Música, Arts Escèniques i Dansa

departament-musica-2-xxvolimpiada

VÍDEO INAUGURACIÓ CURS 2017-2018 22-09-2017
Coreografia Batxillerat d´Arts Escèniques XXVa Olimpíada:

Molt agraïda de poder mostrar aquest video, on podreu veure la primera coreografia realitzada a classe d´Anatomia Aplicada amb alumnes de 1r de Batxillerat escènic. A la festa inaugural es van mostrar els inicis del treball, aquí podeu veure el resultat final. Hem  gravat en dos espais propers a l´entorn de l´Institut, l´edició del video l´han realitzat dos dels alumnes de l´assignatura dedicant moltes hores de treball, hem rebut ajuda d´altres alumnes i el centre ens ha facilitat tot el necessari.  Ha sigut motivador.

ESCÈNICS

Resultat de la col·laboració d’alumnes de dos cursos i col·laboració d’exalumnes en la part pràctica de l’assignatura Anatomia Aplicada de primer de Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa, coordinada per la professora Gema Ramos del Departament MUAEDA de l’Institut XXV Olimpíada.

VÍDEO INAUGURACIÓ CURS 2017-2018 22-09-2017

Coreografia Batxillerat d´Arts Escèniques XXVa Olimpíada:

Molt agraïda de poder mostrar aquest video, on podreu veure la primera coreografia realitzada a classe d´Anatomia Aplicada amb alumnes de 1r de Batxillerat escènic. A la festa inaugural es van mostrar els inicis del treball, aquí podeu veure el resultat final. Hem  gravat en dos espais propers a l´entorn de l´Institut, l´edició del video l´han realitzat dos dels alumnes de l´assignatura dedicant moltes hores de treball, hem rebut ajuda d´altres alumnes i el centre ens ha facilitat tot el necessari.  Ha sigut motivador.

Vull donar les gràcies als i a les alumnes i tothom que ha col·laborat. Esperem poder fer més vídeos de la nostra feina i esperem que us agradi!

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Departament de Música té com a objectiu impartir l’assignatura de la música per tal de fer conèixer el llenguatge simbòlic de l’art musical i donar criteris per a la valoració de les manifestacions musicals.

La música és omnipresent a la nostra societat actual.
La música ha estat present en les societats de tots els temps.
Quina música escoltem?
Quina música escolten altres societats contemporànies?
Quina música s’ha escoltat en altres temps?

MATÈRIES

Arts escèniques, música i dansa

 • Anàlisi musical
 • Arts escèniques
 • Història de la música i de la dansa
 • Llenguatge i pràctica musical
 • Literatura universal
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Anatomia Aplicada

ASSIGNATURES

2r ESO: 2 crèdits comuns – 2 hores setmanals.

Continguts:

 • Llenguatge musical: el so i les seves qualitats, eles elements musicals del so: altura, durada, timbre i intensitat i la seva concreció en partitures i execucions musicals.
 • La veu i els instruments.

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de tex.
 • Estudi de melodies i cançons (optatiu amb flauta o altres instruments, a més de la veu).
 • Treballs individuals i/o en grup sobre veus i instruments (possible construcció d’instruments).
 • Presentació de dossier del temari del llibre.
 • Presentació d’un cançoner de les cançons interpretades a classe i al concert de Nadal.

Exàmens:

 • 1 examen escrit cada trimestre.
 • + cantar cançons amb notes i amb text. 
 • (optatiu: interpretar cançons amb flauta o altres instruments).

3r ESO: 2 crèdits comuns – 2 hores setmanals.

Continguts:

 • Llenguatge musical (II).
 • Evolució de la història de la música des de l’antiguitat fins al segle XXI.
 • Pràctica d’identificació d’elements musicals des de l’audició.

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de tex. Estudi de melodies i cançons (optatiu amb flauta o altres instruments, a més de la veu).
 • Treballs individuals i/o en grup sobre veus i instruments.
 • Presentació de dossier del temari del llibre.

Exàmens.

 • 1 examen escrit cada trimestre (optatiu: interpretar cançons amb flauta o altres instruments).
 • Treball d’anàlisi d’autors i autores en la seva època.
 • Audiovisió del concert de Viena d’any nou i realització d’un treball sobre el concert.

4t ESO: 1 optativa – 3 hores setmanals

Continguts generals:
La música en la nostra societat, des d’una perspectiva de recorregut històric i, sobretot, la música en la nostra societat actual.

 • Breu recorregut per la historia de la música en relació amb la seva època (la música en el seu temps).
 • Música en la nostra societat actual:
  a. Música i cinema.
  b. Música i mitjans de comunicació social (publicitat, espectacles…).
  c. Noves tecnologies i música.

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de tex.
 • Treballs individuals i/o en grup sobre la música en el seu temps.
 • Presentació de documents AV de creació pròpia.Presentació de dossier del temari del llibre.

Exàmens.

 • 1 examen escrit cada trimestre (optatiu: posar en escena fragments d’obres musicals.).
 • Treball d’anàlisi d’autors i autores en la seva època.
 • Optatiu: Audiovisió del concert de Viena d’any nou i realització d’un treball sobre el concert.

1r Batxillerat: 3 assignatures de Modalitat – 4 hores setmanals cadascuna.

1.Llenguatge i Pràctica Musicals.

Continguts:

 • Interpretació:
 • Creació:
 • Destreses musicals:

Treballs / deures:

 • Lectura i interpretació de partitures.
 • Investigacions sobre l’autoria de les obres.
 • Elaboració de documents escrits i audiovisuals.
 • Preparació de les obres a interpretar.

Exàmens:

 • Presentació correcta de les investigacions.
 • Interpretació de fragments musicals.

Projecte musical XXV Olimpiada

 

2. Anàlisi musical I

Continguts:

 • Coneixement del funcionament de la música:
 • Anàlisi dels processos preceptius:
 • Elements, estructures i formes musicals:

Treballs / deures:

 • Anàlisi de partitures.
 • Investigacions sobre l’autoria i les formes d’obres musicals de tot temps.
 • Elaboració de documents escrits i audiovisuals.
 • Relació de les formes musicals amb el temps en què han estat compostes.

Exàmens:

 • Presentació correcta de les investigacions.
 • Petites anàlisis musicals i audiovisuals.

 

3.Anatomia aplicada

ORGANITZACIÓ

L’assignatura d’Anatomia aplicada es divideix en dues parts de 2h setmanals cada part.

Els professors responsables de l’assignatura són:

Professor o professora de Música, Arts Escèniques i Dansa i

Professor o professora d’Educació Física.

CONTINGUTS

APLICACIONS A LES ARTS ESCÈNIQUES

INTERPRETACIÓ I VEU (1h setmanal)

-El personatge a partir de l’estàtica

-Entrenament actoral

-Tècnica actoral

-La improvisació teatral.

-La interpretació de cançons

-Treball amb la veu: respiració, dicció, projecció, afinació

-Creació de personatge a través d’inputs físics.

-Estudi teòrico-pràctic de diferents disciplines interpretatives.

-Anatomia aplicada per a músics

DANSA I MOVIMENT (1h setmanal)

-El moviment a partir de l’estàtica.

-Entrenament corporal i base tècnica.

-Creació de personatges a través d’inputs físics.

-Estudi teòrico-pràctic de diferents disciplines del moviment.

-El moviment amb objectes.

-Breu introducció a les coreografies/creadors més significatives de la història de la dansa i anàlisi.

-Creació coreogràfica a partir dels tres elements bàsics: temps, espai i qualitat de moviment.

-La composició coreogràfica: solo, duet, tutti.

-La relació imatge/moviment: video-dansa.

-El moviment aplicat a expressions performatives.

CRITERIS AVALUACIÓ

-Treball teòrico-pràctic aula (75% de la nota)

– Examen trimestral (25 % de la nota): es tindrà en compte les faltes d’ortografia, penalitzant a raó de 0’1 punts per falta.

– Actitud: L’assistència a classe, ja que estem en uns estudis presencials, i l’actitud positiva i proactiva (comportament, col·laboració, disposició davant la matèria, hàbits higiènics, ús i respecte pel material usat, participació, interès i esforç, etc.) es pressuposa, no es premia. Això vol dir que per cada:

-Retard (sigui l’hora que sigui).

-Assistència sense justificació acceptada pel professor

-Falta de material

baixarà 0.1 punts de la nota final trimestral.

CRITERIS D’AVALUACIÓ EF

– Per calcular la nota cada trimestral:

 1. Caldrà aprovar les dues parts. Tenir suspesa una o ambdues parts implica un suspès a l’avaluació.
 2. En cas que les dues notes estiguin aprovades, es farà mitjana de manera que la nota de cada professor ponderarà al 50 %.
 • En cas de tenir una de les dues parts suspeses, es farà mitjana de manera que la nota de cada professor ponderarà al 50 % i es podrà obtenir un màxim de 4.

Ex.: Tenir una part amb un 6 i una part amb un 4 implica tenir un 4 de nota final del trimestre, no un 5 com quedaria per mitjana.

 1. L’examen teòric a cada part ha de ser superior a 3 per poder fer mitjana. En cas contrari, l’alumne suspendrà el trimestre independentment de la resta de continguts amb una nota màxima trimestral global de 3.

Ex.: l’alumne/a que treu un 2,8 en algun examen teòric (encara que per mitjana sortís un aprovat) el trimestre quedarà suspès amb un 3.

– Per recuperar els trimestres anteriors suspesos:

 1. L’alumne disposarà de la suficiència de juny per poder superar els trimestres suspesos; només caldrà examinar-se de la part i trimestre que hagi suspès.

-La nota final de juny i de setembre es calcularà amb la mitjana de curs de cada part, de manera que la nota de cada professor ponderarà al 50 %.

– En la recuperació de setembre (proves extraordinàries), s’haurà de recuperar només aquella part d’aquell/s professor/s que quedi suspesa en la seva totalitat.

– En cas de repetició o avaluació extraordinària fora de l’any que s’ha cursat l’assignatura, la recuperació i/o repetició es farà de l’assignatura completa segons els criteris de recuperació determinats per ambdós professors amb una ponderació del 50% de cada part, incloent proves teòriques i pràctiques.

VALORACIÓ

-Valorem positivament la possibilitat de treballar de forma pràctica i individualitzada donada la partició de l’assignatura en dos grups reduïts.

-Donada la substitució d’algunes sessions AA per assajos del PGF d’AE, el tercer trimestre sobretot ha quedat curt de classes lectives havent d’adaptar els continguts a les sessions possibles, sobretot la interpretació de cançons i la creació coreogràfica.

2n Batxillerat: 2 assignatures Modalitat – 4 hores setmanals cadascuna.

1.Anàlisi musical II

Continguts

. Anàlisi dels processos preceptius.

. Elements, estructures i formes musicals.

. Reconeixement des de l’audició i les partitures dels elements, les estructures i les formes musicals.

. Ubicació en la societat de cada temps de les obres analitzades.

Treballs / deures

. Anàlisi de partitures (llistat d’obres seleccionades per a les PAU).

. Investigacions sobre l’autoria i les formes d’obres musicals de tot temps (llistat PAU).

. Elaboració de documents escrits i audiovisuals.

. Relació de les formes musicals amb el temps en què han estat compostes (centrat en el llistat d’obres PAU). Suport en els apunts d’Història de la Música i de la Dansa publicats al web de l’Institut XXV Olimpíada.

Exàmens

. Presentació correcta de les investigacions.

. Presentació de les anàlisis musicals de les obres investigades (oral i escrit).

 

2.Arts escèniques

La matèria d’Arts Escèniques forma part d’un bloc amb la matèria Llenguatge i Pràctica Musical amb un projecte transversal: Realització d’una posada en escena real en un espai teatral d’un musical.

Continguts

. Les professions de les arts escèniques.

. Breu història del teatre.

. Història de la música i de la dansa (apunts web de la matèria per a qui no la cursi).

. Relació de les arts en un món audiovisual.

Treballs / deures

. Presentació de memòries escrites de les obres treballades i de l’assistència a obres com a públic.

. Treball memorístic de les obres de petit format i del musical final de curs.

. Memòria del musical final de curs.

Exàmens

 • L’avaluació d’aquesta matèria, Arts escèniques, eminentment pràctica és contínua i es valora tant els treballs presentant com l’evolució fins a la posada en escena del musical.
 • La responsabilitat en la tasca encomanada en la posada en escena final té un pes del 50% de la nota de la matèria.

Projecte musical XXV Olimpiada

 

3.Història de la Música i de la Dansa.

Continguts:

 • Sistematització dels elements tècnics i del lèxic  propi de la composició i anàlisi de la coreografia i de la música a partir de l’escolta i la visualització, aplicant un esquema metodològic coherent i flexible que permeti apreciar les característiques estètiques i estilístiques de les obres analitzades.
 • Coneixement de les classificacions organològiques  tradicional i d’E.Hornbostel i C.Sachs i identificació auditiva i visual de les diferents famílies instrumentals i dels seus instruments, antics i moderns, i d’altres cultures.
 • Identificació, anàlisi i valoració de les diferents funcions de la dansa i de la música en les diferents cultures, societats i períodes històrics. Identificació del paper de les dones en la creació artística.
 • Coneixement i valoració d’interrelació de la dansa i la música i de la relació amb les altres arts dins un mateix context.
 • Identificació, valoració i coneixement de les tasques generals i específiques de les professions i oficis de l’escena.
 • Apreciació de les diferents manifestacions musicals i de dansa com a part del patrimoni de la humanitat i desenvolupament de  la capacitat de gaudi estètic i d’elaboració de judicis i valoracions estètiques pròpies i raonades.

Treballs / deures:

  Utilització de les TIC per a:

 • La recerca i elaboració de petites investigacions a partir de temes proposats sobre música i dansa en la història.
 • L’audició i visualització activa amb aplicació dels referents de música i dansa al document audiovisual i presentació en forma de treball. Música, dansa i cinema.
 • L’elaboració de preguntes amb resposta múltiple (4 respostes una de les quals és la resposta correcta), a partir dels apunts dels temes d’HMD, publicats al web.
 • Visualització i elaboració d’un treball sobre el Concert de Cap d’Any de la Musikverein de Viena.

Exàmens:

 • Previ: presentació del treball o dels treballs que no hagin estat valorats positivament, de manera correcta per poder aprovar.
 • Control escrit del temari i el treball realitzat durant el curs en 4 blocs:
  • Bloc A: preguntes de conceptes.
  • Bloc B: audicions i audiovisions.
  • Bloc C: comprensió de textos audiovisuals (dels proposats a classe).
  • Bloc D: comprensió de textos.

Recuperació:

 • Presentació d’un treball comprensiu del temari d’Història de la Música i de la Dansa. 50% de la nota.
 • Prova escrita amb els 4 blocs dels exàmens.

ACTIVITATS

Activitats del departament

a) Docència

La primera activitat del Departament és la docència en els cursos:
ESO: 2n d’ESO

– crèdits comuns. 3r d’ESO – crèdits comuns. 4t d’ESO – matèria optativa.

Batxillerat:

1r de Batxillerat

– en la Via d’Arts Escèniques, Música i Dansa:
– Llenguatge i Pràctica Musical.
– Anatomia Aplicada
– Anàlisi Musical I

2n de Batxillerat

– en la Via d’Arts Escèniques, Música i Dansa:
– Arts Escèniques.
– Anàlisi Musical II.
– Història de la Música i de la Dansa (Matèria de Modalitat també per als altres Batxillerats).

Examen pràctic de les matèries LPM i AE: representació de teatre musical amb posada en escena en un espai escènic real.

b) Activitats transversals:

– Participació en les celebracions de l’Institut: Final de trimestre amb aportacions musicals i coreografies.
– Participació en les Vesprades Musicals del XXV, en les Tardes d’Art amb Alumnes del XXV, al final de cada trimestre.

c) Activitats complementàries del currículum:

– Assistència a concerts, de manera especial als programats pel CaixaForum.
– Participació en el TNC amb Un dia de teatre.
– Visita a Montserrat per comprendre la forma musical Missa.
– Audiovisió del concert de Cap d’Any de Viena i treball sobre aquest esdeveniment musical, molt significatiu a nivell Internacional.

d) Participació i implicació en el Barri i en projectes educatius:

– Actuació en activitats requerides pel Barri de la Font de la Guatlla: actuació en el 20è Aniversari dels drets de l’Infant, al parc de la Ciutadella.
– Participació en les convocatòries Comenius Regio amb instituts de Catalunya.
– Preparació dels recursos musicals per a la representació de teatre del Comeniu “A la recherceh de nos racines”, celebrat a Parma. Enregistrament de peces musicals i gravació de la resta de documents sonors que acompanyen la posada en escena de l’obra de teatre.
– Participació en els Projectes Culturals de l’Ajuntament de Barcelona: Música, Teatre, Dansa contemporània.

d) Treballs de Recerca:

Investigacions sobre música, dansa, teatre, amb temes concrets relacionats amb les arts escèniques, la música, la dansa i el cinema.

e) Tria i gravació de la sintonia per al canvi de classe:

Cada mes i mig, canvi del “timbre” la sintonia que sona per la megafonia de l’Institut i que anuncia el canvi de classe, a proposta de l’alumnat i del professorat de l’institut.

CONTACTE

Roberto B. (Cap de Departament i Consell Escolar)
Gema R. (Tutora Batxillerat)
Josep Anton R. (Director)
Joel S.

Tel.: 93 289 06 30