Biologia i Geologia

departament-biologia-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

Seminari de Biologia i Geologia

ASSIGNATURES

1r ESO: Ciències de la Naturalesa. 3 hores setmanals.

Continguts:

 1. L’atmosfera i la hidrosfera . Temps i clima.
 2. Els minerals i les roques.
 3. La vida. Característiques i funcions bàsiques dels éssers vius, la cèl·lula. La classificació dels organismes.
 4. Els éssers vius. Els animals, les plantes, els fongs i els microorganismes.
 5. L’Univers i el sistema solar.
 6. Els processos geològics externs i interns.
 7. Els ecosistemes.

Treballs/ Deures:
L’alumnat  farà una llibreta o  dossier de la matèria amb tots els exercicis i activitats fets a classe i a casa , els apunts i els informes de les pràctiques de laboratori.
Habitualment hi haurà deures a casa. Cal repassar els continguts treballats a classe.
Material:
Llibre de text :  Biologia i Geologia, Ed Santillana
El dossier que l’alumnat anirà elaborant durant el curs.
L’alumnat  haurà de portar el material casolà que es demani, quan calgui, per a les pràctiques de laboratori.
Exàmens:
Es realitzaran, com a mínim, dues proves escrites per trimestre dels conceptes i procediments treballats a classe i al laboratori.
Revisió del dossier, una vegada per trimestre 
Avaluació :
60%  els exàmens
30%  el dossier, informes de pràctiques i de sortides, exposicions orals.
10%  nota d’actitud.

3r ESO: Ciències de la Naturalesa. Biologia . 2 hores setmanals

Continguts:

 1. Els elements del cos humà. Les cèl·lules, teixits i aparells.
 2. La reproducció humana. Sexualitat i reproducció.
 3. La nutrició humana. Òrgans i aparells relacionats amb la nutrició (digestiu, respiratori, sang i circulatori, excretor).
 4. Malalties infeccioses i sistema immunitari.
 5. La funció de relació en els humans . Òrgans i sistemes relacionats amb la percepció, coordinació i moviment (sistema nerviós, hormonal, òrgans dels sentits, sistema esquelètic i muscular)
 6. El medi ambient . Problemes medioambientals.

Treballs/ Deures:

 1. Cada dia cal estudiar la part de la matèria explicada així com fer els exercicis corresponents.
 2. Caldrà fer un dossier de la matèria amb els exercicis, apunts de classe i informes de les pràctiques de laboratori.

Exàmens:

 1. Es realitzaran, com a mínim, dues proves escrites per trimestre dels conceptes i procediments treballats a classe i al laboratori.
 2. Revisió del dossier, una vegada per trimestre.

Material:

 1. Biologia i Geologia, Ed Santillana
 2. Dossier.
 3. L’alumne haurà de portar el material casolà que es demani per a les pràctiques de laboratori.

Avaluació :

  • 70%  els exàmen
  • 20%  el dossier, informes de pràctiques i de sortides, exposicions orals.
  • 10%  nota d’actitud.

4t ESO:  Biologia i Geologia. Matèria optativa – 3 hores setmanals

Continguts:
La Terra, un planeta canviant.

 1. Reconstrucció de  la història de la Terra. Les eres geològiques.
 2. Identificació d’alguns fòssils característics .
 3. Reconstrucció de la historia geològica d’un territori.
 4. Reconeixement dels desplaçaments dels continents i l’expansió dels fons oceànic: la deriva continental.
 5. Les plaques litosfèriques: moviments i límits. Distribució de volcans i sismes.

La vida, conservació i canvi

 1. La variabilitat de les persones: caràcters hereditaris i no hereditaris.
 2. Els cromosomes, estructura i  funció.
 3. L’ADN :composició, estructura i funcions. Concepte de gen. Les mutacions.
 4. La transmissió dels caràcters hereditaris. Determinació del sexe.
 5. Aproximació històrica a la genètica:des de Mendel fins al projecte genoma humà.
 6. Aplicacions de la enginyeria genètica: els aliments transgènics, la clonació i el genoma humà.

Origen i evolució dels éssers vius

 1. Exposició i anàlisi d’algunes teories sobre l’origen de la vida a la Terra.
 2. L’evolució. Concepte d’espècie. Proves de l’evolució
 3. Comparació entre el lamarckisme, darwinisme i altres teories  evolutives actuals.
 4. La biodiversitat en la història dels éssers vius.
 5. Identificació de les principals etapes en el procés de l’evolució dels homínids.

Treballs/ Deures:

 1. Cada dia cal estudiar la part de la matèria explicada així com fer els exercicis corresponents.
 2. Caldrà fer un dossier de la matèria amb els exercicis, apunts de classe , activitats d’ordinador, vídeos i informes de les pràctiques de laboratori.

Exàmens:

 1. Es realitzaran, com a mínim, dues proves escrites per trimestre dels conceptes i procediments treballats a classe i al laboratori.
 2. Revisió del dossier, dues vegades per trimestre.

Material:

 1. Biologia i Geologia, Ed Santillana
 2. Dossier.
 3. L’alumne haurà de portar el material que es demani per a les pràctiques de laboratori.

Avaluació :

  • 70%  els exàmens
  • 20%  el dossier, informes de pràctiques i de sortides, exposicions orals.
  • 10%  l’actitud a classe i al laboratori.

Biologia . Matèria de modalitat .4 hores setmanals.
Biologia en context.  LLibre: Biologia 1r Batxillerat, Ed. Vicens Vives i Moodle

Continguts:
Tema 1Gens i salut( Genètica ).

 1. La membrana cel·lular. Sistemes de transport
 2. Estructura i funció de les proteïnes.
 3. Estructura i funció dels enzims.
 4. Els àcids nucleics. Replicació del DNA.
 5. Síntesi de proteïnes.
 6. Model d’herència dels caràcters genètics.
 7. Proves genètiques.

Tema 2La veu del genoma: (Biologia cel·lular)

 1. La reproducció sexual i asexual dels organismes.
 2. Organització cel·lular: cèl·lules procariotes i eucariotes.
 3. El cicle cel·lular.
 4. La divisió cel·lular. Mitosi i meiosi.
 5. Control del desenvolupament embrionari.
 6. Gens i medi ambient.
 7. Projecte Genoma Humà.

Treballs/ Deures:
Cal estudiar cada dia la part de la matèria explicada a classe i fer els exercicis. S’ha d’elaborar un dossier amb les activitats realitzades a classe i a casa,  activitats d’ordinador i els informes de les pràctiques de laboratori i de les sortides.

Material:

 1. Llibre de l’alumne i CD amb les activitats (Projecte Salters-Nuffield)
 2. Fotocòpies d’activitats complementàries.
 3. Cal portar el material que es demani  per fer les pràctiques de laboratori.


Exàmens: Un mínim de 2 exàmens per trimestre. Al final de cada trimestre hi ha un examen global de tot el crèdit.

Avaluació :  S’avaluaran els coneixements de l’alumne de la següent manera:

  • 90%  els exàmens.
  • 10%  el treball fet a classe i a casa i pràctiques quinzenals Dilluns15-16h

Ciències de la Terra i del medi ambient
Matèria de modalitat .4 hores setmanals.

Continguts:

 • Tema 1: Introducció a les ciències de la Terra i el medi ambient
 • Tema 2: Materials terrestres: roques i minerals
 • Tema 3: Estructura de la Terra
 • Tema 4: Magmatisme
 • Tema 5: Serralades
 • Tema 6: Processos geològics externs
 • Tema 7: Estratigrafia
 • Tema 8: Teledetecció. El mapa geològic
 • Tema 9: Història de la Terrav

ACTIVITATS

1r ESO: Planetari a l’institut 3r ESO: Cosmocaixa visita més taller
4t ESO: Visita al Centre de Regulació Genòmica

Batxillerat:

1r: Visita a l’institut de nanotecnologia a la UAB Sortida de camp a CT i MA
2n: Taller al Centre de Regulació Genòmica
Participacions: programa STEM, Ciència ciutadana, Illuminating Curiosity, AMGEN Exper(i)ence, Festival mòbil Barcelona, Marató de TV3, Conferències científiques.

Material: Llibre de text. Treballaran amb els apunts de classe i bibliografia extreta de diferents llibres i revistes científiques.

Treballs/ Deures: Hauran de treballar els coneixements que es vagin donant mitjançant activitats diverses com qüestionaris, lectura i comprensió de textos científics, interpretació de mapes topogràfics i geològics (cartografia)… Part d’aquestes activitats s’hauran de fer a casa.

Exàmens: Es faran com a mínim dos exàmens per avaluació.

Avaluació :  S’avaluaran els coneixements de l’alumne de la següent manera:

  • 90%  els exàmens.
  • 10%  el treball fet a classe i a casa. Els informes de pràctiques.

Biologia . Matèria de modalitat .4 hores setmanals.
Biologia en context.  LLibre: Biologia 2n Batxillerat, Ed. Vicens Vives.

Continguts

  Tema 1: Els microorganismes

 • Tema 2: El sistema immunitari
 • Tema 3: Biotecnologia
 • Tema 4: Evolució
 • Tema 5: Ecosistemes i biodiversitat
 • Tema 6: Dinàmica dels ecosistemes
 • Tema 7: Glúcids continuació
 • Tema 8: Lípids continuació
 • Tema 9: El metabolisme. Transformació de matèria i energia
 • Tema 10: La síntesi de matèria orgànica
 • Tema 11: La genètica mendeliana continuació.

Material: Llibre de l’alumne i CD amb les activitats (Projecte Salters-Nuffield) Fotocòpies d’activitats complementàries.  Cal portar el material que es demani  per fer les pràctiques de laboratori.

Treballs/ Deures: Cal estudiar cada dia la part de la matèria explicada a classe i fer els exercicis. S’han d’elaborar els informes de les pràctiques de laboratori i de les sortides.

Exàmens: Un mínim de 2 exàmens per trimestre. Al final de cada trimestre hi ha un examen global de tot el crèdit.

Avaluació :  S’avaluaran els coneixements de l’alumne de la següent manera:

 • 90%  els exàmens .
 • 10% el treball fet a classe i a casa i pràctiques quinzenals Dilluns15-16h

Ciències de la Terra i del medi ambient
Matèria de modalitat .4 hores setmanals.

Continguts:

 1. Introducció a la teoria general de sistemes.
 2. Atmosfera: Impactes i riscos (afebliment de la capa d’ozó, contaminació atmosfèrica; efecte hivernacle i canvi climàtic, pluja àcida, contaminació urbana). Energies renovables; solar i eòlica.
 3. Hidrosfera: Fenomen del Niño. Impactes i riscos (sobreexplotació i contaminació d’aqüífers,  contaminació dels oceans, eutrofització d’aigües superficials). Energies hidroelèctrica i mareomotriu. L’aigua com a recurs.
 4. Geosfera externa: Impactes i riscos en el sistema conca, en el sistema litoral. Els sòls expansius.
 5. Geosfera interna: Perillositat i risc volcànic. Energia geotèrmica. Risc sísmic.
 6. Recursos minerals i geoenergètics, i roques industrials.
 7. Pedosfera: El sòl i el seu ús. Desertització. Els boscos i la seva explotació. Els residus sòlids.
 8. Gestió ambiental.

Treballs/ Deures: Aquesta matèria es treballa a partir d’exercicis pràctics fets a classe i a casa.

Material: Llibre de text  (Ed. Teide).

Exàmens: Es faran com a mínim dos exàmens per avaluació.

Avaluació :  S’avaluaran els coneixements de l’alumne de la següent manera:

  • 90% els exàmens .
  • 10%  el treball fet a classe i a casa.
  • 2 laboratoris. Aula de noves tecnologies.

 

CONTACTE

Carles S. (Cap Departament)
Virginia C. ( Coordinadora ESO i Projecte STEM)
Cristina V.

Tel.: 93 289 06 30