Matemàtiques

departament-mates-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Departament de Matemàtiques es planteja presentar aquesta matèria, que forma part de la cultura universal, com una eina que capaciti a l’alumnat a saber resoldre i plantejar problemes, criticar arguments, utilitzar el llenguatge matemàtic amb facilitat i reconèixer un concepte matemàtic en una situació concreta.

ASSIGNATURES

Continguts:

 • Nombres (Divisibilitat, enters, decimals i fraccions).
 • Proporcionalitat.
 • Unitats de mesura (sistemes mètric decimal i sexagesimal)
 • Geometria (Rectes i angles, Longituds i àrees, Cossos geomètrics).
 • Taules, gràfiques 
 • Estadística
 • Atzar

Material:

 • Llibre virtual  de programari lliure EDAD, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.
 • Classroom.

Treballs/ Deures

 • Dossiers de treball i llistes d’exercicis proporcionats pel professor.
 • Algun treball en grup, projecte o recerca.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Activitats avaluables:

 • Dins cada unitat didàctica es portaran a terme diferents activitats avaluables, normalment controls d’unitat didàctica, però també petits controls i treballs individuals o en grup, projectes…

Avaluació:

La nota de cada trimestre s’obtindrà fent la mitjana ponderada de les activitats avaluables (70%) amb  les notes de classe, actitud, deures i llibreta(30%). 

Cada trimestre els alumnes que no hagin superat l’avaluació hauran de realitzar unes activitats que els lliurarà el professor i que hauran d’entregar puntualment (30% de la nota de recuperació) i fer un examen (70% nota de recuperació). La nota de recuperació no pot ser superior a 5. 

 La nota  final de l’avaluació contínua del mes de juny s’obtindrà fent la mitjana de les 3 notes trimestrals sempre que aquestes  siguin superiors a 5.  Excepcionalment, es considerarà fer la mitjana en  casos en què algun trimestre  tingui una qualificació de 4

L’ alumnat que no superi la matèria d’algun  trimestre haurà de realitzar   una prova de recuperació a final de curs. Si l’alumne només ha suspès un trimestre, la prova serà d’aquell trimestre. Si n’ha suspès més d’un, la prova serà de tot el curs. La nota màxima  que  podrà obtenir serà de 5

 La nota final de l’avaluació contínua serà la mitjana dels tres trimestres.

Aquells alumnes que no aprovin l’avaluació contínua tenen encara la convocatòria d’avaluació extraordinària. Caldrà que entreguin un dossier d’activitats i que facin un examen (amb activitats similars a les donades). Aprovarà la matèria aquell alumne que tingui una mitja ponderada entre dossier i examen (30%-70%) no inferior a 5.

Continguts:

 • Nombres : Enters, Fraccions, Potències i arrels, Proporcionalitat i Percentatges.
 • Àlgebra: Introducció als Polinomis i a les equacions de 1r grau.
 • Geometria : Teorema de Pitàgores , semblança, cossos geomètrics. Càlcul de superfícies i volums dels cossos geomètrics.
 • Funcions: gràfiques, taules i fórmules.
 • Estadística.

Material:

 • Llibre virtual  de programari lliure EDAD, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.
 • Classroom.

Treballs/ Deures

 • Dossiers de treball i llistes d’exercicis proporcionats pel professor.
 • Algun treball en grup, projecte o recerca.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Activitats avaluables:

 • Dins cada unitat didàctica es portaran a terme diferents activitats avaluables, normalment controls d’unitat didàctica, però també petits controls i treballs individuals o en grup, projectes…

Avaluació:

La nota de cada trimestre s’obtindrà fent la mitjana ponderada de les activitats avaluables (70%) amb  les notes de classe, actitud, deures i llibreta(30%). 

Cada trimestre els alumnes que no hagin superat l’avaluació hauran de realitzar unes activitats que els lliurarà el professor i que hauran d’entregar puntualment (30% de la nota de recuperació) i fer un examen (70% nota de recuperació). La nota de recuperació no pot ser superior a 5. 

 La nota  final de l’avaluació contínua del mes de juny s’obtindrà fent la mitjana de les 3 notes trimestrals sempre que aquestes  siguin superiors a 5.  Excepcionalment, es considerarà fer la mitjana en  casos en què algun trimestre  tingui una qualificació de 4

L’ alumnat que no superi la matèria d’algun  trimestre haurà de realitzar   una prova de recuperació a final de curs. Si l’alumne només ha suspès un trimestre, la prova serà d’aquell trimestre. Si n’ha suspès més d’un, la prova serà de tot el curs. La nota màxima  que  podrà obtenir serà de 5

 La nota final de l’avaluació contínua serà la mitjana dels tres trimestres.

Aquells alumnes que no aprovin l’avaluació contínua tenen encara la convocatòria d’avaluació extraordinària. Caldrà que entreguin un dossier d’activitats i que facin un examen (amb activitats similars a les donades). Aprovarà la matèria aquell alumne que tingui una mitja ponderada entre dossier i examen (30%-70%) no inferior a 5.

Recuperació de les matemàtiques pendents de 1r d’ESO

Recuperaran la matèria pendent aquells alumnes que compleixin algun dels punts següents :

 • Aprovar la convocatòria extraordinària de recuperació de matèries pendents que es farà durant el primer quadrimestre (possiblement al mes de gener). Hauran d’entregar un dossier d’activitats i fer un examen de recuperació. Per aprovar la matèria pendent cal obtenir una mitja ponderada (30%-70%) no inferior a 5 entre el dossier d’activitats i l’examen.
 • Aprovar  com a mínim dos  trimestres de la matèria de matemàtiques del curs actual 
 • Aprovar la matèria de matemàtiques del curs actual al juny.

En cas que no es donin els supòsits anteriors, a final de curs es valorarà si l’alumne ha assolit les competències del cursos anterior.

Continguts:

 • Geometria (Tales, proporcionalitat geomètrica, semblances, Pitàgores, superfícies i volums de cossos geomètrics).
 • Àlgebra (Equacions i sistemes de primer grau, Problemes de planteig, equacions de 2n grau).
 • Funcions (Introducció i funcions lineals, afins, de proporcionalitat inversa, quadràtica).
 • Estadística (Representacions gràfiques i paràmetres).
 • Probabilitat (definició i diagrames d’arbre).

Material:

 • Llibre virtual  de programari lliure EDAD, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.
 • Classroom.

Treballs/ Deures

 • Dossiers de treball i llistes d’exercicis proporcionats pel professor.
 • Algun treball en grup, projecte o recerca.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Activitats avaluables:

Dins cada unitat didàctica es portaran a terme diferents activitats avaluables, normalment controls d’unitat didàctica, però també petits controls i treballs individuals o en grup, projectes…

Avaluació:

La nota de cada trimestre s’obtindrà fent la mitjana ponderada de les activitats avaluables (70%) amb  les notes de classe, actitud, deures i llibreta(30%). 

Cada trimestre els alumnes que no hagin superat l’avaluació hauran de realitzar unes activitats que els lliurarà el professor i que hauran d’entregar puntualment (30% de la nota de recuperació) i fer un examen (70% nota de recuperació). La nota de recuperació no pot ser superior a 5. 

 La nota  final de l’avaluació contínua del mes de juny s’obtindrà fent la mitjana de les 3 notes trimestrals sempre que aquestes  siguin superiors a 5.  Excepcionalment, es considerarà fer la mitjana en  casos en què algun trimestre  tingui una qualificació de 4

 L’ alumnat que no superi la matèria d’algun  trimestre haurà de realitzar   una prova de recuperació a final de curs. Si l’alumne només ha suspès un trimestre, la prova serà d’aquell trimestre. Si n’ha suspès més d’un, la prova serà de tot el curs. La nota màxima  que  podrà obtenir serà de 5

 La nota final de l’avaluació contínua serà la mitjana dels tres trimestres.

Aquells alumnes que no aprovin l’avaluació contínua tenen encara la convocatòria d’avaluació extraordinària. Caldrà que entreguin un dossier d’activitats i que facin un examen (amb activitats similars a les donades). Aprovarà la matèria aquell alumne que tingui una mitja ponderada entre dossier i examen (30%-70%) no inferior a 5.

Recuperació de les matemàtiques pendents de 1r i 2n d’ESO

Recuperaran la matèria pendent aquells alumnes que compleixin algun dels punts següents :

 • Aprovar la convocatòria extraordinària de recuperació de matèries pendents que es farà durant el primer quadrimestre (possiblement al mes de gener). Hauran d’entregar un dossier d’activitats i fer un examen de recuperació. Per aprovar la matèria pendent cal obtenir una mitja ponderada (30%-70%) no inferior a 5 entre el dossier d’activitats i l’examen.
 • Aprovar  com a mínim dos  trimestres de la matèria de matemàtiques del curs actual 
 • Aprovar la matèria de matemàtiques del curs actual al juny.

En cas que no es donin els supòsits anteriors, a final de curs es valorarà si l’alumne ha assolit les competències dels cursos anteriors.

Continguts:

 • Aritmètica : el nombre real, potències i radicals.
 • Matemàtica financera.
 • Àlgebra: equacions de 1r i 2n grau, sistemes,  inequacions. 
 • Polinomis: regla de Rufini, descomposició de polinomis, fraccions algebraiques.
 • Funcions: lineals, quadràtiques, exponencials i logarítmiques.
 • Geometria : semblança, trigonometria, vectors i rectes.
 • Estadística i probabilitat.

Material:

 • Llibre virtual  de programari lliure EDAD, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.
 • Classroom.

Treballs/ Deures

 • Dossiers de treball i llistes d’exercicis proporcionats pel professor.
 • Algun treball en grup, projecte o recerca.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Activitats avaluables:

 • Dins cada unitat didàctica es portaran a terme diferents activitats avaluables, normalment controls d’unitat didàctica, però també petits controls i treballs individuals o en grup, projectes…

Avaluació:

La nota de cada trimestre s’obtindrà fent la mitjana ponderada de les activitats avaluables (70%) amb  les notes de classe, actitud, deures i llibreta(30%). 

Cada trimestre els alumnes que no hagin superat l’avaluació hauran de realitzar unes activitats que els lliurarà el professor i que hauran d’entregar puntualment (30% de la nota de recuperació) i fer un examen (70% nota de recuperació). La nota de recuperació no pot ser superior a 5. 

 La nota  final de l’avaluació contínua del mes de juny s’obtindrà fent la mitjana de les 3 notes trimestrals sempre que aquestes  siguin superiors a 5.  Excepcionalment, es considerarà fer la mitjana en  casos en què algun trimestre  tingui una qualificació de 4

 L’ alumnat que no superi la matèria d’algun  trimestre haurà de realitzar   una prova de recuperació a final de curs. Si l’alumne només ha suspès un trimestre, la prova serà d’aquell trimestre. Si n’ha suspès més d’un, la prova serà de tot el curs. La nota màxima  que  podrà obtenir serà de 5

 La nota final de l’avaluació contínua serà la mitjana dels tres trimestres.

Aquells alumnes que no aprovin l’avaluació contínua tenen encara la convocatòria d’avaluació extraordinària. Caldrà que entreguin un dossier d’activitats i que facin un examen (amb activitats similars a les donades). Aprovarà la matèria aquell alumne que tingui una mitja ponderada entre dossier i examen (30%-70%) no inferior a 5.

Recuperació de les matemàtiques pendents de  cursos anteriors 

Recuperaran la matèria pendent aquells alumnes que compleixin algun dels punts següents :

 • Aprovar la convocatòria extraordinària de recuperació de matèries pendents que es farà durant el primer quadrimestre (possiblement al mes de gener). Hauran d’entregar un dossier d’activitats i fer un examen de recuperació. Per aprovar la matèria pendent cal obtenir una mitja ponderada (30%-70%) no inferior a 5 entre el dossier d’activitats i l’examen.
 • Aprovar  com a mínim dos  trimestres de la matèria de matemàtiques del curs actual 
 • Aprovar la matèria de matemàtiques del curs actual al juny.

En cas que no es donin els supòsits anteriors, a final de curs es valorarà si l’alumne ha assolit les competències dels cursos anteriors.

Matemàtiques (Ciències i Tecnologia) 1r Batxillerat

Continguts:

 • Aritmètica: nombres reals, nombres complexos, logaritmes, successions.
 • Àlgebra: factorització de polinomis, equacions i sistemes d’equacions.
 • Trigonometria: resolució de triangles, funcions i fórmules.
 • Nombres complexos
 • Geometria : vectors, geometria (problemes afins i mètrics).
 • Funcions : funcions elementals, funcions exponencials,  logarítmiques, trigonomètriques i les seves inverses.
 • Límits i continuïtat, introducció a les derivades.

Treballs/ Deures

 • Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Activitats avaluables:

Al llarg del trimestre es faran diverses activitats avaluables, principalment exàmens però també pràctiques informàtiques, petites recerques o treballs individuals o en grup. 

També es farà un examen global del trimestre 

Material:

 • Llibre de text, calculadora científica  i estris de dibuix.
 • Drive de recursos i classroom

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens i activitats avaluables fetes al llarg del trimestre  i el 40% de la nota de l’examen trimestral.

Si es suspèn el trimestre, es farà un examen de recuperació. 

Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que  no hagi superat algun trimestre. La nota de fi de curs és la mitjana dels tres trimestres.

També podran presentar-se a millorar la mitja del curs els alumnes que hagin aprovat.

En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova global del mes de  setembre i presentar un dossier d’exercicis.

Matemàtiques (Ciències Socials) 1r Batxillerat

Continguts:

 • Nombres reals.
 • Successions.
 • Aritmètica mercantil.
 • Inequacions, equacions i sistemes d’equacions.
 • Funcions .
 • Límits i continuïtat.
 • Estadística (Distribucions unidimensionals i bidimensionals. Distribucions de probabilitat. Corba normal).

Treballs/ Deures

 • Dossier d’exercicis proporcionats pel professor.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Activitats avaluables:

 • Al llarg del trimestre es faran diverses activitats avaluables, principalment exàmens però també pràctiques informàtiques, petites recerques o treballs individuals o en grup. 
 • També es farà un examen global del trimestre 

Material:

 • Dossiers de cada unitat, calculadora científica (2 variables estadístiques) i estris de dibuix.
 • Moodle de recursos. Classroom

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens i activitats avaluables fetes al llarg del trimestre  i el 40% de la nota de l’examen trimestral.

Si es suspèn el trimestre, es farà un examen de recuperació. 

Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que  no hagi superat algun trimestre. La nota de fi de curs és la mitjana dels tres trimestres.

També podran presentar-se a millorar la mitja del curs els alumnes que hagin aprovat.

En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova global del mes de  setembre i presentar un dossier d’exercicis.

Matemàtiques (Científic – Tecnològic) 2n Batxillerat

Continguts:

 • Anàlisi (Límits i continuïtat. Derivades i les seves aplicacions. Integrals).
 • Àlgebra (Sistemes d’equacions, matrius i determinants).
 • Geometria (Vectors a l’espai, rectes i plans, problemes afins i mètrics a l’espai).

Treballs/ Deures

 • Exercicis del llibre de text i altres proporcionats per la professora.
 • Normalment, tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Activitats avaluables:

 • Al llarg del trimestre es faran diverses activitats avaluables, principalment exàmens però també altres exercicis per entregar.
 • També es farà un examen global del trimestre 

Material:

 • Llibre de text, calculadora científica.
 • Moodle de recursos.

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens i activitats avaluables fetes al llarg del trimestre  i el 40% de la nota de l’examen trimestral.

Si es suspèn el trimestre, es farà un examen de recuperació. 

Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que  no hagi superat algun trimestre. La nota de fi de curs és la mitjana dels tres trimestres.

També podran presentar-se a millorar la mitja del curs els alumnes que hagin aprovat.

En cas de no recuperar, l’alumne pot presentar-se a l’examen de l’avaluació extraordinària.

Recuperació de les matemàtiques pendents de 1r de batxillerat:

Els alumnes que tenen les matemàtiques de primer de batxillerat suspeses disposaran de dues convocatòries d’examen durant el curs  per tal d’aprovar- les

Per tal de preparar aquest control se’ls facilitarà pautes i material, així com activitats que podran entregar per ser corregides i valorades.

Matemàtiques (Ciències Socials) 2n Batxillerat

Continguts:

 • Àlgebra : Sistemes d’equacions, matrius i determinants.
 • Programació lineal : rectes, inequacions lineals amb una i dues incògnites, regions factibles, plantejament i resolució de problemes
 • Funcions : Límits i continuïtat. Derivades. Aplicacions.

Treballs/ Deures

 • Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Activitats avaluables:

 • Al llarg del trimestre es faran diverses activitats avaluables, principalment exàmens però també pràctiques informàtiques, petites recerques o treballs individuals o en grup. 
 • També es farà un examen global del trimestre 

Material:

 • Llibre de text, calculadora científica i estris de dibuix.
 • Moodle de recursos.

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens i activitats avaluables fetes al llarg del trimestre  i el 40% de la nota de l’examen trimestral.

Si es suspèn el trimestre, es farà un examen de recuperació. 

Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que  no hagi superat algun trimestre. La nota de fi de curs és la mitjana dels tres trimestres.

També podran presentar-se a millorar la mitja del curs els alumnes que hagin aprovat.

En cas de no recuperar, l’alumne pot presentar-se a l’examen de l’avaluació extraordinària.

Recuperació de les matemàtiques pendents de 1r de batxillerat:

Els alumnes que tenen les matemàtiques de primer de batxillerat suspeses disposaran de dues convocatòries d’examen durant el curs  per aprovar- les

Per tal de preparar aquest control se’ls facilitarà pautes i material, així com activitats que podran entregar per ser corregides i valorades.

ACTIVITATS

ACTIVITATS REALITZADES AL CENTRE

CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA: S’organitza un concurs de fotografia matemàtica al centre dins del concurs organitzat per l’ABEAM.

PROVES CANGUR DE 1r, 2n, 3r ESO: Concurs de resolució de problemes, tipus test, que es realitza a tot Europa i que aquí està organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques (filial de l’Institut d’Estudis Catalans). ). L’alumnat amb millor puntuació en les proves Cangur, en cada nivell, rep un premi a la diada de Sant Jordi.

JORNADES D’EDUCACIÓ FINANCERA 4rt ESO: 6 tallers a cada grup de 4rt d’ESO impartits per treballadors voluntaris vinculats a entitats financeres, organitzacions professionals, funcionaris de l’Agència Tributària de Catalunya i professors de secundària, amb amplis coneixements dels temes tractats a cada taller. Dins del programa EFEC, es busca donar  coneixements bàsics d’economia i finances als nostres joves.

ACTIVITATS REALITZADES FORA DEL CENTRE

PROVES CANGUR DE 4rt ESO, 1r i 2n Batxillerat: Concurs de resolució de problemes, tipus test, que es realitza a tot Europa i que aquí està organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques (filial de l’Institut d’Estudis Catalans). L’alumnat amb millor puntuació en les proves Cangur, en cada nivell, rep un premi a la diada de Sant Jordi.

SORTIDA AL MUSEU DE LES MATEMÀTIQUES: Com cada curs, a la primavera, els alumnes de 1r ESO, visitaran aquest magnífic museu i hi realitzaran un taller. Aquest curs, a més, també l’han visitat els alumnes de 4t C, que hi han a terme una gimcana.

PROGRAMES Anem x + Matemàtiques(4t ESO) i Bojos per les matemàtiques(batxillerat). Estem animant als nostres alumnes per a participar en aquests projectes d’excel·lència matemàtica que volen anar més enllà del que els ofereix l’ensenyament reglat

CONTACTE

Juan Manuel G. (Cap de Departament)
Pilar T. (Tutora Batxillerat)
Ares Q. (Tutora ESO)
Teresa M. (Tutora Bat)
Carme V. (Tutora ESO)

Tel.: 93 289 06 30