Llengua Catalana

departament-catala-2-xxvolimpiada

Noves normes ortogràfiques de llengua catalana http://esadir.cat/entrades/fitxa/node/novetats_2016

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

Entre molts d’altres, els objectius bàsics del Departament de Llengua i Catalana i Literatura es concreten en els següents: Aprendre a gaudir de la lectura i fomentar-la, mostrant-los les seves possibilitats d’enriquiment personal, de plaer, de diversió… i estimular, alhora, la capacitat creativa de l’alumnat.

Ajudar a expressar, amb coherència i en tots els contextos, agraïments, idees, sentiments, coneixements, reclamacions, etc., tant de manera oral com escrita.
Ajudar a comprendre de manera completa, i també crítica, el nostre entorn, les imatges que rebem, la literatura –en prosa o en vers-, les pàgines web, els textos publicitaris, els reportatges televisius, els textos instructius de tot tipus, el cinema, etc.

Accedeix al bloc aquí

ASSIGNATURES

Continguts:

Ortografia:

 • L’alfabet. Els dígrafs
 • La síl·laba. Els diftongs
 • L’accentuació
 • La vocal neutra i O/U àtones
 • L’apòstrof
 • Ortografia del consonantisme

Morfosintaxi:

 • L’oració simple: Subjecte i predicat
 • El sintagma
 • El SN: el substantiu. Els determinants
 • L’adjectiu
 • El verb: les tres conjugacions. Les formes personals i no personals

Lèxic:

 • Les frases fetes.
 • El diccionari de la llengua.
 • Polisèmia i monosèmia
 • Sinònims i antònims

Tipologia textual:

 • El text narratiu
 • El text expositiu
 • El text descriptiu
 • El text conversacional
 • Característiques generals del còmic
 • El text literari

Introducció de TIC (Tècniques d’Informació i Comunicació)

Treballs i deures:

 • 1 llibre de lectura cada trimestre, avaluat mitjançant treball escrit i/o examen
 • 3 redaccions cada trimestre
 • 1 hora de comprensió lectora a la setmana
 • Dictat cada setmana
 • Deures sovintejats (diaris o setmanals)

Exàmens

 • Cada avaluació es faran 2 exàmens teòrico-pràctics i 1 examen o treball del llibre de lectura

Material:

 • Llengua catalana i literatura 1. Editorial Text-La Galera, 2007
  Llibres de lectura: 1 cada trimestre

Avaluació:

 • Actitud: 20%
 • Procediments: 40%
 • Continguts: 40%

Al mes de juny hi haurà una prova per a l’alumnat que no hagi superat globalment l’assignatura

Continguts:

Ortografia:

 • La síl·laba
 • Ortografia de A i E
 • Ortografia de O i U
 • Accentuació i dièresi
 • Ortografia de les consonants

Morfosintaxi:

 • Categories gramaticals
 • SN: estructura i funcions
 • Morfologia verbal. Verbs irregulars
 • Complements verbals
 • Adverbis i locucions adverbials
 • Connectors. Tipus
 • Preposicions

Tipologia textual:

 • La narració
 • El text argumentatiu i instructiu
 • La rondalla
 • La publicitat

Literatura i Llengua: Introducció als gèneres literaris
Introducció de TIC (Tècniques d’Informació i Comunicació)

Tasques / Deures:

 • 1 lectura cada trimestre, avaluada mitjançant treball escrit i/o examen
 • 2 redaccions cada trimestre
 • Dictat cada setmana
 • Exercicis del llibre de text cada setmana, i d’altres materials
 • Exercicis de comprensió lectora

Exàmens;

 • Cada avaluació es faran 2 exàmens teòrico-pràctics i 1 examen o treball del llibre de lectura

Material:

 • Llengua catalana i literatura 2. Editorial Text-La Galera, 2008
  Llibres de lectura: 1 cada trimestre

Avaluació:

 • Actitud: 20%
 • Procediments: 40%
 • Continguts: 40%

Al mes de juny hi haurà una prova per a l’alumnat que no hagi superat globalment l’assignatura.

Continguts:

Ortografia:

 • Vocalisme
 • Síl·laba, diftongs i hiats
 • Accentuació. Accent diacrític i dièresi
 • Consonantisme. Grafies

Morfosintaxi:

 • Categories gramaticals: sintagmes i funcions sintàctiques
 • Oració: subjecte i predicat
 • Sintagma nominal: morfologia. C. del nom i determinants
 • Sintagma verbal: morfologia verbal i perífrasis verbals. Verbs irregulars
 • Complements verbals: C. Directe, C. Indirecte, Atribut i C. Predicatiu
 • Complement de règim. Complements circumstancials

Lèxic:

 • Homònims
 • Definició nominal
 • Mots compostos i polisèmics
 • Derivats amb prefixos
 • Registre culte

LiteraturaLiteratura: Introducció d’alguns autors, moviments i gèneres literaris

Introducció de TIC (Tècniques d’Informació i Comunicació)

Treballs / deures:

 • 1 lectura cada trimestre, avaluada mitjançant treball escrit i/o examen
 • 2-3redaccions cada trimestre
 • Dictat cada setmana
 • Exercicis del llibre cada setmana

Exàmens:

 • Un examen cada 2 unitats
 • Cada avaluació es faran 2 exàmens teòrico-pràctics i 1 examen o treball del
 • llibre de lectura.

Material:

 • Llengua catalana i literatura 3. Editorial Text-La Galera, 2007
  Llibres de lectura: 1 cada trimestre.

Avaluació:

 1. Continguts i procediments: 80% de la nota. Hi considerarem els aspectes següents:
  1. Textos de creació personal: 20%
  2. Prova de lectura: 20%
  3. Prova de contingut gramatical i literari: 20%
  4. Expressió oral: 20%
 2. Actitud: 20% de la nota.

Al mes de juny hi haurà una prova per a l’alumnat que no hagi superat globalment l’assignatura.

 

Continguts:

Ortografia:

 • So i grafia
 • So i fonema. Símbols fonètics
 • Vocalisme tònic i àton
 • Conceptes de síl·laba, diftong, hiat, sinalefa, i elisió
 • Els sons consonàntics. Contactes consonàntics.

Morfosintaxi:

 •   Modalitat oracional
 • Els complements verbals i la seva pronominalització
 • Combinacions pronominals

L’oració composta. La subordinació substantiva, adjectiva i adverbial

Comprensió i expressió:

 • Els textos no formals
 • La carta formal
 • El currículum
 • La instància
 • El text descriptiu
 • El text dialectal

Presentació del xat, el correu, el bloc i el fotobloc

Literatura: Introducció d’alguns autors, moviments i gèneres literaris
Introducció de TIC (Tècniques d’Informació i Comunicació)

Treballs i deures:

 • 1 lectura cada trimestre, avaluada mitjançant treball escrit i/o examen
 • 2-3 redaccions cada trimestre
 • Exercicis del llibre o elaborats per professorat del Departament

Exàmens

 • Un examen cada 2 unitats
  Cada avaluació es faran 2 exàmens teòrico-pràctics i 1 examen o treball del llibre de lectura.

Material:

 • Llengua catalana i literatura 4. Editorial Text-La Galera, 2008
  Llibres de lectura: 1 cada trimestre

Avaluació:

 • Continguts i procediments: 80% de la nota. Hi considerarem els aspectes següents:
  1. Textos de creació personal: 20%
  2. Prova de lectura: 20%
  3. Prova de contingut gramatical i literari: 20%
  4. Expressió oral: 20%
 • Actitud: 20% de la nota

Al mes de juny hi haurà una prova per a l’alumnat que no hagi superat globalment l’assignatura.

Continguts:

Fonètica:

 • El sistema vocàlic i consonàntic

Llengua i societat:

Conceptes de sociolingüística

Morfosintaxi:

 • Estructura de l’oració
 • El sintagma verbal i el sintagma nominal
 • Els complements del verb
 • Els pronoms febles
 • Morfologia verbal. Els verbs irregulars

Literatura:

 • La Literatura Medieval
 • El teatre modernista
 • La poesia del segle XI al XXI

Tasques / Deures:

 • 3 llibres de lectura
 • Creació de textos: 2-3 per trimestre
 • Exercicis del llibre o bé elaborats pel professorat del nivell.

Exàmens;

 • 2 per trimestre, un parcial i un global de la matèria treballada a classe
 • Una prova del llibre de lectura i/o treball amb exposició oral

Material:

 • Llengua Catalana i Literatura 1. Cruïlla.
  3 llibres de lectura, una per trimestre

Avaluació:

 1. 50% de la nota s’obté fent la mitjana dels exàmens de lectura i gramaticals i literaris, sempre que s’arribi a un 4.
 2. 25% de la nota s’obté a partir de la mitjana de notes dels textos de creació personal.
 3. 25% avaluació de l’expressió oral

Abans de ser avaluat de manera definitiva, l’alumnat haurà de superar una prova exclusivament de llengua (ortografia i redactat) que serà avaluada amb APTE o NO APTE. Aquesta prova es farà cada trimestre.

Al mes de juny hi haurà un examen de suficiència per a aquell alumnat que no hagi superat el curs.

Continguts:

Fonètica:

 • Fonètica sintàctica

Lèxic:

 • Concepte d’arcaisme, cultisme, neologisme…

Morfosintaxi:

 • L’oració composta: la coordinació i la subordinació substantiva,  adjectiva i adverbial

Literatura:

 • Qüestions bàsiques dels moviments de la literatura catalana moderna, a través de les lectures obligatòries del curs

Repàs de tipologia textual, dialectes… i altres matèries treballades a 1r

Treballs / deures:

 • Dues lectures, una al primer trimestre i una altra al segon
 • 3-4 textos de creació per trimestre: redaccions, resums, opinions personals…
 • Exercicis del llibre o proposats pel professorat cada setmana
 • Exàmens de selectivitat i la seva correcció a classe

Exàmens:

 • Sempre que sigui possible, dos exàmens per avaluació
 • 1 prova de cada llibre de lectura

Material:

 • Llengua Catalana i Literatura, 2. Ed. Teide
 • Exercicis i altre material elaborats pel professorat del nivell
 • Lectura de dos llibres

Avaluació:

 1. 80% de la nota s’obté fent la mitjana dels exàmens de lectura, gramaticals i literaris, sempre que s’arribi a un 4.
 2. 20% de la nota s’obté a partir de la mitjana de notes dels textos de creació personal.

A finals dels mes de maig hi haurà un examen de suficiència per a aquell alumnat que no hagi superat el curs.

ACTIVITATS

I per apropar-nos a la consecució dels objectius, a més de les nostres tasques pròpiament acadèmiques i tradicionals, realitzem al llarg de cada curs tot un seguit d’ACTIVITATS com les que passem a descriure:

 1. Participació a la BCNegra, setmana dedicada a la novel·la negra que se celebra cada any a la nostra ciutat. Activitat adreçada a l’alumnat de 2n ESO, amb possibilitat de participar-hi tot el Centre, en què es realitzen un seguit d’activitats connectades amb aquest gènere literari, en col·laboració amb els Departaments de Llengua Castellana i Literatura i Visual i Plàstica. Enllaç: http://www.bcn.cat/cultura/bcnegra/2009/index.shtml
 2. Organització del Concurs literari de la festivitat de sant Jordi i posterior participació de l’alumnat guanyador als Jocs Florals del Districte i, si s’escau, als Jocs Florals de la Ciutat de Barcelona
 3. Participació en les activitats del Concurs “El gust per la lectura”, convocat pel Departament d’Educació. “El gust per la lectura” és un concurs que permet a l’alumnat la possibilitat de participar-hi amb treballs de molt diverses modalitats creatives: presentacions digitals, narracions, poesia, etc., activitats connectades a lectures que prèviament ha determinat el Departament d’Educació. Enllaç: http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/prof_lleng_gust0809.htm
 4. Participació en concursos de caràcter lúdic, que tenen com a eix central la llengua, com Pica Lletres (Locàlia) o Joc de Mots (convocat pel nostre Centre). Enllaç: http://www.picalletres.cat/
 5. Sortides teatrals, per a tot l’alumnat del Centre, en horari escolar, per al 1r cicle d’ESO, o fora d’horari escolar, per al 2n cicle d’ESO i el Batxillerat.
 6. Recitals poètics, dins o fora del Centre.
 7. Lectures dramatitzades, afavoridores de l’expressió oral, a tots els nivells educatius.
 8. Xerrades-col·loqui amb els autors o autores d’una de les obres que s’han llegit durant el curs, sempre que això sigui possible: Pilar Garriga, Andreu Martín, Laila Karrouch…
 9. Assistència a conta-contes o altres activitats, en funció de les activitats que organitzen els serveis educatius i que poden oferir al nostre Centre.

CONTACTE

Carme A. (Cap Departament i Coordinació Lingüística)
Gil G. (Aula Acollida)
Anna R. (Tutora ESO)
Josep A.
Aleix O. (Tutor ESO)
Ares D.

Tel.: 93 289 06 30