Ciències Socials

departament-geografia-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Departament de Ciències Socials té com a objectiu impartir les assignatures de Geografia, Història
i Història de l’Art per tal de fer conèixer el continguts de cada matèria que es detallen en els apartats següents.

ASSIGNATURES

3 crèdits comuns – 3 hores setmanals

Continguts:

 • Geografia: La Terra és un planeta. Relleu i rius. Climes i paisatges.
 • Història: De la Prehistòria al món romà.

Tasques / Deures:

 • L’alumnat realitzarà a classe exercicis relacionats amb els continguts teòrics estudiats. Es faran competicions memorístiques i de raonament a la classe.
 • Normalment els alumnes han de fer deures de poca dificultat i de no gaire extensió.
 • Exercicis breus de redacció i/o dibuixos senzills.
 • Una o, excepcionalment, dues vegades al mes han d’elaborar un treball una mica més extens.

Exàmens:

 • Es fa un control escrit a l’acabament de cada tema, sobre qüestions ja fetes a classe.
 • Si és possible, la visita a museus i exposicions proposades pel professor/a, permetrà un seguiment personalitzat de l’evolució de l’alumne i del seu esforç.

3 crèdits comuns – 3 hores setmanals

Continguts:

 • L’Edat Mitjana: Al-Andalus, l’Europa feudal, Catalunya dins la Corona d’Aragó, el Regne de Castella. Cultura: arts islàmic, romànic i gòtic.
 • L’Edat Moderna: la monarquia dels Reis Catòlics, els grans descobriments geogràfics, l’Imperi dels Habsburg, Catalunya dins la monarquia hispànica.
 • L’Edat Moderna: la monarquia dels Reis Catòlics, els grans descobriments geogràfics, l’Imperi dels Habsburg, Catalunya dins la monarquia hispànica.

Tasques / Deures:

 • L’alumnat realitzarà a classe i a casa, exercicis relacionats amb els continguts teòrics estudiats. És important que tots aquests exercicis estiguin fets a la llibreta de la matèria i que l’alumne/a hagi estat atent/a a la correcció que d’ells s’ha fet a classe.
 • Alguns dels exercicis seran breus redaccions per tal que siguin capaços d’elaborar un petit text sintetitzant la informació obtinguda.

Exàmens:

 • Es farà un control escrit a l’acabament de cada tema.

3 crèdits comuns – 3 hores setmanals

Continguts generals:

 • Geografia física.
 • Demografia.
 • Geografia urbana
 • Catalunya, Espanya i la Unió Europea.
 • Sectors econòmics.
 • Globalització.

Tasques / Deures:

 • Els alumnes han de estudiar cada dia, fer deures i llegir la lliçó. També hauran de realitzar alguns treballs per aprofundir en la matèria o per aplicar els coneixements adquirits. Elaboració de mapes físics i polítics al llarg del curs.del temari del llibre.

Exàmens:

 • Un examen en finalitzar cada tema.
 • Exàmens de mapes.

3 crèdits comuns- 3 hores setmanals

Continguts:

 • Història contemporània (Segles XVIII al segle XX) del Món, Espanya i Catalunya.

Tasques / Deures:

 • Els alumnes han de estudiar cada dia, fer deures, i llegir la lliçó. També hauran de realitzar alguns treballs per aprofundir en la matèria o per aplicar els coneixements adquirits.
 • Realització de mapes històrics i cronologies.

Exàmens:

 • Dos exàmens per trimestre, sobre el temari vist a classe.
 • De cada avaluació es realitzarà una recuperació.

1 assignatura modalitat- 4 hores setmanals

Història Contemporània

Continguts:

 • Història Contemporània (Segles XVIII, XIX i XX). De forma transversal l’actualitat amb l’anàlisi dels conceptes històrics bàsics.

Treballs / deures:

 • Els alumnes, cada dia, han de llegir la lliçó explicada per la professora del llibre de text, i fer les activitats (Elaboració de graelles, mapes conceptuals, cronologies i comentaris de textos).
 • Cal estudiar els continguts, com a mínim una vegada a la setmana, també hauran de realitzar alguns treballs d’ampliació i d’aprofundiment en la matèria o d’aplicació dels coneixements adquirits.

Exàmens:

 • Es farà un control escrit a l’acabament de cada unitat didàctica (com a mínim dos al trimestre).

3 assignatures : Totes de 4 hores.

Història (3 hores setmanals)

Continguts:

 • Història dels segles XIX i XX d’Espanya i de Catalunya: el Programa de les PAU, i de forma transversal tota la matèria amb l’anàlisi dels conceptes bàsics.

Treballs / deures:

 • Els alumnes, cada dia, han de llegir la lliçó explicada i fer les activitats (Elaboració de cronologies i comentaris de textos).
 • Cal estudiar els continguts, com a mínim una vegada a la setmana. També hauran de realitzar alguns treballs d’ampliació i d’aprofundiment en la matèria o d’aplicació dels coneixements adquirits.

Exàmens:

 • Es faran dos exàmens per trimestre. Els exàmens parteixen del model de Selectivitat.

Història de l’Art

Continguts:

 • Història de l’Art dels diversos períodes que van de l’art clàssic al contemporani, ambdós compresos.
 • La matèria es desenvolupa en un temari molt extens i inclou més un estudi molt detallat de noranta-dues obres que corresponen als diferents períodes artístics.
 • Donada l’extensió del temari, estudiarem en profunditat, amb l’anàlisi detallat de les obres, l’art clàssic (grec i romà), i l’art contemporani. Pel que fa a l’estudi de l’art dels períodes medieval i modern, explicarem les característiques generals i els autors més importants de cada període, tot visitant museus.

Treballs / deures:

 • Els alumnes, a partir de les explicacions fetes a l’aula i de la informació obtinguda a partir del llibre o d’altres obres de consulta, haurien d’elaborar una fitxa-comentari de les obres seleccionades per tal de preparar els exàmens parcials i, de passada, l’examen de les PAU. Es valorarà positivament la realització d’aquests comentaris.

Exàmens:

 • Quant als exàmens, el primer trimestre en farem dos que seguiran les pautes de les PAU, és a dir, el comentari d’una obra d’art concreta corresponent a l’art antic. En el segon trimestre farem un examen sobre les característiques de l’art medieval i modern, i dos sobre obres concretes d’art contemporani. Durant l’últim trimestre els exàmens seran només de comentari sobre obres d’art contemporani.

Història i Fonaments de les Arts I

Continguts:

 • Concepte d’art en diferents cultures i la seva evolució. Les diferents manifestacions artístiques
 • Funció de l’art. Els artistes
 • El concepte d’estil o moviment cultural
 • Evolució de les arts des de la Prehistòria fins al segle XVIII

Treballs / deures:

 • Els alumnes, a partir de les explicacions fetes a l’aula i de la informació del manual o d’altres elements de consulta, realitzaran exercicis, fitxes de comentari d’obres d’art, etc.

Exàmens:

 • Es faran dos exàmens per trimestre. Hi haurà una recuperació trimestral i, al final de curs, una recuperació general

Història i Fonaments de les Arts II

Continguts:

 • Evolució de les Arts des del Romanticisme fins avui amb especial menció a l’art espanyol i català i a les noves manifestacions artístiques (fotografia, cinema, còmic, etc.)

Treballs / deures:

 • Els alumnes, a partir de les explicacions fetes a l’aula i de la informació del manual o d’altres elements de consulta, realitzaran exercicis, fitxes de comentari d’obres d’art, etc.

Exàmens:

 • Es faran dos exàmens per trimestre. Hi haurà una recuperació trimestral i, al final de curs, una recuperació general

CONTACTE

Sandra A. F. (Tutora ESO 1rB)
Sergio D. F. (Tutor BAT 1r A)
Sergio D.(Tutor BAT 1r A)
Josep M. M. (Cap Departament Ciències Socials)
Josep M.. (Tutor BAT 2n D / Coordinador Pràcticum / Representant al Consell Escolar)
Laura O. J.
Yeison S..(Professor de Religió)

Tel.: 93 289 06 30