada. mitjançant la tècnica denominada “framing” tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit de institutxxvolimpiada

La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent atres institutxxvolimpiada mitjançant la tècnica denominada “in line linking” si això no compta amb