Llengües clàssiques

departament-clasicas-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Departament / Seminari  de Llatí i de Grec (Llengües clàssiques) té com a objectiu impartir les assignatures de Llatí i Grec i altres crèdits relacionats amb la cultura clàssica, per tal d’apropar, difondre i donar a conèixer les arrels clàssiques tant de la nostra societat i món com de la/les llengües de l’Occident europeu i de la seva literatura.

L’estudi del llatí ens ajuda i serveix per comprendre la nosatra societat, els seus usos i costums.
El llatí és la llengua mare de l català, i conèixer-lo és conèixer millor la nostra llengua

ASSIGNATURES

Material:

 • Llibre de text: Torrent, Ana; Vilanova, Fina (2008). Llatí. 4t ESO. Barcelona: Barcanova.
 • Fotocòpies sobre:Temes específics, Textos, Lectures
 • Llibreta o fulls per apunts i deures.

Continguts

 • Origen i evolució de les llengües: de l’indoeuropeu al llatí i d’aquest al català.
 • Morfologia nominal i verbal del llatí. I una aproximació a la seva sintaxi.
 • Etimologies: origen llatí del lèxic català, el llatí com llengua científica i els llatinismes.
 • Cultura i civilització romanes La història de Roma.
 • Arquitectura i urbanisme
 • Vida i societat dels romans: política, dret, …
 • Transmissió de la cultura clàssica.
 • Religió i mitologia

Tasques / Deures:

 • Treball de recerca,  síntesi i ampliació de la informació.
 • Lectura i comentari de textos clàssics traduïts i de textos contemporanis relacionats amb el tema.
 • Visionat de elements audiovisuals relacionats amb el tema: programes l’ordinador, visionat de diapositives, de pel·lícules.

Exàmens, controls i avaluació:

 •  Llengua – 2 exàmens
 • Cultura – 2 exàmens
 • Cultura – avaluació discontínua
 •  Llengua – avaluació contínua, però amb mínim de 3’5
 • 10% comportament (nota diària) 0-10
 • 70% exàmens

Material

 • Llibre de text: Llatí 1er ed. Barcanova
 • Diccionari de llatí ocasionalment (seminari).
 • Fotocòpies sobre:Temes específics, Textos, Lectures
 • Llibreta o fulls per apunts i deures.

Tasques / Deures:

 • Origen i evolució del llatí. L’alfabet i la seva pronunciació
 • Substantius i adjectius: les declinacions.
 • Temps de l’indicatiu. El verb sum
 • Els pronoms. El relatiu.
 • Principals prefixos d’origen llatí
 • Llatinismes
 • Valor sintàctic dels casos.
 • L’oració simple
 • Història de Roma
 • Política, societat i oci

Tasques / Deures:

 • Diàriament es realitzaran deures a casa i podran ser de dos tipus:
  Exercicis concrets de gramàtica, traducció, cultura, etc.
  Repàs i estudi dels temes tractats en cada classe i que podran ser avaluats al dia següent.
 • L’estructura de les classes serà la següent: Correcció per part d’un alumne dels deures fets a casa que rebran una nota entre 0-1 i que serà un 10% de la nota trimestral de l’alumne.
  Explicació dels temes de llengua i cultura amb suport del llibre de text i d’altres materials.
  Pràctica de traducció, gramàtica o cultura.
  Ocasionalment lectura dels textos traduïts.
  Preguntes sobre el contingut de la classe.

Exàmens:

 • Cada trimestre hi haurà un mínim de tres exàmens, dos de llengua (gramàtica i traducció) i un examen de cultura. El examen trimestral serà sempre un dels de gramàtica.
 • La nota trimestral serà la suma dels següents percentatges: un 60% corresponen a la mitjana dels exàmens de llengua, un 30 % de cultura i un 10% de deures :
 • La llengua hi haurà d’estar aprovada i per tant seran 3 punts com a mínim de la nota trimestral.
 • Si és inferior la nota trimestral serà insuficient i la llengua podrà ser aprovada amb exàmens posteriors.
 • Si la suma dels percentatges no arriba a 5 punts encara que estigui aprovada la llengua, la nota serà també insuficient i en aquest cas la recuperació de la cultura es farà en juny solament si la mitjana de tots els exàmens de cultura és inferior a 5 punts.
 • A la nota final es tindran en compta les tres avaluacions
  Si les tres estan aprovades la nota serà la mitjana de les tres. Si solament està aprovada l’última, la nota no podrà ser inferior a 5 punts. Si l’última avaluació està suspesa amb la llengua solament pendent, el curs estarà suspès i el examen de recuperació serà únicament de llengua, amb la cultura solament pendent, si la nota mitjana de cultura de les tres avaluacions és inferior a 5 punts el examen de recuperació inclourà tot el temari de cultura del curs, i si és superior a 5 punts quedarà aprovat el curs. amb la llengua i la cultura pendents, el examen de recuperació serà de llengua i de cultura (solament en cas que la nota mitjana de tots els exàmens de cultura del curs sigui inferior a 5 punts).
 • La nota dels alumnes que es presentin als exàmens de recuperació serà la suma de la nota de llengua (65%) més la nota de cultura (35%) sense tenir en compte el 10% que correspon a la nota dels deures fets durant el curs. Els alumnes que es presentin al examen de millora s’examinaran de tot el temari del curso, llengua (65%) i cultura (35%).
 • Els alumnes que es presentin al examen de millora s’examinaran de tot el temari del curso, llengua (65%) i cultura (35%).
 • Al examen extraordinari l’alumne que hagi de recuperar s’examinarà de tota la matèria del curs, llengua (65%) i cultura (35%) i la nota serà 5 punts com a màxim.
 • Es tindrà en compta l’actitud.

Continguts:

 • L’alfabet i la seva pronunciació.
 • Substantius de la 1ª, 2ª i 3ª declinació.
 • L’indicatiu d’ειμί i φέρω.
 • Els pronoms.
 • L’infinitiu i el participi.
 • Ètims grecs del llenguatge científic.
 • Transcripció de noms grecs al català/castellà.
 • L’oració simple: copulativa i predicativa.
 • Origen mitològic del món.
 • Geografia de Grècia.
 • Etapes de la història de Grècia.
 • Homer.
 • Hesíode.
 • Els déus olímpics

Tasques / Deures:

 • Exercicis del llibre de text. Exercicis de transformacions morfològiques, d’anàlisi sintàctica i dce traduccions.
 •  Lectura comprensiva de textos referits a la història, mitologia o geografia de Grècia.
 •  Establiment d’arbres genealògics.
 • Exercicis de derivació i/o transcripció d’ètims grecs al llenguatge quotidià o culte.
 • Situació de les principals ciutats i regions de l’antiga Grècia.

Exàmens, controls i avaluació:

 • 2 o 3 per avaluació: 1 per mes
 • Control de les tasques diàries
 • Treballs monogràfics sobre determinats aspectes del món romà

Material:

 •  Llibre de text: Llatí 2er ed. Barcanova
 •  Diccionari de llatí
 •  Fotocòpies sobre:Temes específics,Textos,Lectures
 •  Llibreta o fulls per apunts i deures.

Continguts:

 •  Revisió de tota la matèria de 1r.
 •  Els graus de l’adjectiu. Adjectius irregulars.
 •  La veu passiva.
 •  Pronoms i adjectius pronominals.
 •  Els infinitius. Els participis.
 •  Els mode subjuntiu: Activa i passiva.
 •  Els interrogatius.
 •  Principals prefixos d’origen llatí.
 •  Locucions llatines més habituals.
 •  Llatinismes.
 •  Revisió dels casos.
 •  L’oració passiva.
 •  Oracions d’infinitiu, i de participi.
 •  Sintaxi de l’oració complexa: les principals conjuncions i la seva construcció.
 •  La romanització a Catalunya. Les seves restes arqueològiques.
 • Religió romana i mitologia.
 • Principals gèneres literaris i els seus autors destacats.
 • Lectura una selecció de L’Eneida de Virgili i Miles gloriosus Plaute, (obra completa).

Tasques / Deures:

 • Diàriament es realitzaran deures a casa i podran ser de dos tipus:
 •       Control de l’activitat diària.
 • Exercicis o treballs sobre texrtos o temes monogràfics.

Material:

 • Llibre de text: grec 2on ed. Castellnou.
 • Diccionari de grec.
 • Fotocòpies sobre:Temes específics, Textos,Lectures
 • Llibreta o fulls per apunts i deures..

Continguts:

 • Revisió de la matèria de 1r.
 • Els temps de Subjuntiu i optatiu.
 • Verbs contractes.
 • Verbs en μι.
 • Els pronoms demostratius, indefinits-interrogatius, relatius.
 • La veu mitjana i la passiva.
 • Ètims grecs del llenguatge científic.
 • Transcripció de noms grecs al català/castellà.
 • Sintaxi de l’oració complexa: principals conjuncions.
 • L’oració de relatiu.
 • L’infinitiu i el participi, les seves construccions.
 • Oració passiva.
 • Gèneres literaris i els seus principals autors.
 • Lectures de l’Ilíada i l’Odissea d’Homer, prometeu Encadenat de Èsquil, Èdip rei i Antígona de Sòfocles, Medea i Les Bacants d’Eurípides i Els núvols i Lisístrata d’Aristòfanes.

Treballs / deures:

 • Diàriament es realitzaran deures a casa i podran ser de dos tipus:
  Exercicis concrets de gramàtica, traducció, cultura, etc.
  Repàs i estudi dels temes tractats en cada classe i que podran ser avaluats al dia següent
 •  L’estructura de les classes serà la següent:
  Correcció per part d’un alumne dels deures fets a casa que rebran una nota entre 0-1 i que serà un 10% de la nota trimestral de l’alumne.
  Explicació dels temes de llengua i cultura amb suport del llibre de text i d’altres materials.
  Pràctica de traducció, gramàtica o cultura.
 • Ocasionalment lectura dels textos traduïts.
 • Preguntes sobre el contingut de la classe.

Exàmens, controls i avaluació:

 • Cada trimestre hi haurà un mínim de quatre exàmens, dos de llengua (gramàtica i traducció) i un examen de cultura. El examen trimestral serà sempre un dels de gramàtica.
 • La nota trimestral serà la suma dels següents percentatges: un 60% corresponen a la mitjana dels exàmens de llengua, un 30 % de cultura i un 10% de deures :
  La llengua hi haurà d’estar aprovada i per tant seran 3 punts com a mínim de la nota trimestral.
  Si és inferior la nota trimestral serà insuficient i la llengua podrà ser aprovada amb exàmens posteriors.
  Si la suma dels percentatges no arriba a 5 punts encara que estigui aprovada la llengua, la nota serà també insuficient i en aquest cas la recuperació de la cultura es farà en juny solament si la mitjana de tots els exàmens de cultura és inferior a 5 punts.
 • A la nota final es tindran en compta les tres avaluacions
  Si les tres estan aprovades la nota serà la mitjana de les tres. Si solament està aprovada l’última, la nota no podrà ser inferior a 5 punts.
  Si l’última avaluació està suspesa
  amb la llengua solament pendent, el curs estarà suspès i el examen de recuperació serà únicament de llengua,
  amb la cultura solament pendent, si la nota mitjana de cultura de les tres avaluacions és inferior a 5 punts el examen de recuperació inclourà tot el temari de cultura del curs, i si és superior a 5 punts quedarà aprovat el curs.
  amb la llengua i la cultura pendents, el examen de recuperació serà de llengua i de cultura (solament en cas que la nota mitjana de tots els exàmens de cultura del curs sigui inferior a 5 punts).
 • La nota dels alumnes que es presentin als exàmens de recuperació serà la suma de la nota de llengua (65%) més la nota de cultura (35%) sense tenir en compte el 10% que correspon a la nota dels deures fets durant el curs. Els alumnes que es presentin al examen de millora s’examinaran de tot el temari del curso, llengua (65%) i cultura (35%).
 • Al examen extraordinari l’alumne que hagi de recuperar s’examinarà de tota la matèria del curs, llengua (65%) i cultura (35%) i la nota 5 punts com a màxim.
 • Es tindrà en compta l’actitud.

DIRECTORI

Ma Asunción C.  (Bibliotecària)
Joan Maria C.  (Tutor Bat 1rD)
Amèlia F. (Francès/Tutora ESO 2nC / Coord.ERASMUS +)
Inés G.(Cap Departament IA)
Ma Pilar P.(Tutora ESO 4tA / Rep. CE)
Carme S. (Tutora ESO 3tC)

Email: a8047431@xtec.cat 
Tel.: 93 289 06 30

CONTACTE

Carme A. (Cap Departament i Coordinació Lingüística)
Gil G. (Aula Acollida)
Anna R. (Tutora ESO)
Josep A.
Aleix O. (Tutor ESO)
Ares D.

Tel.: 93 289 06 30