Batxillerat Artístic

batxillerat-artistic

- QUÈ ÉS BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

Competències generals del batxillerat:

Les matèries del batxillerat s’orienten i s’estructuren en coherència amb les etapes educatives anteriors i els ensenyaments superiors, a partir del concepte de competència, entesa com l’aplicació de coneixements i destreses en la resolució de problemes i en situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents moments del trajecte acadèmic, que sovint depenen de diverses disciplines o de l’experiència adquirida.

- MATÈRIES

Matèries comunes

 • Àmbit de llengües (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres)
 • Ciències per al món contemporani
 • Educació física
 • Filosofia i ciutadania
 • Història
 • Història de la filosofia
 • Treball de recerca

 

Matèries de la modalitat d’arts

Arts plàstiques, imatge i disseny

 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Disseny
 • Història de l’art
 • Tècniques d’expressió graficoplàstica
 • Volum
 • Cultura Audiovisual

Arts escèniques, música i dansa

 • Anàlisi musical
 • Arts escèniques
 • Història de la música i de la dansa
 • Llenguatge i pràctica musical
 • Literatura universal
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Anatomia Aplicada

 

- ASSIGNACIONS HORARIES 1r curs

MATÈRIES COMUNES (TRONCALS) 1er
Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2
LLengua estrangera I 3
Ciències per al món contemporani 2
Filosofia 2
Educació física  2
Tutoria 1
Matèria comuna d’opció (MCO1) 4
Matèria de modalitat 1 (MM1) 4
Matèria de modalitat 2 (MM2) 4
Matèria de modalitat o específica (MMoE1) 4
TOTAL 30
OPCIÓ MATÈRIA
Ciències i Tecnologia Matemàtiques I
Humanitats Llatí I
Ciències socials Matemàtiques aplicades a les CS I
Arts Història de l’art

 

- ASSIGNACIONS HORARIES 2n curs

MATÈRIES COMUNES (TRONCALS) 1er
Llengua catalana i literatura II 2
Llengua castellana i literatura II 2
LLengua estrangera II 3
Història 3
Història de la Filosofia 3
Tutoria 1
Matèria comuna d’opció (MCO2) 4
Matèria de modalitat 3 (MM2) 4
Matèria de modalitat 4 (MM2) 4
Matèria de modalitat o específica (MMoE2) 4
TOTAL 30
OPCIÓ MATÈRIA
Ciències i Tecnologia Matemàtiques II
Humanitats Llatí II
Ciències socials Matemàtiques aplicades a les CS II
Arts Fonaments de l’art