Tecnologia

departament-tecnologia-2-xxvolimpiada

Què és la TECNOLOGIA?

La tecnologia és el resultat d’aplicar a la tècnica el coneixement aportat per la ciència, i el seu objectiu és satisfer les necessitats de les persones, relacionades bàsicament amb l’habitatge, l’alimentació, el vestit, l’energia i les comunicacions.

Per entendre millor aquesta definició hem de saber el significat de “tècnica” i de “ciència”:

 • La tècnica és el conjunt de coneixements i habilitats necessàries per fabricar o construir objectes útils.
 • La ciència és el conjunt de coneixements que permeten entendre els fenòmens que es produeixen als entorns físic i natural.

Per tant, un producte tecnològic és aquell que satisfà una necessitat humana. Aquests productes poden ser molt senzills o molt tecnològics. No tan sols són productes tecnològics els ordinadors, els mòbils, els robots,… sinó que tenim objectes tan senzills com una galleda de fregar, que satisfan la necessitat de poder netejar, o un bolígraf, que ens permet escriure i per tant transmetre els coneixements, que també són objectes tecnològics.

 

ASSIGNATURES

1r ESO: 2 crèdits comuns – 2 hores setmanals (1 desdoblada)

Continguts:

El procés tecnològic (CC17, CC24, CC25) (contingut comú a tots els blocs):

 • El procés tecnològic. Les seves fases.
 • Anàlisi del problema a resoldre.
 • Recerca d’informació mitjançant eines digitals.
 • Disseny i desenvolupament d’idees per a la resolució de la situació problema. El projecte i la memòria.
 • Execució del projecte.
 • Avaluació del projecte.
 • Comunicació del projecte i del procés mitjançant aplicacions digitals.

Desenvolupament dels projectes tecnològics. L’organització del treball (CC17, CC24,CC25)

 • Definició de tecnologia. Funció i gestió de la tecnologia.
 • Definició de projecte tecnològic.
 • Desenvolupament d’un projecte tecnològic. El treball compartit en equip. Objectius del’equip i organització col·laborativa.
 • Objectius de l’equip de treball
 • Gestió de la comunicació. Presentació dels resultats
 • Gestió de la informació i de la documentació. La memòria
 • Aplicacions digitals per al desenvolupament de projectes tecnològics

Disseny i construcció d’objectes (CC17, CC19, CC21, CC24)

 • Anàlisi d’objectes quotidians. Materials i formes. Funcionalitat i ergonomia.
 • Representació d’objectes: escales, acotacions i croquis.
 • Instruments de mesura bàsics.
 • Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de l’entorn tecnològic. Normes de seguretat.
 • Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i tècniques
 • Disseny i construcció d’un objecte senzill.
 • Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes.

Materials (CC17, CC19, CC23)

 • Propietats, usos i aplicacions dels materials bàsics: paper i fusta.
 • Propietats, usos i aplicacions dels diferents materials tècnics: metalls, plàstics, tèxtils i materials petris.
 • Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i reciclatge.

 

En el primer curs, s’estudien els materials i s’analitzen els objectes que es poden fabricar amb aquests materials, així com el procés tecnològic que es porta a terme per obtenir-los. També es treballa el dibuix tècnic com a procediment normalitzat per a la representació dels objectes. Finalment, s’estudien les tecnologies de la informació i la comunicació pel desenvolupament dels projectes tecnològics.

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de text i del quadern d’activitats
 • Treballs individuals i/o en grup sobre processos tecnològics
 • Projectes a l’aula taller i a l’aula d’informàtica
 • Presentació de la llibreta
 • Preparació i participació en la realització d’activitats

Avaluació

 • Seguiment i avaluació contínua de les activitats fetes per l’alumnat, les quals es plasmaran en una graella d’avaluació de competències que permetrà valorar el procés d’aprenentatge dels alumnes.e

2n ESO: 2 crèdits comuns – 2 hores setmanals. (1 desdoblada)

Continguts

Electricitat:

 • Electricitat i magnetisme
 • L’energia elèctrica

Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana:

 • Fabricació artesanal i fabricació industrial
 • El procés productiu
 • El tèxtil
 • L’alimentació

L’ordinador com a mitjà de d’informació i comunicació:

 • Hardware i xarxes
 • Presentacions amb Power Point
 • Internet i comunitats virtuals

En el segon curs, s’estudien els conceptes bàsics que ens permeten introduir-nos en el món de l’electromagnetisme recolzant aquests aprenentatges amb la realització pràctica d’experiències d’electromagnetisme i muntatges de circuits senzills. Posteriorment es dona a l’alumne una visió del procés productiu, enriquint el seu vocabulari tècnic. Aquest conceptes es concretaran posteriorment en dos sectors fonamentals com són el tèxtil i l’alimentació, recolzant el seu aprenentatge amb la realització pràctica d’un procés tecnològic relacionat amb un d’aquests dos sectors. Finalment, s’estudien conceptes bàsics sobre tecnologies de la informació i la comunicació des d’un punt de vista instrumental.

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de text i del quadern d’activitats
 • Treballs individuals i/o en grup sobre processos tecnològics
 • Projectes a l’aula taller i a l’aula d’informàtica
 • Presentació de la llibreta
 • Preparació i participació en la realització d’activitats

Exàmens:

 • •Seguiment i avaluació contínua de les activitats fetes per l’alumnat, les quals es plasmaran en una graella d’avaluació de competències que permetrà valorar el procés d’aprenentatge dels alumnes.

3r ESO: 2 crèdits comuns – 2 hores setmanals (1 desdoblada)

Continguts de Tecnologia

El procés tecnològic (CC17, CC19, CC24, CC25) (contingut comú a tots els blocs)

 • Planificació completa del procés tecnològic.
 • Presentació final del projecte fent ús d’eines multimèdia i programari específic:
 • Programari de disseny assistit per ordinador (DAO).
  • LibreCAD  
   • Disseny d’objectes en 2D 
  • SketchUP
   • Disseny de la maqueta del projecte tecnològic en 3D

Estructures (CC17, CC24, CC25)

 • Forces, propietats mecàniques dels materials.
 • Funció i característiques d’una estructura.
 • Tipus d’estructures.
 • Tipus d’esforços resistents.
 • Elements i esforços estructurals d’objectes quotidians i construccions simples.
 • Anàlisi d’esforços i estabilitat d’estructures.
 • Disseny, construcció i avaluació d’estructures simples. (projecte)

Màquines i mecanismes (CC17, CC18, CC19, CC20, CC21)

 • Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples.
 • Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i alternatius i el seu impacte en el medi.
 • Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció en diferents màquines.
 • Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals.
 • Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb mecanismes i associacions de mecanismes.  (projecte)

Les comunicacions (CC17, CC20,CC25)

 • Comunicacions amb fil i sense: telefonia, ràdio, televisió, ordinadors i sistemes de posicionament global. .
 • Comunicacions analògiques i digitals.
 • Xarxes de comunicació de dades: tipologia i protocols..
 • L’electrònica i l’evolució de les comunicacions.

Programació d’aplicacions (CC24, CC25)

 • Constants i variables .
 • Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació.
 • Xarxes de comunicació de dades: tipologia i protocols.
 • Funcions.
 • Estructura condicional.
 • Estructures de repetició.
 • Tècniques de depuració de programes.
 • Realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles.

En el tercer curs, s’aprofundeix en el mètode de projectes, s’estudien mètodes d’anàlisis i representació dels objectes. Per altra banda, es treballen les màquines, els mecanismes, les estructures, i les comunicacions. S’analitzen els motors tèrmics, així com mecanismes que formen part de màquines més complexes i que els alumnes poden trobar al seu entorn, per exemple, en les màquines domèstiques. En aquest curs, el treball de les tecnologies de la informació i la comunicació se centra, a part del disseny per ordinador, en la introducció al món de la programació utilitzant llenguatges i programes senzills que fomentin l’aprenentatge a través de l’experimentació.

Tasques / Deures:

 • Exercicis proposats pel professor o l’editorial. 
 • Activitats de deures i treballs de recerca d’informació
 • Projectes a l’aula taller i a l’aula d’informàtica
 • Lliurament de les tasques via classroom o moodle.
 • Preparació i participació en la realització d’activitats
 • Tests Online d’autoavaluació.

Criteris de qualificació  (ponderació de les competències)

·       Mitjançant una taula de rúbriques per a cada bloc de continguts clau, es podran treballar les competències  dels següents àmbits: Lingüistic, social, matemàtic,  i dels àmbits transversal: Digital i personal i social. En concret les específiques de l’àmbit cientificotecnològic.

·       Dins de les graelles de rúbriques es tindran en compte les competències més rellevants, treballant com a ítems d’aquestes taules, les competències bàsiques.

·       Per a l’avaluació es prendran com referència les taules de rúbriques corresponents als blocs que s’imparteixin durant el trimestre corresponent.

·       La nota de cada bloc i per tant de cada taula de rúbrica serà la mitjana de les notes de cada ítem.

·       La gradació dels ítems serà NA “no assolit” /  AS  “assolida suficientment” /  AN “assolida notablement” /  AE “assolida excel·lentment”.

·       La nota d’avaluació del trimestre serà la mitjana de les notes de rúbriques dels blocs que s’han impartit durant el trimestre (encara que per motius de temporització un dels blocs no s’hagi completat ).

·       Per tal d’avaluar el progrés de l’alumne més enllà dels resultats obtinguts. L’alumne podria veure incrementada la seva qualificació si demostra que ha realitzat un progrés d’aprenentatge significatiu durant el curs. De la mateixa manera pot determinar-se la seva reducció si no hi ha una actitud responsable i un progrés conscient i positiu.

·       Un dels ítems a cada taula de rúbriques serà la competència personal en el qual englobarem aquells aspectes que fan referència a la organització personal, puntualitat, actitud a classe, responsabilitat a l’hora de fer les tasques escolars, cura del material, etc.

·       L’avaluació serà formativa, reservant sessions per a la correcció i el debat de les proves, qüestionaris i resolució de reptes.

4t ESO: TECNOLOGIA optativa – 3 hores setmanals

Continguts de Tecnologia

L’habitatge:

 • Disseny per ordinador
 • Documentació, simbologia
 • Escales, plànols, vistes, perspectives
 • Materials i tècniques constructives
 • Instal·lacions

Electrònica, pneumàtica i hidràulicar:

 • Introducció als sistemes de control
 • Anàlisi de circuits pneumàtics i hidràulics
 • Electrònica digital

Control i automatització:

 • Control per ordinador
 • Iniciació a la robòtica

Les característiques dels habitatges, les seves diferents instal•lacions, la construcció i els materials utilitzats conformen el primer bloc de continguts. En el segon bloc s’analitzen el funcionament i les característiques de diferents classes de circuits (electrònics, pneumàtics i hidràulics). Per acabar, en el tercer bloc s’inicia l’alumnat en el control i la robòtica, amb l’objectiu primordial de posar en funcionament una màquina mitjançant l’ordinador.

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de text
 • Treballs individuals i/o en grup sobre processos tecnològics
 • Projectes a l’aula taller i a l’aula d’informàtica
 • Presentació de la llibreta
 • Preparació i participació en la realització d’activitats

Avaluació

 • Seguiment i avaluació contínua de les activitats fetes per l’alumnat, les quals es plasmaran en una graella d’avaluació de competències que permetrà valorar el procés d’aprenentatge dels alumnes.

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de text
 • Treballs individuals i/o en grup sobre processos tecnològics
 • Projectes a l’aula taller i a l’aula d’informàtica
 • Presentació de la llibreta
 • Preparació i participació en la realització d’activitats

4t ESO: INFORMÀTICA optativa – 3 hores setmanals

Continguts d’Informàtica

Sistemes operatius i xarxes:

 • Dispositius i emmagatzematge d’informació
 • Tipus de xarxes (anàlisi)
 • Sistemes de comunicació sense cable
 • Internet i xarxes socials

Creacions multimèdia:

 • Formats, programari i tractament digital de: Imatges, àudio i vídeo

Publicació i difusió de continguts:

 • Disseny i presentació digitals
 • Edició pàgines WEB

El primer bloc ens permet assolir els conceptes bàsics per entendre el funcionament dels sistemes informàtics (sistemes operatius, sistemes de comunicació…). Per altra banda, es treballa l’ús de connexions sense fil i l’intercanvi d’informació entre dispositius mòbils així com la valoració de la informació i la comunicació com a fonts de compressió i transformació de l’entorn social: comunitats virtuals, globalització i interacció a Internet. Al segon bloc ,s’estudia l’ús de tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació, modificació de la mida de les imatges i selecció de fragments, creació i disseny gràfics, i alteració dels paràmetres de les fotografies digitals. També es realitza la captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo; disseny de presentacions amb elements multimèdia. Al tercer bloc es tracta diferents tècniques i procediments per a la creació, publicació i difusió d’informació en web’s.

 

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de text
 • Treballs individuals i/o en grup sobre Tallers d’informàtica o activitats d’aprenentatge
 • Projectes d’informàtica
 • Presentació de totes les activitats realitzades en un llapis de memòria

Preparació i participació en la realització d’activitats.

Avaluació

 • Seguiment i avaluació contínua de les activitats fetes per l’alumnat, les quals es plasmaran en una graella d’avaluació de competències que permetrà valorar el procés d’aprenentatge dels alumnes.

1r Batxillerat: Tecnologia Industrial 1 – assignatura de Modalitat – 4 hores setmanals

Continguts

Sistemes energètics:

 • Els recursos energètics
 • Producció i distribució d’energia elèctrica
 • Energies alternatives

Sistemes electrotècnics:

 • Circuits de corrent continu
 • Instal·lacions elèctriques domèstiques

Materials:

 • Propietats i assaigs
 • Metal·lúrgia i siderúrgia
 • Metalls no fèrrics
 • Materials no metàl·lics

Sistemes mecànics:

 • Màquines simples i elements de màquines
 • Mecanismes de transmissió de moviment
 • Accionaments pneumàtics

Treballs / deures:

 • Estudi i seguiment a casa de la matèria impartida a classe
 • Realització de problemes i qüestions relacionades amb la matèria impartida
 • Realització de dos treballs d’ampliació sobre continguts donats a classe al llarg del curs
 • Preparació i realització d’activitats pràctiques a l’aula , sempre que ho permeti el seguiment dels continguts i el ritme de treball dels alumnes

Exàmens:

 • Es realitzarà una prova per cada dos o tres unitats didàctiques per afavorir l’assimilació de conceptes per part de l’alumne
 • Normalment seran dos controls per trimestre ( depèn del ritme de seguiment dels alumnes.)

2n Batxillerat: Tecnologia Industrial 2 – assignatura de Modalitat – 4 hores setmanals

Continguts

Sistemes mecànics:

 • Principis de màquines
  • Dinàmica de màquines
  • Principis bàsics de la termodinàmica
 • Màquines tèrmiques
  • Primer i segon principis de la termodinàmica
  • Màquines tèrmiques generadores d’energia mecànica (màquines tèrmiques)
  • Màquines tèrmiques consumidores d’energia mecànica (Màquines frigorífiques, bombes de calor)
 • Oleohidràulica
  • El circuit oleohidràulic
  • Elements de potència: bombes
  • Elements de regulació i control
  • Elements de treball: cilindres i motors
  • Disseny de circuits oleohidràulics

Sistemes electrotècnics:

 • Electromagnetisme i corrent altern
  • El camp magnètic
  • Inducció electromagnètica
  • El corrent altern. Valors fonamentals
  • Els elements passius lineals
  • Circuits de corrent altern
  • Corrent altern trifàsic
 • Màquines elèctriques
  • Generadors
  • Motors
  • Transformadors

Sistemes automàtics:

 • Circuits elèctrics industrials. Electropneumàtica:
  • Quadres de comandament, protecció
  • Dispositius de maniobra
 • Sistemes digitals
  • Principius d’algebra de Boole
  • Circuits digitals combinacionals
  • Circuits digitals seqüencials
 • Sistemes de control
  • Sistemes en llaç obert
  • Sistemes en llaç tancat

Treballs / deures:

 • Estudi i seguiment a casa de la matèria impartida a classe
 • Realització de problemes i qüestions relacionades amb la matèria impartida
 • Realització de dos treballs d’ampliació sobre continguts donats a classe al llarg del curs
 • Preparació i realització d’activitats pràctiques a l’aula , sempre que ho permeti el seguiment dels continguts i el ritme de treball dels alumnes

Exàmens:

 • Es realitzarà una prova per cada dos o tres unitats didàctiques per afavorir l’assimilació de conceptes per part de l’alumne
 • Normalment seran dos controls per trimestre (depèn del ritme de seguiment dels alumnes)

2n Batxillerat: Electrotècnia – assignatura de Modalitat – 4 hores setmanals

Continguts

Electricitat i magnetisme:

 • L’electricitat i el circuit elèctric
 • Lleis bàsiques del circuit elèctric
 • Magnetisme i electromagnetisme

Circuits elèctrics i electrònics:

 • Components elèctrics passiusc
 • El corrent altern
 • Sistemes electrònics analògics
 • Sistemes electrònics digitals

Màquines elèctriques:

 • Les màquines elèctriques i els motors de corrent continu
 • Els generadors de corrent continu
 • Transformadors estàtics
 • Motors de corrent altern
 • Generadors de corrent altern

Instal·lacions elèctriques:

 • Generació, transport i distribució de l’energia elèctrica
 • Instal·lacions elèctriques

Treballs / deures:

 • Estudi i seguiment a casa de la matèria impartida a classe
 • Realització de problemes i qüestions relacionades amb la matèria impartida
 • Realització de dos treballs d’ampliació sobre continguts donats a classe al llarg del curs
 • Preparació i realització d’activitats pràctiques a l’aula , sempre que ho permeti el seguiment dels continguts i el ritme de treball dels alumnes

Exàmens:

 • Es realitzarà una prova per cada dos o tres unitats didàctiques per afavorir l’assimilació de conceptes per part de l’alumne
 • Normalment seran dos controls per trimestre (depèn del ritme de seguiment dels alumnes.)

 

Per pensar-hi sol o en companyia:

 • Què entens per tecnologia? És el mateix tècnica que habilitat?
 • T’agrada analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre com funcionen?
 • Saps utilitzar els diferents recursos que ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habituals?
 • La tecnologia ha de permetre el desenvolupament econòmic i social, tot cercant propostes solidàries i sostenibles
 • La tecnologia ens permet expressar i comunicar idees i solucions tècniques, i raonar la viabilitat d’aquestes servint-se de recursos gràfics i informàtics, i emprant la terminologia i la simbologia adequades
 • El teu treball diari et permetrà valorar críticament els avenços tecnològics i la influència que exerceixen en el medi ambient, en la salut i en el benestar individual i col•lectiu, així com en la societat en general

CONTACTE

Justo José E. (Cap Departament Tecnologia i Consell Escolar)
Jesús R. (Coordinador Pedagògic i Consell Escolar)
Jordi M. (Coordinador Informàtic)
Laura M. (Tutora ESO)
Helena V.

Tel.: 93 289 06 30