Economia

departament-economia-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

L’objectiu principal de les matèries d’Economia és acostar a l’alumnat les diferents qüestions econòmiques que se li plantegen avui dia a la societat perquè, mitjançant la reflexió, prengui consciència de la seva responsabilitat tant en el que es refereix al tipus de món que arribarà a les generacions futures com en allò que afecta al problema d’un planeta dividit en països rics i pobres.

Hem proposat les següents línies de treball:
Explicar els problemes econòmics en el seu context sociocultural, utilitzant qüestions pròximes a l’alumnat i anàlisis senzilles. Presentar l’economia com una ciència social en contínua evolució, per a així adaptar-se als problemes i circumstàncies d’un món també canviant.

Relacionar l’economia amb disciplines pròximes o ja estudiades per l’alumnat, amb la finalitat d’assimilar continguts o integrar-los en esquemes mentals ja coneguts.

Comprendre l’economia com una disciplina creada per l’home per administrar recursos i, per això, en la mesura que implica un repartiment de la riquesa, imbuïda d’ètica i moral.

Reflexionar sobre les implicacions socials i individuals de les decisions econòmiques.
Analitzar problemes contemporanis i de l’entorn utilitzant materials gràfics i esquemàtics.

ASSIGNATURES

3r ESO Matèria Optativa

Emprenedoria

Professorat que l’impartirà:

Àngels Oton

Material utilitzat:

 • Fotocopies i apunts lliurats pel professor.
 • Àudio, Vídeo, Ordinador

Objectius de la matèria:

El concepte d’emprenedoria ha d’incloure una doble vessant: una educació bàsica en actituds i experiències que potenciaran l’autonomia, la iniciativa i la confiança en un mateix, i un concepte més específic de formació dirigit als conceptes bàsics d’economia i del món de l’empresa.

 • Ajudar l’alumnat en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu i professional, a fi d’adequar les seves capacitats a unes condicions laborals en continu procés de canvi.
 • Fer-li prendre consciència de la necessitat d’adquirir les competències d’iniciativa empresarial, considerada no únicament com un conjunt de qualitats i habilitats necessàries per crear una empresa, sinó com una actitud general que pot ser d’utilitat en les activitats professionals, com en la vida quotidiana

Criteris de qualificació i recuperació de la matèria:

  • Criteris de qualificacióTreball en grup: tots els membres han de treball conjuntament i respectant als seus companys i les normes del grup.
   • Criteris de qualificació
    “Formar emprenedors té més a veure amb desenvolupar actituds, que amb transferir coneixements”
    L’avaluació tindrà en compte els diferents tipus de continguts implicats, tant conceptuals com procedimentals i actitudinals, i alhora ha de ser una avaluació en l’acció, que permeti valorar no només els resultats finals sinó també els processos de reflexió i creixement personal, i l’elaboració i aplicació de projectes.
    En el còmput total de la nota els percentatges a aplicar seran els següents:
    • Dossier: 30%
    • Presentacions: 30%
    • Comportament i assistència: 20%
    • Treball en grup: 20%
    Dossier: Tots els alumnes han de presentar el dossier amb totes les activitats completades al final del quadrimestre.Presentacions: Al final de cada Unitat s’haurà de fer una presentació (format prezi o ppt) resumint el treball fet, i buscant l’opinió i valoració del resta del grup-classe.
    Comportament i assistència: interès, puntualitat, esforç, activitats de classe, apunts, deures, etc.
    Treball en grup: tots els membres han de treball conjuntament i respectant als seus companys i les normes del grup.

 

 • Avaluació extraordinària
  Els alumnes que no hagin superat aquest crèdit, en principi per la seva actitud i per no fer la mínima feina requerida tindran una segona oportunitat amb una prova escrita que avaluarà amb caràcter global només els seus coneixements referents al objectius terminals de la matèria.

1r de Batxillerat Modalitat de Ciències Socials

ECONOMIA d’EMPRESA 1

Continguts:

 • 1. L’empresa i el seu entorn
 • 2. Localització i formes d’empreses
 • 3. El funcionament de l’empresa
 • 4. Organització interna de l’empresa
 • 5. Planificació, organització, gestió i control
 • 6. Costos
 • 7. Gestió del magatzem
 • 8. Gestió mediambiental
 • 9. La funció comercial
 • 10. El producte
 • 11. El preu
 • 12. Promoció i distribució

Exàmens:

Es realitzarà un control al final de cada una o dos unitats i, també, un de global-trimestral

Material:

Calculadora científica i llibre de text

Avaluació:

La nota trimestral:

  • 60% qualificació nota trimestre (20% actitud i deures + 80% examen)
  • 40% nota examen trimestral
  • De cada trimestre es farà una recuperació el trimestre següent. La nota no serà mai superior a 5.

La nota final juny:

 • Si s’han aprovat tots els trimestres, s’aprova el curs. (mitjana dels tres trimestres)
 • Si s’ha suspès dos o tres trimestres, s’anirà a l’examen final de tot el curs. La nota no serà mai superior a 5. Si es suspèn l’examen final. La nota més alta de l’examen final i la del curs.
 • Si s’ha suspès un trimestre amb una nota mínima d’un 4, es farà la mitjana amb els altres trimestres. Si s’obté un 5 o superior, s’aprova el curs. En cas contrari, s’ha d’anar a la prova extraordinària del trimestre suspès.
 • Convocatòria extraordinària:

Els alumnes que no hagin superat la matèria, hauran de  fer  una prova global de recuperació en el mes de septiembre.

 • Si un alumen es presenta per pujar nota. La nota que obtingui a l’examen.

ECONOMIA

Continguts:

 • 1. L’economia
 • 2. Els sistemes econòmics
 • 3. Els factors de producción
 • 4. Les economies domèstiques
 • 5. L’empresa
 • 6. El mercat
 • 7. Classes de mercats
 • 8. Macromagnituds
 • 9. Els diners i el sistema monetari
 • 10. El sector públic i la política econòmica
 • 11. Crisi, desocupació i inflació
 • 12. Comerç internacional
 • 13. Relacions econòmiques internacionals
 • 14. La Unió Europea

Exàmens:

Es realitzarà un control al final de cada una o dos unitats i, també, un de global-trimestral

Material:

Dossiers facilitats per la professora

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb la qualificació dels exàmens ponderada pels treballs realitzats a classe. Si no supera la matèria, haurà de fer un examen trimestral Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que no hagi superat algún trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova global del mes de septembre.

2n de Batxillerat Modalitat de Ciències Socials

ECONOMIA d’EMPRESA 2

Continguts:

Bloc I. El registre comptable

  • 1. La informació econòmica: una eina per a la presa de decisions
  • 2. El patrimoni de l’empresa
  • 3. El registre de la informació econòmica
  • 4. Instrumentalització del cicle comptable

Bloc II. Anàlisi comptable, inversió i finançament

  • 5. L’anàlisi del Balanç
  • 6. Anàlisi del Compte de Resultats
  • 7. La inversió en l’empresa
  • 8. El finançament de l’empresa

Bloc III. La creació d’una empresa

 • 9. La direcció estratègica de l’empresa
 • 10. El pla d’empresa

Exàmens:

Es realitzarà un control al final de cada una o dos unitats i, també, un de global-trimestral

Material:

Calculadora científica i llibre de text

Avaluació:

 • La nota trimestral:
  • 60% qualificació exàmens trimestre
  • 40% nota examen trimestral
  • De cada trimestre es farà una recuperació el trimestre següent. La nota no serà mai superior a 5.
 • La nota final juny:
  • Si s’han aprovat tots els trimestres, s’aprova el curs. (mitjana dels tres trimestres)
  • Si s’ha suspès dos o tres trimestres, s’anirà a l’examen final de tot el curs. La nota no serà mai superior a 5. Si es suspèn l’examen final. La nota més alta de l’examen final i la del curs.
  • Si s’ha suspès un trimestre amb una nota mínima d’un 4, es farà la mitjana amb els altres trimestres. Si s’obté un 5 o superior, s’aprova el curs. En cas contrari, s’ha d’anar a la prova extraordinària del trimestre suspès.
 • Convocatòria extraordinària:

Els alumnes que no hagin superat la matèria, hauran de  fer  una prova global de recuperació en el mes de setembre.

 • Si un alumne es presenta per pujar nota. La nota que obtingui a l’examen.
 • Recuperació de Economia de l’Empresa I de 1er de Batxillerat: es farà un examen del temari realitzat. Com a màxim dos exàmens de recuperació.

CONTACTE

Ares Q.