Francès

departament-frances-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

Pourquoi apprendre le français?

Il existe de nombreuses raisons pour étudier le français:

 • 1.Pour s’ouvrir à de nouvelles idées et à une autre façon de voir le monde
 • 2.Pour mieux communiquer lors de voyages culturels, touristiques, professionnels.
 • 3.Pour faire l’effort de parler la langue pour se faire de nouveaux amis ou pour conclure des affaires
 • 4.Pour prendre confiance en soi et devenir plus indépendant dans sa prise de décisions.
 • 5.Pour se lancer dans une carrière internationale.
 • 6.Il existe 100-110 millions d’étudiants de tout âge qui n’habitent pas un pays francophone mais qui ont appris ou apprennent le français.
 • 7.Le français est langue officielle dans 33 pays du monde.
 • 8.Le français et l’anglais sont les seules langues parlées autochtones sur 5 continents et les seules langues enseignées dans tous les pays du monde.
 • 9.Il existe 128 millions de francophones (langue maternelle ou adoptée) qui utilisent le français régulièrement.
 • 10.Le français joue un rôle important dans de nombreux pays en tant que langue administrative, diplomatique, commerciale ou internationale.
 • 11.La France est une des principales destinations touristiques étrangères au monde (60 millions de touristes par an).
 • 12.Le français est avec l’anglais une langue officielle de travail pour : l’ONU, l’UNESCO, l’OTAN, l’OCDE (Organisation pour le Développement et la coopération économique), le BIT (Bureau International du Travail), le Comité International Olympique, le Conseil de l’Europe, la Communauté Européenne, l’Union Postale Universelle, la Croix Rouge Internationale, l’UIA (Union of International Associations).

ASSIGNATURES

Contenus:

Fonctions:

 • Saber presentar-se, saludar, toma de contacte, acomiadar-se
 • Saber identificar alguna cosa i saber lletrejar
 • Expressar la possessió, preguntar a un company què té en la motxilla,
  preguntar alguna cosa a un company
 • Expressar els gustos

    Grammaire:

 • Els articles : un, une, des
 • Els verbs acabats en ER , « être » et « avoir » en pressent de indicatiu (je, tu)
 • L’interrogació
 • La negació
 • Els articles : le, la, les
 • Els verbs acabats en ER , « être » et « avoir » en present de l’indicatiu (je, tu, il, elle)
 • L’imperatiu (vous)
 • L’article contractat: au (à + le)
 • Els verbs « aller » et « faire » en present de l’indicatiu (je, tu)
 • Els verbs acabats en ER en present de l’indicatiu

    Lexique:

 • saludar, presentar-se/ els mesos de l’any/ les estacions de l’any/ els números del 0 al 31/ els animals de companyia/ els colors/ el material escolar/ les matèries/ els dies/ el oci/ els adjectius qualificatius per expressar una opinió / els llocs per reunir-se

Matériel:

 • Material didàctic: fotocòpies, dossier d’exercicis CDs, cassette, cançons, dossiers, l lamines, cartes plastificades, activitats en pagines en Internet, caixes de cartró reciclades per fer cartes de loteria amb números, diccionaris, catàlegs i documents originals francesos, pel·lícules.

Travaux et activités:

 • Exercicis de compleció, exercicis de pronunciació, exercicis de deducció, reproduccions escrites, petits dictats, dossiers didàctics, ús de diccionaris (paper i digitals, TICs…)

Examens:

 • Al finalitzar cada Unitat Didàctica, es farà un examen escrit o escrit i oral del contingut de la unitat treballada a classe i s’obtindrà una nota.

Critères de qualification:

 • Control després de cada unitat amb exercicis de gramàtica, vocabulari, comprensió i expressió escrita i oral
 • Exercicis d’expressió oral
 • Llibretes, dossiers, deures, treballs a classe
 • Actitud amb el professor, amb els companys, participació, ús del francès a classe
 • La nota del trimestre estarà composta per:
  • 70% : la mitjana de les notes d’exàmens de cada Unitat didàctica del trimestre
  • 20% : corresponent als treballs i exercicis a classe, treballs i deures a casa, la llibreta, activitats orals, activitats escrites
  • 10% : l’actitud de l’alumne

Rattrapage:

 • Per aprovar el curs, la Nota Final deurà ser igual o superior a 5
 • En cas de necessitar una recuperació, es farà:
  • Un únic examen (els continguts seran els mateixos vists en les Unitats Didàctiques 1, 2 i 3 ) dintre del trimestre i després del examen de la UD3
  • En el cas d’aprovar aquest examen, la nota final serà un 5.

Contenus:

Fonctions:

 • Toma de contacte
 • Demanar i donar informacions sobre un lloc, els gustos
 • Parlar de la família. Fer descripcions físiques
 • Demanar i donar informacions sobre els fets habituals

    Grammaire:

 • La formació del femení i del plural des substantius
 • Els verbs « s’appeler », « être » i « avoir » en present de l’indicatiu
 • Els determinants interrogatius: Pourquoi? Où? Comment?
 • Els pronoms adverbials: EN/Y
 • Preposicions, adverbis y locucions relatives a l’espai/lloc
 • Pourquoi? Parce que…
 • Les interrogacions totals (oui/si, non) i parcials
 • Els comparatius: plus/moins/autant/aussi… que
 • Les 3 formes de la interrogació
 • Els determinants possessius
 • Expressió de la negació: ne… pas/ne… plus/ne… jamais/ne… rien
 • Els verbes pronominals
 • Els verbs del 2n grup en present i en imperatiu

    Lexique:

 • saludar, presentar-se/ el material escolar/ els números del 0 al 100 / els mitjans de transports / vocabulari de la ciutat/ els números ordinals/ els gustos, els desitjos, les habilitats i els coneixements/ els verbs « adorer », « aimer », « préférer », « détester » en pressent/ l’oci/ La família / les descripcions físiques / els diferents moments del dia/ L’expressió de l’hora/ els fets habituals de la vida cuotidiana/ els aliments.

    Phonétique:

 • l’elisió / [e] i [Ɛ] / [oe] i [y] / [r] i [ã] / [o] / [i] i [W]

Matériel:

 • Fotocòpies, dossiers d’exercicis, l lamines, cartes plastificades, exercicis en pagines en Internet, diccionaris, CDs, catàlegs i documents originals francesos, diccionaris, pel.lícules.

Travaux et activités:

 • Exercicis de compleció, exercicis de pronunciació, exercicis de deducció, redaccions, dictats, simulacions, petits tallers, petits projectes, dossiers didàctics, exposicions orals, recerca d’informació, ús de diccionaris (paper i digitals), traducció, TICs…

Examens:

 • Al finalitzar cada Unitat Didàctica, es farà un examen escrit o escrit i oral del contingut de la unitat (qüestions de gramàtica, lèxic, morfosintaxis, redaccions, pronunciació,…) treballada a classe i s’obtindrà una nota.

Critères de qualification:

 • Control després de cada unitat amb exercicis de gramàtica, vocabulari, comprensió i expressió escrita i oral.
 • Exercicis d’expressió oral
 • Llibretes, dossiers, deures, treballs a classe
 • Actitud amb el professor, amb els companys, participació, ús del francès a classe
 • Per aprovar l’assignatura és necessari un mínim de 5 sobre 10 en dos dels 3 trimestres, un dels quals ha de ser forçosament l’ùltim.
 • La nota del quatrimestre estarà composta per:
  • 70% : la mitjana de les notes d’exàmens de cada Unitat didàctica del quatrimestre
  • 20% : corresponent als treballs i exercicis a classe, treballs i deures a casa, la llibreta, activitats orals, activitats escrites
  • 10% : l’actitud de l’alumne

Rattrapage:

 • Per aprovar el curs, la Nota Final deurà ser igual o superior a 5
 • En cas de necessitar una recuperació, es farà:
  • Un únic examen (els continguts seran els mateixos vists en les Unitats Didàctiques 1, 2 ,3 i 4) dintre del quatrimestre i després del examen de la UD4
  • En el cas d’aprovar aquest examen, la nota final serà un 5

Contenus:

Fonctions:

 • Saber presentar-se, saludar, toma de contacte, acomiadar-se
 • Demanar i donar informacions generals (informacions) i personals ( els gustos,les habilitats i els coneixements)
 • Expressar i defendre la seva opinió
 • Parlar de la família i de les relacions. Fer descripcions físiques, anímiques i de caràcter
 • Saber expressar l’obligació
 • Explicar esdeveniments del passat i saber fer prediccions
 • Saber els números

    Grammaire:

 • La formació del femení i del plural des substantius
 • L’obligació: il faut/on doit
 • Els pronoms adverbials: EN/Y i pronoms relatius
 • Preposicions, adverbis y locucions relatives a l’espai/lloc
 • Pourquoi ? Parce que…
 • Les interrogacions totals i parcials
 • Les 3 formes de la interrogació
 • Els comparatius i superlatius
 • Els determinants possessius amb un o diversos posseïdors
 • Els temps verbals: présent/impératif, passé composé/imparfait, futur simple/futur proche

    Lexique:

 • saludar, presentar-se / el material escolar/ els números del 0 al 1000 / els mitjans de transports / vocabulari de la ciutat / els números ordinals i cardinals/ els gustos, els desitjos, les habilitats i els coneixements / els verbs «adorer», «aimer», «préférer», «détester» en pressent/ l’oci/l’esport/tasques de la vida quotidiana/la família i les relacions/ les descripcions físiques i de carácter / parts del cos

Matériel:

 • Material didàctic: fotocopies, dossiers d’exercicis, cartes plastificades, exercicis en pàgines en Internet, diccionaris, CDs, catàlegs i documents originals francesos, films

Travaux et activités:

 • Exercicis de compleció, exercicis de pronunciació, exercicis de deducció, redaccions, dictats, autodictats, simulacions, petits tallers, petits projectes, dossiers didàctics, exposicions orals, recerca d’informació, ús de diccionaris (paper i digitals), traducció, TICs…

Examens:

 • Al finalitzar cada Unitat Didàctica, es farà un examen escrit o escrit i oral del contingut de la unitat (qüestions de gramàtica, lèxic, morfosintaxis, redaccions, pronunciació,…) treballada a classe i s’obtindrà una nota.

Critères de qualification:

 • Control després de cada unitat amb exercicis de gramàtica, vocabulari, comprensió i expressió escrita i oral.
 • Exercicis d’expressió oral
 • Llibretes, dossiers, deures, treballs a classe
 • Actitud amb el professor, amb els companys, participació, ús del francès a classe
 • Per aprovar l’assignatura és necessari un mínim de 5 sobre 10 en dos dels 3 trimestres, un dels quals ha de ser forçosament l’ùltim.
 • La nota del quatrimestre estarà composta per:
  • 70% : la mitjana de les notes d’exàmens de cada Unitat didàctica del quatrimestre
  • 20% : corresponent als treballs i exercicis a classe, treballs i deures a casa, la llibreta, activitats orals, activitats escrites.
  • 10% : l’actitud de l’alumne

Rattrapage:

 • Per aprovar el curs, la Nota Final deurà ser igual o superior a 5
 • En cas de necessitar una recuperació, es farà:
  • Un únic examen (els continguts seran els mateixos vists en les Unitats Didàctiques 1, 2 ,3 i 4) dintre del quatrimestre i després del examen de la UD4
  • En el cas d’aprovar aquest examen, la nota final serà un 5

Contenus:

Fonctions:

 • Saber presentar-se, saludar
 • Donar i demanar informacions : cognom, número de teléfon i correo
 • Parlar de les motivacions per fer cualsevol cosa
 • Comprendre enunciats simples sobre l’identitat, els gustos i el caràcter
 • Donar informacions sobre una persona (edat, nacionalitat, professió, estat civil)
 • Parlar sobre els nostres gustos, interesos, oci
 • Expressar les nostres preferencies
 • Parlar de la nostra vida quotidiana, dels nostres hàbits, i de les seues conseqüències sobre la salut i la nostra qualitat de vida
 • Fer recomanacions generals
 • Comprendre les expressions i el lèxic comú en relació al traball
 • Parlar sobre la nostra vida, els estudis, l’experiencia professional
 • Comprendre dades numériques i preus
 • Comprendre expressions i paraules relacionades amb els preus
 • Fer les compres, avaluar i descriure objectes

    Grammaire:

 • L’alfabet/ el presentativo: c’est
 • Els articles definits: le, la, l’, les
 • Els interrogatius: comment ? Pourquoi? pour + infinitiu i parce que/
 • El verb: s’appeler al present de l’indicatiu/ c’est, il/ elle est el masculí, femení i plural des adjectius qualificatius/ el masculí, femení i plural des adjectius de nacionalitat/ els verbs être i avoir al pressent de l’indicatiu
 • Els verbs -er en present: travailler, jouer, aimer
 • La negació: ne/n’… pas
 • les preposicions: avec, à côté de/ els adjectius possessius: mon, ma, mes, ton, ta tes,… / els articles indefinits: un, une, des/ il y a i il n’y a pas/ el pronom indefinit: on/ el verb faire
 • Els articles partitius: du, de la, de l’ , des
 • Les interrogacions totals: (oui/si, non) i parcials/ avoir envie de
 • Els mitjans de transports: en voiture, en train, en avion, à pied/ el verb préférer/ moi aussi, moi non, moi non plus/
 • Les preposicions de lloc: à (+ nom de la ville), près de, sur, Dans
 • Les verbs al present de l’indicatui/ els verbs pronominals/ el verb: devoir/ l’imperatiu/ le passé composé
 • Les formes impersonals: il faut+infinitif, il est nécessaire de+ infinitif/ déjà/jamais/ savoir i connaître al present
 • els indicadors temporals: en 1999, il y a 2 ans, pendant 6 mois…/ avoir besoin de
 • Les preposicions davant el nom de les ciutats i des països: j’ai un, une, des/ je n’ai pas/ lui, leur/le, la, l’, les
 • Els adjectuis i pronoms demostratius: celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-l’a/ on en tant que nous/ les preposicions de lloc: chez, au, à la…

    Lexique:

 • saludar, presentar-se/ donar i demanar informacions: cognom, número de teléfon i correo/ els números de 1 a 12/ motivacions per apprendre la llengüa francesa/ els números fins al 69/ el vocabulari de la familla i de les relacions familiars/ L’oci/ Les estacions, els mesos de l’any/ el cos humà/ els adverbs de frequéncia: toujours, souvent, quelquefois, jamais/ les professions/ els adverbes de quantitat:beaucoup, trop, peu/ els números de 70 fins a l’infinit/ els preus i les monedes/les dates/ la roba/ els colors i les matéries

Matériel:

 • Material didàctic: Llibre: Rond Point 1 Livre de l’élève (édition: Maison des Langues) i Cahier d’exercices, CD, l lamines, cartes plastificades, exercicis en pagines en Internet, diccionaris, catàlegs i documents originals francesos, diccionaris, films

Travaux et activités:

 • Exercicis de compleció, exercicis de pronunciació, exercicis de deducció, redaccions, dictats, simulacions, petits tallers, petits projectes, dossiers didàctics, exposicions orals, recerca d’informació, ús de diccionaris (paper i digitals), traducció, TICs…

Examens:

 • Al finalitzar cada Unitat Didàctica, es farà un examen escrit o escrit i oral del contingut de la unitat (qüestions de gramàtica, lèxic, morfosintaxis, redaccions, pronunciació,…) treballada a classe i s’obtindrà una nota.

Critères de qualification:

 • Control després de cada unitat amb exercicis de gramàtica, vocabulari, comprensió i expressió escrita i oral.
 • Exercicis d’expressió oral
 • Llibretes, dossiers, deures, treballs a classe
 • Actitud amb el professor, amb els companys, participació, ús del francès a classe
 • Per aprovar l’assignatura és necessari un mínim de 5 sobre 10 en dos dels 3 trimestres, un dels quals ha de ser forçosament l’ùltim
 • La nota del trimestre estarà composta per:
  • 70% : la mitjana de les notes d’exàmens de cada Unitat didàctica del trimestre
  • 20% : corresponent als treballs i exercicis a classe, treballs i deures a casa, la llibreta, activitats orals, activitats escrites.
  • 10% : l’actitud de l’alumne
 • La nota final serà la mitjana de les notes dels tres trimestres.

Rattrapage:

 • Procediment: la matèria es recupera superant dues avaluacions, una de les quals ha de ser forçosament la tercera
 • De no complir-se aquest requisit l’alumne podrà fer una prova extraordinària al juny
 • En cas de necessitar una recuperació, es farà:
  • Un únic examen al juny ( després de la 3a Avaluació) amb continguts de tot el curs (dels tres trimestres)
  • En el cas d’aprovar aquest examen, la nota final serà un 5
  • I en cas de necessitar una recuperació, es farà el mateix al setembre.

Contenus:

Fonctions:

 • Parlar dels seus gustos de la seva manera de ser i dels seus costums, descriure la seva casa, expressar semblances, diferències i afinitats, comunicar una decisió per correu
 • Explicar esdeveniments del passat, descriure un lloc, una persona, circumstàncies, justificar-se
 • Parlar sobre el menú o un plat de la carta en un restaurant, escriure sobre la preparació d´un plat
 • Demanar i donar l´hora i la data, reservar una habitació d´hotel, escriure una carta per transmetre informacions
 • Parlar d´objectes , caracteritzar-los i elogiar les seves qualitats, descriure i explicar les funcions d´un aparell, entendre un anunci
 • Comprendre i triar informacions, comparar i descriure llocs, expressar i defendre la seva opinió
 • Saber exposar el nostre punt de vista i defensar-ho. Reformular arguments i utilitzar instruments en un debat

    Grammaire:

 • expressió del desig en condicional present: moi, je préféreraisz/…
 • intensius: si, tellement
 • diferents tipus de preguntes: quand, où, à quelle heure?/ avoir l´air + adjectiu qualificatiu
 • imperfet d´indicatiu
 • ús de l´imperfet i del passé composé
 • être en train de en imperfet
 • se rappeler al present/ il me semble que / avant + nom; avant de + infinitiu/ après+ nom/infinitif passé
 • Quantificadors del nom: trop de, beaucoup de, assez de, pas assez de, très peu de,…/ l´hipòtesi si + present,
 • el futur proche: aller + infinitiu/ interrogatius: où, quand, comment, combien
 • Formulació de preguntes/ être sur le point de , être en train de, venir de/ pronoms relatius qui i que
 • futur simple de l´indicatiu, / si + present
 • els pronominals passius: ça se passe, ça se boit
 • pour/pour ne pas/pour ne plus + infinitiu
 • comparatius i superlatius: plus …que, aussi…que, autant de…que, le , la ,les plus…/ manquer de
 • pronoms: oú i y/ verbs: aller, faire i préférer en present
 • avoir envie de/ moi aussi, moi non, moi non plus/
 • el pronom relatiu: dont
 • el subjonctiu darrere de les expressions d’opinió a la forma negativa: je ne crois/pense pas que on sait que, il est vrai que…mais, par rapport à, c’est à dire, d’ailleurs, en effet, car, par conséquent, d’une part…d’autre part, même si, par contre

    Lexique:

 • m´encanta, odio,no suporto…
 • preposicions de localització en l´espai: à droite, à gauche, en face de…
 • roba, colors, descripció física
 • marcadors temporals: hier soir, dimanche dernier, avant -hier vers 11 heures trente
 • marcadors cronològics: d’abord, ensuite, puis, après, enfin…
 • aliments (ingredients, sabors, maneres de preparacions)
 • pesos i mesures
 • Indicadors cronològics: d’abord, ensuite, enfin
 • hora, data, moments del dia, horaris i transports
 • preposicions de localització en el temps i l´espai: jusqu´à, entre, avant, après, déjà, encore, pas encore
 • tamanys, formes i matèries, algunes expressions amb preposició: être facile à…/utile pour
 • servir à, permettre de, la causa (grâce à)
 • preposicions de lloc
 • expressions d’opinió: à mon avis, je pense que, pour moi,…
 • marcadors d’argumentació: en plus, par contre…
 • comerç i servicis
 • institucions municipals
 • expressar el seu punt de vista: je ne crois/pense pas que
 • els conectors: on sait que, il est vrai que…mais, par rapport à, c’est à dire, d’ailleurs, en effet, car, par conséquent, d’une part…d’autre part, même si, par contre

Matériel:

 • Material didàctic: Llibre: Rond Point 2 Livre de l’élève (Édition: Maison des Langues) i Cahier d’exercices, CD, l lamines, cartes plastificades, exercicis en pagines en Internet, diccionaris, catàlegs i documents originals francesos, films.

Travaux et activités:

 • Exercicis de compleció, exercicis de pronunciació, exercicis de deducció, redaccions, dictats, simulacions, petits tallers, petits projectes, dossiers didàctics, exposicions orals, recerca d’informació, ús de diccionaris (paper i digitals), traducció, TICs…

Examens:

 • Al finalitzar cada Unitat Didàctica, es farà un examen escrit o escrit i oral del contingut de la unitat (qüestions de gramàtica, lèxic, morfosintaxis, redaccions, pronunciació,…) treballada a classe i s’obtindrà una nota.

Critères de qualification:

 • Control després de cada unitat amb exercicis de gramàtica, vocabulari, comprensió i expressió escrita i oral.
 • Exercicis d’expressió oral
 • Llibretes, dossiers, deures, treballs a classe
 • Actitud amb el professor, amb els companys, participació, ús del francès a classe
 • Per aprovar l’assignatura és necessari un mínim de 5 sobre 10 en dos dels 3 trimestres, un dels quals ha de ser forçosament l’ùltim
 • La nota del trimestre estarà composta per:
  • 70% : la mitjana de les notes d’exàmens de cada Unitat didàctica del trimestre
  • 20% : corresponent als treballs i exercicis a classe, treballs i deures a casa, la llibreta
  • 10% : l’actitud de l’alumne
 • La nota final serà la mitjana de les notes dels tres trimestres.

Rattrapage:

 • Procediment: la matèria es recupera superant dues avaluacions, una de les quals ha de ser forçosament la tercera
 • En cas de que no es compleixi aquest requisit l’alumne farà una prova extraordinària al juny i una altra al setembre
 • En cas de necessitar una recuperació, es farà:
  • Un únic examen al juny ( després de la 3a Avaluació) amb continguts de tot el curs (dels tres trimestres).
  • En el cas d’aprovar aquest examen, la nota final serà un 5
  • I en cas de necessitar una recuperació, es farà el mateix al setembre

DIRECTORI

Ma Asunción C.  (Bibliotecària)
Joan Maria C.  (Tutor Bat 1rD)
Amèlia F. (Francès/Tutora ESO 2nC / Coord.ERASMUS +)
Inés G.(Cap Departament IA)
Ma Pilar P.(Tutora ESO 4tA / Rep. CE)
Carme S. (Tutora ESO 3tC)

Email: a8047431@xtec.cat 
Tel.: 93 289 06 30

CONTACTE

Anna Ma A.
Rodrigo A.
Ma Asunción C.(Bibliotecària)
Joan Maria C. (Tutor ESO 4tA)
Amèlia F(Idioma Francès / Tutora ESO 2n C / Coordinació ERASMUS+)
Inés G.(Cap de Departament llengües estrangeres)
Sílvia G.(Tutora ESO 3rB)
Carme Suñé

Tel. XXXXXXX