Seminari de Filosofia

departament-filosofia-xxvolimpiada-2-2

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Seminari de Filosofia forma part del Departament de Ciències Socials. Té com a objectiu impartir l’assignatura de Filosofia per tal d’impulsar la reflexió crítica i l’actitud interrogativa sobre el món que ens envolta, sobre el propi ésser humà, el coneixement i l’acció, i sobre la vida en comú, la societat i la política, la ciutadania i l’exercici de la democràcia.

ASSIGNATURES

Alternativa a la Religió. Filosofia – 2 hores setmanals (a tres grups)

Continguts:

 • Reconeixement del jo i dels altres com a subjectes. (La meva ment, els meus sentiments, les meves idees, la meva cultura, les meves accions, i els dels altres).
 • Habilitats de pensament (conceptualització, anàlisi, raonament, recerca).

Tasques / Deures:

 • Redaccions breus sobre les qüestions tractades a classe o per preparar el diàleg.
 • Elaboració d’exercicis amb les reflexions corresponents.
 • Representació/simbolització amb imatges de les valoracions fetes o dels temes tractats.
 • Lectura de textos.
 • Treballs individuals i/o en grup.

Exàmens:

 • Un examen escrit cada trimestre.
 • Presentació del quadern amb els exercicis i les reflexions corresponents.
 • El fonamental per aprovar és el treball a l’aula i la presentació de les feines encomanades.

Educació per a la ciutadania. 1 crèdit comú – 1 hora setmanal

Continguts:

Desenvolupar les següents àrees temàtiques i ètiques:

 • Identitat i autonomia.
 • Convivència i valors cívics.
 • Pertinença i ciutadania a través de la participació en el projecte de ciutadania activa i participativa: L’Audiència Pública.

Tasques / Deures:

 • Realització de comentaris de text i exercicis.
 • Habitualment, els alumnes han de llegir i estudiar la lliçó.
 • Lectures dels textos seleccionats i documents visuals.

Exàmens:

 • No es realitzaran exàmens, però com a mínim, s’han de realitzar i lliurar els dossiers d’exercicis cada trimestre seguiment del llibre de text.

Educació ètico-cívica. 1 crèdit comú- 3 hores setmanals durant un trimestre

Continguts generals:

Desenvolupament d’un pensament crític i reflexiu a través de la valoració de les diferents realitats, entorns i contextos socials i econòmics:

 • Identitat i autonomia.
 • Sistemes ètics i sistemes polítics.
 • Sistemes de participació ciutadana.
 • La construcció de la convivència i dels valors cívic.
 • Treballar i contrarestar els forts estereotips amb relació a l’alumnat immigrat d’origen llatí i no llatí.
 • Coneixement de períodes de la història vinculats a grans patiments humans i grans barbàries contemporànies.

Desenvolupament d’actituds de col•laboració i potenciació de la capacitat de compartir les vivències i els aprenentatges individuals i col•lectius:

 • Desenvolupament d’actituds col•laboratives i potenciació de la capacitat de compartir les vivències i els aprenentatges individuals i col•lectius.
 • Viure la classe com a una comunitat de pensament i de convivència democràtica i pacifica.

Tasques / Deures:

 • Realització d’exercicis a partir de la fotografia, el documental i el cinema.
 • Realització de documents i textos audiovisuals: retrats, autoretrats, entrevistes filmades, etc.
 • Habitualment, lectura de textos breus , en la qual es donarà prioritat a la comprensió i anàlisi textual i conceptual.
 • Elaboració d’un diari personal amb elements textuals i visuals.

Exàmens:

 • No es realitzaran exàmens, però com a mínim, realitzar i lliurar els dossiers d’exercicis cada trimestre seguiment del llibre de text.

Assignatura comuna – 2 hores setmanals

Filosofia i Ciutadania

Continguts:

Anàlisi i reflexió sobre els grans temes de la Filosofia:

 • definició de Filosofia
 • el coneixement (lògica, epistemologia)
 • la realitat…
 • l’ésser humà
 • l’acció humana (llibertat, responsabilitat…)
 • l’ésser humà en societat (democràcia, ciutadania, justícia, ètica..)

Treballs / deures:

 • Normalment els alumnes han de fer deures (exercicis, comentaris de text….) i llegir la lliçó.
 • Trimestralment hauran d’elaborar un treball més extens sobre un text filosòfic o sobre una pel•lícula, que pot incloure petites investigacions i recerques.

Exàmens:

 • Dos al trimestre, com a mínim (si escau, se’n poden fer més).
 • Control de la lectura del text, que tindrà valor d’examen.

Psicologia i Sociologia

Continguts:

Psicologia

  • Relació i llindars entre conducta animal i conducta humana. L’Instint.
  • Introducció a la psicologia: Diferències Psicologia, neurologia i psiquiatria.
  • Trastorns psíquics: La psicosi. Teràpies i metodologia.
  • La psicoanàlisi de S. Freud. Els somnis. Les neurosis. Teràpia Psicoanalítica.

Les facultats cognitives:

 • la memòria.
 • La intel•ligència i el seus llindars. Genialitat. La síndrome de Down. L’esquizofrènia.
 • La relació entre llenguatge i pensament. Els problemes i trastorns de llenguatge. Voluntat i motivació.
 • L’aprenentatge. El conductisme. La psicologia cognitiva.
 • L’adolescència.
 • Malalties neurològiques.
 • La psicologia social. Psicologia humanista.

Sociología:

 • Sociologia i ciències socials.
 • Individu i societat.
 • Desigualtats socials.
 • Conflicte i canvi social.

Treballs / deures:

 • Quadern amb els exercicis fets.
 • Beu treball de recerca a partir del temari, realitzat en tres fases que corresponen a els tres trimestres
 • Exposició oral (individual o grupal) del treball.
 • Lectura i treball sobre textos sociològics i documentals i pel•lícules amb l’elaboració de dossier de treball.

Exàmens:

Avaluació continuada, a partir de la participació a classe, l’elaboració dels deures i treballs encomanats. Per aprovar és indispensable presentar:

 • el quadern amb els exercicis fets i.
 • un breu treball de recerca a partir del temari de Psicologia realitzat en tres fases que corresponen a els tres trimestres i amb exposició oral (individual o grupal) del mateix.
 • un dossier del treball sobre textos sociològics, els documentals i les pel•lícules.
La filosofia es caracteritza per una actitud interrogativa. Formula preguntes sobre el pensament, la realitat i l’acció. Tracta qüestions referents a la pròpia manera de jutjar i de valorar les coses, qüestions que afecten la pràctica diària, i vol trobar les respostes amb la raó.
La filosofia, que és la dimensió sintètica i crítica de la cultura, ha formulat, tal com va assenyalar Immanuel Kant, tres preguntes capitals:
Què puc saber?
Què he de fer?
Que puc esperar si faig el que he de fer?
Es tracta de preguntes que, tal com constatà aquest filòsof, pretenen respondre una qüestió capital:
Qui Sóc jo?

Cousebooks:

 • RUBIO & GRANT · “Living English 1. Student’s Book (Catalan)” · Ed Burlington · ISBN 978-9963-48-992-3.
 • RUBIO & GRANT · “Living English 1. Workbook + Vocabulary Builder (Catalan)” · Ed Burlington · ISBN 978-9963-48-993-0.

Recommended material:

 • “Oxford Study Dictionary” · Oxford ed. · ISBN 9780194316927.
 • “Advanced Learner’s Dictionary.Book + Multi-ROM” · Oxford ed. · ISBN 9780194799027.

Activities:

  Completion exercises, essays, oral presentations, written and oral comprehension exercises, pronunciation exercises, simulations, debates, translation, search for information, use of dictionaries (paper and digital), using English to communicate in the classroom.

Evaluation:

  Evaluation of the student’s progress will be done through:

 • Written and Oral Tests: grammar, vocabulary, writing, listening comprehension, reading comprehension and speaking.
 • Homework, classwork and attitude in the class.

Resits for students with pending coursework:

  Procedure: passing the first and second terms the previous year is automatically passed. Should this not occur, students must perform a task determined by department (consisting of revision exercises in grammar, vocabulary, reading, etc. .) and sit an examination in due course.

CONTACTE

Juan Manuel Vázquez (Tut BAT 1rD / Cap Seminari Fi)
Víctor J. Geira

Tel.: 93 289 06 30