Ciències Socials

departament-geografia-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Departament de Ciències Socials té com a objectiu impartir les assignatures de Geografia, Història
i Història de l’Art per tal de fer conèixer el continguts de cada matèria que es detallen en els apartats següents.

ASSIGNATURES

3 crèdits comuns – 3 hores setmanals

Continguts:

 • Geografia: La Terra és un planeta. Relleu i rius. Climes i paisatges.
 • Història: De la Prehistòria al món romà.

Tasques / Deures:

 • L’alumnat realitzarà a classe exercicis relacionats amb els continguts teòrics estudiats. Es faran competicions memorístiques i de raonament a la classe.
 • Normalment els alumnes han de fer deures de poca dificultat i de no gaire extensió.
 • Exercicis breus de redacció i/o dibuixos senzills.
 • Una o, excepcionalment, dues vegades al mes han d’elaborar un treball una mica més extens.

Exàmens:

 • Es fa un control escrit a l’acabament de cada tema, sobre qüestions ja fetes a classe.
 • Si és possible, la visita a museus i exposicions proposades pel professor/a, permetrà un seguiment personalitzat de l’evolució de l’alumne i del seu esforç.

3 crèdits comuns – 3 hores setmanals

Continguts:

 • L’Edat Mitjana: Al-Andalus, l’Europa feudal, Catalunya dins la Corona d’Aragó, el Regne de Castella. Cultura: arts islàmic, romànic i gòtic.
 • L’Edat Moderna: la monarquia dels Reis Catòlics, els grans descobriments geogràfics, l’Imperi dels Habsburg, Catalunya dins la monarquia hispànica.
 • L’Edat Moderna: la monarquia dels Reis Catòlics, els grans descobriments geogràfics, l’Imperi dels Habsburg, Catalunya dins la monarquia hispànica.

Tasques / Deures:

 • L’alumnat realitzarà a classe i a casa, exercicis relacionats amb els continguts teòrics estudiats. És important que tots aquests exercicis estiguin fets a la llibreta de la matèria i que l’alumne/a hagi estat atent/a a la correcció que d’ells s’ha fet a classe.
 • Alguns dels exercicis seran breus redaccions per tal que siguin capaços d’elaborar un petit text sintetitzant la informació obtinguda.

Exàmens:

 • Es farà un control escrit a l’acabament de cada tema.

3 crèdits comuns – 3 hores setmanals

Continguts generals:

 • Geografia física.
 • Demografia.
 • Geografia urbana
 • Catalunya, Espanya i la Unió Europea.
 • Sectors econòmics.
 • Globalització.

Tasques / Deures:

 • Els alumnes han de estudiar cada dia, fer deures i llegir la lliçó. També hauran de realitzar alguns treballs per aprofundir en la matèria o per aplicar els coneixements adquirits. Elaboració de mapes físics i polítics al llarg del curs.del temari del llibre.

Exàmens:

 • Un examen en finalitzar cada tema.
 • Exàmens de mapes.

3 crèdits comuns- 3 hores setmanals

Continguts:

 • Història contemporània (Segles XVIII al segle XX) del Món, Espanya i Catalunya.

Tasques / Deures:

 • Els alumnes han de estudiar cada dia, fer deures, i llegir la lliçó. També hauran de realitzar alguns treballs per aprofundir en la matèria o per aplicar els coneixements adquirits.
 • Realització de mapes històrics i cronologies.

Exàmens:

 • Dos exàmens per trimestre, sobre el temari vist a classe.
 • De cada avaluació es realitzarà una recuperació.

1 assignatura modalitat- 4 hores setmanals

Història Contemporània

Continguts:

 • Història Contemporània (Segles XVIII, XIX i XX). De forma transversal l’actualitat amb l’anàlisi dels conceptes històrics bàsics.

Treballs / deures:

 • Els alumnes, cada dia, han de llegir la lliçó explicada per la professora del llibre de text, i fer les activitats (Elaboració de graelles, mapes conceptuals, cronologies i comentaris de textos).
 • Cal estudiar els continguts, com a mínim una vegada a la setmana, també hauran de realitzar alguns treballs d’ampliació i d’aprofundiment en la matèria o d’aplicació dels coneixements adquirits.

Exàmens:

 • Es farà un control escrit a l’acabament de cada unitat didàctica (com a mínim dos al trimestre).

3 assignatures : Totes de 4 hores.

Història (3 hores setmanals)

Continguts:

 • Història dels segles XIX i XX d’Espanya i de Catalunya: el Programa de les PAU, i de forma transversal tota la matèria amb l’anàlisi dels conceptes bàsics.

Treballs / deures:

 • Els alumnes, cada dia, han de llegir la lliçó explicada i fer les activitats (Elaboració de cronologies i comentaris de textos).
 • Cal estudiar els continguts, com a mínim una vegada a la setmana. També hauran de realitzar alguns treballs d’ampliació i d’aprofundiment en la matèria o d’aplicació dels coneixements adquirits.

Exàmens:

 • Es faran dos exàmens per trimestre. Els exàmens parteixen del model de Selectivitat.

Història de l’Art

Continguts:

 • Història de l’Art dels diversos períodes que van de l’art clàssic al contemporani, ambdós compresos.
 • La matèria es desenvolupa en un temari molt extens i inclou més un estudi molt detallat de noranta-dues obres que corresponen als diferents períodes artístics.
 • Donada l’extensió del temari, estudiarem en profunditat, amb l’anàlisi detallat de les obres, l’art clàssic (grec i romà), i l’art contemporani. Pel que fa a l’estudi de l’art dels períodes medieval i modern, explicarem les característiques generals i els autors més importants de cada període, tot visitant museus.

Treballs / deures:

 • Els alumnes, a partir de les explicacions fetes a l’aula i de la informació obtinguda a partir del llibre o d’altres obres de consulta, haurien d’elaborar una fitxa-comentari de les obres seleccionades per tal de preparar els exàmens parcials i, de passada, l’examen de les PAU. Es valorarà positivament la realització d’aquests comentaris.

Exàmens:

 • Quant als exàmens, el primer trimestre en farem dos que seguiran les pautes de les PAU, és a dir, el comentari d’una obra d’art concreta corresponent a l’art antic. En el segon trimestre farem un examen sobre les característiques de l’art medieval i modern, i dos sobre obres concretes d’art contemporani. Durant l’últim trimestre els exàmens seran només de comentari sobre obres d’art contemporani.

Història i Fonaments de les Arts I

Continguts:

 • Concepte d’art en diferents cultures i la seva evolució. Les diferents manifestacions artístiques
 • Funció de l’art. Els artistes
 • El concepte d’estil o moviment cultural
 • Evolució de les arts des de la Prehistòria fins al segle XVIII

Treballs / deures:

 • Els alumnes, a partir de les explicacions fetes a l’aula i de la informació del manual o d’altres elements de consulta, realitzaran exercicis, fitxes de comentari d’obres d’art, etc.

Exàmens:

 • Es faran dos exàmens per trimestre. Hi haurà una recuperació trimestral i, al final de curs, una recuperació general

Història i Fonaments de les Arts II

Continguts:

 • Evolució de les Arts des del Romanticisme fins avui amb especial menció a l’art espanyol i català i a les noves manifestacions artístiques (fotografia, cinema, còmic, etc.)

Treballs / deures:

 • Els alumnes, a partir de les explicacions fetes a l’aula i de la informació del manual o d’altres elements de consulta, realitzaran exercicis, fitxes de comentari d’obres d’art, etc.

Exàmens:

 • Es faran dos exàmens per trimestre. Hi haurà una recuperació trimestral i, al final de curs, una recuperació general

CONTACTE

Joan C.   (Tutor ESO 1rD / Rep. CE)
Narcís F.   (Tutor ESO 3rB )
Josep Ma M.  (Tutor Batx. 2nD)
Josep M.  ((Cap Departam ent CS / Coord. Pràcticum en Pedagogia)
Laura O.
Fco. José G.  (religió)
Albert D.  (Coord. Bats. / Cap Seminari FI)
Montse P.  (tutora Bat 2nC)

Tel.: 93 289 06 30