Física i Química

departament-fisica-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

Tant la Física com la Química tenen com a objectiu l’estudi del comportament de la naturalesa, què es part de la cultura generada per la humanitat al llarg de la seva història, i han de promoure en els joves l’interès per cercar respostes científiques als interrogants que els planteja el contacte directe amb l’entorn. La finalitat és comprendre el món natural i, a més a més, els canvis que l’activitat humana hi produeix i ajudar a prendre decisions que tinguin en compte tant els coneixements científics com els procediments i les estratègies que caracteritzen la ciència.

ASSIGNATURES

Continguts:

Química 

 • Mesurar per investigar
 • Propietats de la matèria
 • Mescles i solucions
 • Elements i compostos
 • Fenòmens químics

Física 

 • Moviment
 • Les forces
 • La pressió
 • Treball i energia
 • Calor i temperatura
 • El so. La llum.

Treballs / Deures

Dues hores a la setmana es farà al laboratori, on, quan calgui, es realitzarà alguna experiència pràctica. S’elaborarà una llibreta o dossier amb el treball fet a classe, els apunts, els deures fets a casa i les pràctiques de laboratori. Habitualment caldrà fer deures a casa.

Exàmens:

 • Dos exàmens, com a mínim, per avaluació
 • Revisió de la llibreta un cop per avaluació

Material:

 • Llibre de text: FÍSICA I QUÍMICA 1 i 2 (Ed. Casals)
 • Llibreta o dossier

Avaluació:

 • 70% nota dels exàmens (conceptes i procediments)
 • 15% notes de la llibreta (apunts, exercicis de classe i deures corregit i informes de pràctiques)
 • 15% nota de l’actitud de l’alumne a classe i al laboratori

Continguts:

Química 

 • Els àtoms
 • Els enllaços químics
 • Les reaccions químiques

Física 

 • L’electricitat

Treballs / Deures

Una classe per setmana es dedicarà a:

 • Correcció de deures fets a casa
 • Explicació de nous continguts
 • Resolució d’exercicis i problemes

Una classe a la setmana es farà al laboratori, on, quan calgui, es realitzarà alguna experiència pràctica. S’elaborarà una llibreta o dossier amb el treball fet a classe, els apunts, els deures fets a casa i les pràctiques de laboratori. Habitualment caldrà fer deures a casa.

Exàmens:

 • Dos exàmens, com a mínim, per avaluació
 • Revisió de la llibreta un cop per avaluació

Material:

 • Llibre de text: POSITRÓ 3 (Ed. Vicens-vives)
 • Llibreta o dossier

Avaluació:

 • 75% nota dels exàmens (conceptes i procediments)
 • 15% notes de la llibreta (apunts, exercicis de classe i deures corregit i informes de pràctiques)
 • 10% nota de l’actitud de l’alumne a classe i al laboratori
 • La nota final d’avaluació de la matèria , Ciències de la Naturalesa, s’obtindrà fent la mitjana de cadascuna de les matèries, Biologia i Geologia i Física i QuímicaPer aprovar és imprescindible arribar a un mínim de nota de 4 en una de les matèries; en cas contrari caldrà recuperar a l’examen de suficiència la part de la matèria que quedi suspesa.

Continguts:

 • El moviment
 • Forces. Equilibri
 • El moviment
 • Treball. Energia i calor
 • Pressió. Estàtica de fluids
 • Gravitació universal
 • Les ones. El so i la llum
 • Taula periòdica dels elements
 • Enllaç químic
 • El llenguatge de la química. La reacció química
 • Compostos del carboni
 • Desenvolupament sostenible

Treballs / Deures:

 • Quan calgui, es realitzaran experiències pràctiques.
 • S’elaborarà una llibreta o dossier amb el treball fet a classe, els apunts, els deures fets a casa i les pràctiques de laboratori.
 • Habitualment caldrà fer deures a casa

Exàmens:

 • Dos exàmens, com a mínim, per avaluació
 • Revisió de la llibreta un cop per avaluació

Material

 • Llibre de text: POSITRÓ 4 (Ed. Vicens Vives)
 • Llibreta o dossier

Avaluació:

 • 80% nota dels exàmens (conceptes i procediments)
 • 10% notes de la llibreta (apunts, exercicis de classe i deures corregit i informes de pràctiques)
 • 10% nota de l’actitud de l’alumne a classe i al laboratori

Física-1r Batxillerat

Continguts:

 • La ciència i les seves eines de treball
 • Cinemàtica
 • Dinàmica
 • L’energia i la seva transferència
 • Camp gravitatori
 • amp elèctric

Treballs / deures:

 • Quan calgui, es realitzaran experiències pràctiques
 • S’elaborarà una llibreta o dossier amb el treball fet a classe, els apunts i els deures fets a casa
 • Habitualment caldrà fer deures a casa

Exàmens:

 • Dos exàmens, com a mínim, per avaluació, un d’ells global corresponent a cada crèdit
 • Revisió de la llibreta un cop per avaluació

Material:

 • Llibre de text: FÍSICA-1 (Ed. Casals)
 • Llibreta o dossier

Avaluació:

 • 80% nota dels exàmens (conceptes i procediments)
 • 10% notes de la llibreta (apunts, exercicis de classe i deures corregit i informes de pràctiques)
 • 10% nota de l’actitud de l’alumne a classe i al laboratori

Química-1r Batxillerat

Continguts:

 • Estructura de la matèria
 • Lleis dels gasos. Teoria cineticomolecular
 • Determinació de formules empíriques i moleculars
 • Mescles i solucions
 • Estructura atòmica. Taula periòdica
 • L’enllaç químic
 • Formulació i nomenclatura de química inorgànica
 • Reaccions químiques. Càlculs estequiomètrics
 • Introducció a la química del carboni
 • Bioquímica. Polimers

Treballs / deures:

 • Quan calgui, es realitzaran experiències pràctiques
 • S’elaborarà una llibreta o dossier amb el treball fet a classe, els apunts, els deures fets a casa i les pràctiques de laboratori
 • Habitualment caldrà fer deures a casa

Exàmens:

 • Dos exàmens, com a mínim, per avaluació, un d’ells global corresponent a cada crèdit
 • Revisió de la llibreta un cop per avaluació

Material:

 • Llibre de text: QUÍMICA-1 (Ed. Casals)
 • Llibreta o dossier

Avaluació:

 • 80% nota dels exàmens (conceptes i procediments)
 • 10% notes de la llibreta (apunts, exercicis de classe i deures corregit i informes de pràctiques)
 • 10% nota de l’actitud de l’alumne a classe i al laboratori

Fisica-2n Batxillerat

Continguts:

 • Fenòmens periòdics
 • Els planetes i els satèl•lits
 • Física quàntica, relativitat i constitució de l’univers
 • La física nuclear
 • Camp magnètic. Inducció electromagnètica
 • Camp elèctric

Treballs / deures:

 • S’elaborarà una llibreta o dossier amb el treball fet a classe, els apunts i els deures fets a casa
 • Habitualment caldrà fer deures a casa

Exàmens:

 • Dos exàmens, com a mínim, per avaluació, un d’ells global corresponent a cada crèdit
 • Revisió de la llibreta un cop per avaluació

Material:

 • Llibre de text: FÍSICA-2 (Ed. Casals)
 • Llibreta o dossier

Avaluació:

 • 80% nota dels exàmens (conceptes i procediments)
 • 10% notes de la llibreta (apunts, exercicis de classe i deures corregits)
 • 10% nota de l’actitud de l’alumne a classe

Química-2n Batxillerat

 

Continguts:

 • Estructura electrònica i Taula Periòdica
 • Enllaç químic
 • Gasos, dissolucions i estequiometria
 • Energia de les reaccions químiques
 • Velocitat de les reaccions químiques. Cinètica
 • Equilibri químic
 • Reaccions de transferència de protons
 • Reaccions de transferència d’electrons
 • Reaccions de precipitació

Treballs / deures:

 • Quan calgui, es realitzaran experiències pràctiques
 • S’elaborarà una llibreta o dossier amb el treball fet a classe, els apunts i els deures fets a casa
 • Habitualment caldrà fer deures a casa

Exàmens:

 • Dos exàmens, com a mínim, per avaluació, un d’ells global corresponent a cada crèdit
 • Revisió de la llibreta un cop per avaluació

Material:

 • Llibre de text: QUÍMICA-2 (Ed. Casals)
 • Llibreta o dossier

Avaluació:

 • 80% nota dels exàmens (conceptes i procediments)
 • 10% notes de la llibreta (apunts, exercicis de classe i deures corregits)
 • 10% nota de l’actitud de l’alumne a classe i al laboratori

CONTACTE

Olga B. (Cap Departament i Consell Escolar)
Montserrat F. (Coordinadora Prevenció Riscos Laborals)
Amèlia P. (Tutora ESO)
Òscar P. (Cap d’estudis)

Tel.: 93 289 06 30