Educació Visual i Plàstica

departament-plastica-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Departament de té com a objectiu més important desenvolupar la capacitat creadora dels nostres alumnes. Educar la sensibilitat cap el món que ens envolta i cap a un mateix,és l’eix que permet fer
créixer un artista.

La nostra pedagogia està enfocada en un tracte molt personalitzat de l’alumne, amb un contacte
directe i proper per realitzari una acció educadora completa.

Les imatges han esdevingut el llenguatge més important en la societat actual, per la seva immediatesa, per la seva insistència, per la seva omnipresència, pel seu simulacre… es tracta d’alfabetitzar
visualmen
t i de donar eines de consciència de la imatge: aprendre a llegir-les i interpretar-les,  aprendre a crear-les.
Veure la galeria de fotos >>

ASSIGNATURES

 • L’imatge tecnològica fixa. La universitat.
  L’imatge tecnològica en moviment.
  La fotografia i la imatge audiovisual al llarg del temps
  L’art, l’informació i la comunicació en la cultura audiovisual
 • La cultura audiovisual i la societat contemporània
 • Concepte de cultura audiovisual
 • La selecció de la realitat
 • La fotografia
 • Les càmeres fotogràfiques, la càmera fosca, formats de càmeres, controls
 • La pràctica fotogràfica: l’estudi, el cos en fotografia
 • La pràctica fotogràfica, del laboratori a l’ordinador
 • Història de la fotografia
 • Manipulació i tractament d’imatges
 • El fotomuntatge, propaganda política i publicitat
 • La narració gràfica, el reportatge fotogràfic
 • El reportatge televisiu i el documental
 • Història i evolució de la tècnica cinematogràfica, origen i evolució del cinema
 • Els arguments cinema i sèries de televisió
 • Mirar a través de la càmera, el muntatge
 • La banda sonora, combinació de sons i imatges
 • El guió la producció audiovisual
 • Mirar i interpretar una pel·lícula, narrar la realitat contemporània
 • Estètiques cinematogràfiques
 • L’animació
 • Audiovisuals en l’art contemporani
 • El llenguatge del còmic

Activitats – metodologia

Una sessió de la assignatura de cultura audiovisual comença amb una petita introducció al tema que es desenvoluparà. Es fa servir una pedagogia constructivista tot tenint en compta els subsunsors dels alumnes i la interacció inductiva deductiva entre professor i alumnes. Es tracta d’esbrinar els coneixements previs per així poder ser conscients de la zona de desenvolupament previ. El professor ha de ser conscient de la bastida educativa adient a l’alumne, a cadascú dels alumnes.

En aquest moment inicial es recolzarà l’in put amb l’ús de la tecnologia, el projector i la selecció de las pàgines web i imatges adients a l’unitat didàctica tractada. Si cal s’establiran els enllaços corresponents amb altres unitats didàctiques o amb aquests coneixements previs. Llavors es plateja l’unitat didàctica, els criteris d’avaluació que tindrà i la temporització.

També:

 • Es visionaran diferents material audiovisuals, vídeos, CDs, documentals, seleccions de You Tube, pel·lícules…
 • Es faran lectures d’imatges
 • Es realitzaran: fotografies, reportatges fotogràfics, fotomuntatges, anuncis i projectes publicitaris, curts, còmics, animacions, vídeos, instal·lacions…
 • Critiques conscients i reflexives d’allò que pertany a la nostra cultura visual
 • Exposició dels treballs dels alumnes
 • Participació al llarg el curs en totes les activitats extraescolars enriquidores

Hi haurà com a mínim dos proves escrites per trimestre

Criteris generals d’avaluació i qualificació. Ítems bàsics a valorar en les produccions audiovisuals

Material:

 • Ús coherent dels materials audiovisuals. Adequació significat i significant.

Composicio i ritme:

 • Us conceptual correcte de la composició i els ritmes
 • Elements compositius i de relació adequats al tema

Sonoritat:

 • La sonoritat com a valor. Funcionalitat del so. Sensibilitat al so.

Lluminositat:

 • Il·luminació correcta. Llum tova o dura adequada. Balanç de blanc. Ús del diafragma.
 • L’ombra com valor

Profunditat de camp i enfocament:

 • Ús correcte d’aquest dos conceptes

Coneixement de l’òptica de les càmeres:

 • Adequació de l’òptica a l’element visual representat

Temperatura de color:

 • Ús adequat del color

Textures visuals

Plans d’enquadrament

Funcionalitat finalitat de l’imatge

Graus d’iconicitat adequats

Muntatge

 • Muntatge coherent al que es pretén comunicar. Possibles variacions

Valor estètic:

 • Aplicació de categories estètiques a la realització audiovisual
 • El treball virtuós i el treball matusser amb gràcia
 • Adequació a la proposta conceptuals
 • Grau de complexitat de la creació
 • Adequació entre significat i significant

Apropiacionisme i variacions comunicatives

Simbologia aplicada

Creativitat

 • Possibilitats obertes, capacitat de generar noves respostes, capacitat d’establir diàleg conceptual

Capacitat reflexiva i critica envers les imatges

Aplicació correcta de la Graella de connotacions, denotacions i de lectura d’imatges

Coneixements bàsics dels diferents àmbits de la comunicació i de la creació artística visual i audiovisual. Coneixement de produccions contemporànies i històriques

Treball i elaboració

 • Temps requerit per a la realització audiovisual. Grau de dificultat
 • Es un treball fàcil o difícil d’elaborar?

Competència lingüìstica

 • Expressió oral: pronunciació correcta, altura de veu, ritme i entonació, articulació comunicativa del discurs, grau d’interacció, posició del cos i mirada.
 • Expressió escrita: articulació del treball escrit i estructura interna, absència d’errades ortogràfiques, extensió amb continguts creatius, recerca i aportacions personals, adequació a la proposta de treball, presentació

– Per la qualificació global trimestral es farà mitjana entre les propostes realitzades a classe i a casa de les quals es farà lliurament a final de mes, i les proves o exàmens.

– Es farà mitjana i es superarà el trimestre quan s’arribi amb una qualificació mínima de suficient en les proves i en el lliurament d’exercicis

– A més a més es podran afegir puntuacions positives per les intervencions dels alumnes a l’aula, amb crítiques oportunes, indicacions, correccions, apreciacions estètiques… tot afegint 0’25, 0’5, 0’75 punts a la activitat realitzada.

Criteris de recuperació, contuinïtat en l’avaluació i excel·lència

Es vol considerar aquest concepte, la continuïtat en l’avaluació, al màxim. Es vol portar als alumnes a un punt òptim d’aprenentatge.
Es per això que es defineixen les següents estratègies:

  • Encara que es defineixi una data concreta de lliurament de treballs, aquests es podran millorar desprès d’haver estat lliurats. La data de lliurament d’exercicis estan sotmesos a las seves possibles millores. Millores que conjuntament entre el professor i alumne aniran avaluant: decideixen, doncs, fins quin punt es pot millorar els exercicis i conseqüentment la qualificació final. Es podran tornar a lliurar treballs millorats dins d’un temps màxim a decidir

 

  • Al produir-se la qualificació negativa d’un exercici o d’una avaluació, s’aniran marcant la millora d’aquells exercicis qualificats negativament amb una temporització flexible que el propi alumne pugui decidir, però sempre a dins d’aquest dos dies hàbils de classe de la matèria. En aquest dos dies hi existeix la possibilitat d’una re-correcció el primer dia desprès de la data de lliurament. També es pot donar la possibilitat de millora de qualificació per aquells alumnes que vulguin millorar la nota final del trimestre o global del curs

 

  • En principi tots i cadascú els exercicis hauran d’estar lliurats amb una qualificació mínima de suficient per poder realitzar la mitjana global. Sempre que algun dels exercicis no superi la qualificació de 5 la mitjana global d’avaluació no podrà superar la qualificació trimestral de 5

 

  • Es recuperaran avaluacions mitjançat el lliurament de exercicis qualificats negativament i també:

 

  • Es definiran exàmens puntuals de recuperació per avaluacions amb preguntes teòriques sobre els temes tractats i amb petits projectes audiovisuals

 

 • Al principi de cada exercici es tractarà d’elegir una sèrie d’ítems tot fixant-nos en les anotacions als criteris de qualificació (ja fetes a les programacions) que serveixin de guia per als alumnes i també per als professors. Aquest ítems no serviran només per arribar a una qualificació tancada d’uns exercicis i més al contrari permetran un diàleg avaluatiu enriquidor. Els alumnes passaran con si fos un escàner per sobre de llurs treballs o els d’altres aquest ítems tot donant una valoració en punts prèvia per a cada concepte o contingut aconseguit, evitant així la qualificació direccional i poder convertir-la en discursiva.

Per a més informació descarrega el pdf de la guia de l’alumne

Per a més informació descarrega el pdf de la guia de l’alumne

 

Per a més informació descarrega el pdf de la guia de l’alumnehttps://institutxxvolimpiada.cat/wp-content/uploads/2016/11/guia_alumne-2nd-bat_16-17.pdf

Conceptes a desenvolupar

1r Trimestre

 • Què és el Disseny?
 • El Disseny i les seves condicions: ús,comunicació,material i tecnològica.
 • Elements gràfics i atributs de la imatge.
 • Senyal i representació.
 • Gràfica publicitària.
 • Disseny editorial.
 • Disseny gràfic: modularitat i traçats.

2n Trimestre

 • Implicacions socioculturals del disseny.
 • Història del Disseny.
 • Disseny industrial: els objectes, adequació formal i representació.
 • Relació bi i tridimensional.
 • Disseny de producte.
 • Disseny de la indumentària i moda

3r Trimestre

 • La projectació.Disseny i dibuix.
 • Volums efímers.
 • La maqueta,el prototip.
 • L’espai habitable: interiorisme i entorn urbà
 • Els espais: generació i representació.

Material

Tot el tot el material el donarà el centre, excepte aquell d’ús personal com els estris de dibuix tècnic:

 • Dossier de Disseny
 • Compàs de bona qualitat amb adaptador i mines de recanvi
 • Escaire i cartabó (25-30 cm. aprox.)
 • estris de dibuix artístic (colors,llapis,…) i estris de tall com tisores,cutter,…

Es imprescindible portar el dossier i el material cada dia a classe

Bibliografia Recomanada

 • “Què és el Disseny”  de  Isabel Campi (2008), Edicions 62.
 • “Diseño del siglo XX” de Charlotte i Peter Fiell, Editorial Taschen.
 • “Historia del diseño gráfico” de  Philip B. Meggs i Alston W.Purvis, Editorial RM.

Criteris D’avaluació

  • Els exercicis s´hauran de lliurar en els terminis previstos. Si es lliuren un dia després es baixa 2 punts de la nota. Passat aquest termini ja no es recolliran.

 

  • L’examen d’avaluació es durà a terme a finals de trimestre, i constarà 2 parts: la teòrica mitjantçant un questionari de continguts i la pràctica,consistent en un esbós avançat sobre una proposta de projecte bi o tridimensional.

 

 • La nota trimestral serà el resultat d’aplicar el 50% dels exàmens i el 50% dels exercicis. Caldrà lliurar tots els treballs per poder fer l’examen.

1r BATXILLERAT, Professora: Rosaura Canales

Introducció

Aquesta assignatura pretén estimular l`alumne en la descoberta del món gràfic plàstic i visual i dotar-lo, amb aquesta finalitat, d`eines, recursos, estratègies i metodologies.

També pretén despertar la creativitat, trencar esquemes i estereotips i ajudar-lo a fer una nova mirada envers l`entorn, amb esperit crític, positiu i reflexiu.

Les manifestacions artístiques són una eina i un mitjà per expressar sentiments emocions i preocupacions vinculades a l`entorn social. Per tant, l`alumne pot experimentar canvis personals i establir noves maneres de comunicar-se, expressar-se i de relacionar-se.

Continguts

1a Avaluació

 • Teoria del color.
 • Elements bàsics del llenguatge visual i plàstic ( punt, línia, taca, forma, color, textura, equilibri, moviment, pes visual, etc )
 • Suports i materials (pigments, aglutinats, dissolvents, etc) en diferents manifestacions artístiques.
 • Reconeixement de moviments i artistes on conflueixen i s`experimenten diferents llenguatges artístics I.
 • Tècniques i procediments de producció única (1a part)
  • Tècniques humides I (guaix, tinta, aquarel·la, tremp d`ou)

2a Avaluació

 • Metodologia de treball: sistema projectual o paper de l`atzar.
 • Reconeixement de moviments i artistes on conflueixen i s`experimenten diferents llenguatges artístics II.
 • Tècniques i procediments de producció única (2a part)
  • Tècniques humides II : làtex, mixtes.
  • Tècniques grasses: l`oli.
  • “collage”, “assemblage”, “frottage”. Reutilització de materials i reciclatge en la creació artística.
  • Pintura mural.
  • Noves tendències de l`art contemporani (“body art”, “performance”, “land art” videoart….)
 • Tècniques informàtiques i multimèdia.

3a Avaluació

 • Tècniques generadores d`imatges seriades o reproductives: Gravat
  • Monotípia.
  • Punta seca.
  • Linòleum.
  • Tècnica additiva o “Carborumdum”.
 • Relacions amb llenguatges plàstics associats (il·lustració, còmic, grafit, fotografia, videoart, escenografia.

*Aquests continguts poden experimentar alguna transformació per una millor adequació a les necessitats del desenvolupament del curs.

Criteris I Activitats d’Avaluació

A l’hora d’avaluar es tindran en compte i es valoraran els següents conceptes i criteris:

 • L’actitud, l’assistència i la puntualitat.
 • La puntualitat en el lliurament del treball. Si es lliura un dia desprès: 2 punts menys; dos dies desprès no es recollirà.
 • La qualitat i el nivell dels treballs.
 • La correcta presentació de les feines.
 • La imaginació, l`originalitat i la creativitat personal.
 • La correcta utilització de les tècniques treballades.

S’avaluarà cadascun dels següents aspectes, exercicis i treballs:

 • Les idees i les esbossos dels treballs realitzats registrats a la llibreta de “registre” o “d’artista”.
 • El treball realitzat fora de classe.
 • Els treballs complementaris
 • Els exàmens teòrics (vocabulari de la matèria, tècniques, obres, autors, moviments artístics, conceptes, etc.)
 • L`expressió oral i escrita. Cada treball pràctic anirà acompanyat d`una anàlisi de la tècnica i suport utilitzat, i es raonarà a nivell individual i en grup

L`avaluació dels treballs forma part del procés d`aprenentatge i per tant es proposen activitats on l`alumne hagi de presentar i fer explícites les seves idees i opinions.

Valoració y puntuació

És condició indispensable tenir, en el  moment de començar el treball a classe, tot el material necessari. La manca de material repercutirà en 1 punt negatiu en el treball.

Els treballs de classe, activitats escolars o extraescolars  i els exàmens representen el  70%  de l’avaluació, l`expressió oral i escrita el 20 %, i l’actitud el 10% restant.

Es visitaran dues exposicions per trimestre i es presentarà  un treball que  inclourà una breu biografia  de l’artista o moviment i el comentari de tres obres, amb un esbós de cada una d’elles. Aquests treballs tindran repercussió  en la nota de cada trimestre en ½ punt més, si els treballs són correctes, i en ½ punt menys si no es realitzen.

Dels moviments artístics que es tractin a classe, els alumnes realitzaran un breu treball teòric(cronologia, característiques, principals representants) que portaran a classe abans  de mostrar les imatges projectades, elaborant així entre tots les característiques mes importants dels moviments.

Quadern de registre o “quadern d´ artista”: durant tot el curs l’alumne registrarà en aquest quadern  els esbossos i estudis previs per realitzar una obra, així com l`observació d’objectes, espais i detalls de l`entorn amb l`experimentació de les  tècniques que es vagin introduint. Aquest quadern l’ha de portar sempre.

NOTA: per ser avaluat cal haver presentat tots els treballs i fer els exàmens.

Recuperacions Trimestrals

Si l’alumne no supera l’avaluació, podrà recuperar els treballs insuficients i/o aquells no presentats, a la primera setmana del següent trimestre.

Continguts

– Anàlisi del llenguatge tridimensional com a canal de comunicació
– Materials, tècniques i processos bàsics de configuració tridimensional
– Observació i recerca
– El procés en la creació plàstica tridimensional

 • LA NATURA COM A REFERENT
 • CONSTRUIR A PARTIR DE LA GEOMETRIA
 • L’ESTRUCTURA COM A FORMA
 • LA REPETICIÓ D’ELEMENTS
 • EL MATERIAL
 • LA DISPOSICIÓ EN L’ESPAI
 • L’ORDENACIÓ DE L’ESPAI
 • L’ESPAI ESCÈNIC
 • LA REPRESENTACIÓ DEL COS
 • OBJECTES PER AL COS
 • EL COS COM A OBRA. L’ART D’ACCIÓ I L’ART DEL COS

Activitats

 • Realització de diferents projectes volumètrics segons la guia marcada en els continguts.
 • Recerca mitjançat esbossos i estudis previs de treballs creatius.
 • Elaboració de dossiers amb informació escrita i visual com ara dibuixos, fotografies, esbossos, collages…
 • Anàlisis verbal i escrit de les principals creacions tridimensionals de diferents àmbits, el disseny, l’escultura, l’arquitectura, l’enginyeria..
 • Experimentació amb diferents materials.
 • La representació del cos humà i del cap
 • Comprensió de l’espai i llur sinergia mitjançant intervencions i modificacions.

Criteris d’avaluació

 • NETEJA I PULCRITUD. ACABATS
 • ADEQUACIÓ A LA PROPOSTA D’EXERCICI I VARIACIONS CREATIVES A DINS DE LA PROPOSTA
 • GRAU DE DESENVOLUPAMENT COMPOSITIU
 • ÚS CORRECTE DELS MATERIALS, CONSISTÈNCIA I ESTABILITAT DE LES CREACIONS
 • CATEGORITZACIÓ ESTÈTICA, GRAU DE TRANSMISIÓ D’EMOCIONS

Aquests criteris, simplificats, s’amplien segons les unitats didàctiques i la tipologia de exercicis.

 

Criteris de recuperació, avaluació continuada i excel·lència

 

Es vol considerar aquest concepte, la continuïtat en l’avaluació, al màxim. Es vol portar als alumnes a un punt òptim d’aprenentatge. Es per això que es defineixen les següents estratègies:

  • Encara que es defineixi una data concrea de lliurament de treballs, aquests es podran millorar desprès d’haver estat lliurats. La data de lliurament d’exercicis estan sotmesos a las seves possibles millores. Millores que conjuntament entre el professor i alumne aniran avaluant: decideixen, doncs, fins quin punt es pot millorar els exercicis i conseqüentment la qualificació final. Al final de cada mes es farà lliurament d’un dossier corresponent a l’unitat didàctica portada a terme

 

  • Al produir-se la qualificació negativa d’un exercici o d’una avaluació, s’aniran marcant la millora d’aquells exercicis qualificats negativament amb una temporització flexible que el propi alumne pugui decidir. També d’aquells altres alumnes que es vulguin millorar la nota final del trimestre o global del curs. La data límit de lliurament serà la d’un mes més tars.

 

  • Tots i cadascú els exercicis hauran d’estar lliurats amb una qualificació mínima de suficient per poder realitzar la mitjana global.

 

  • Es recuperaran avaluacions mitjançat el lliurament de exercicis qualificats negativament.

 

  • Es definiran exàmens puntuals de recuperació per avaluacions amb preguntes teòriques sobre els temes tractats i amb petits projectes volumètrics.

 

 • Al principi de cada exercici es tractarà d’elegir una sèrie d’ítems tot fixant-nos en les anotacions als criteris de qualificació (ja fetes a les programacions) que serveixin de guia per als alumnes i també per als professors. Aquest ítems no serviran només per arribar a una qualificació tancada d’uns exercicis i més al contrari permetran un diàleg avaluatiu enriquidor. Els alumnes hauran de tenir molt clars els conceptes que s’han. El professor crearà els criteris estètics pertinents en els alumnes per així crea un bon criteri. Es tracta de evitar la qualificació direccional i poder convertir-la en discursiva.

DIRECTORI

Ma Asunción C.  (Bibliotecària)
Joan Maria C.  (Tutor Bat 1rD)
Amèlia F. (Francès/Tutora ESO 2nC / Coord.ERASMUS +)
Inés G.(Cap Departament IA)
Ma Pilar P.(Tutora ESO 4tA / Rep. CE)
Carme S. (Tutora ESO 3tC)

Email: a8047431@xtec.cat 
Tel.: 93 289 06 30

CONTACTE

Joan Carles E. (Cap Departament Visual i plàstica /Tutor BATX 2nA / Projectes art.)
Núria J.
Xefa P. (Tutora BAT 1rA)
Núria S.(Tutora ESO 3rA

Tel.: 93 289 06 30