Matemàtiques

departament-mates-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Departament de Matemàtiques es planteja presentar aquesta matèria, que forma part de la cultura universal, com una eina que capaciti a l’alumnat a saber resoldre i plantejar problemes, criticar arguments, utilitzar el llenguatge matemàtic amb facilitat i reconèixer un concepte matemàtic en una situació concreta.

ASSIGNATURES

1r ESO
Continguts:
• Nombres (Divisibilitat, enters, decimals i fraccions).
• Proporcionalitat.
• Unitats de mesura (sistemes mètric decimal i sexagesimal)
• Geometria (Rectes i angles, Longituds i àrees, Cossos geomètrics).
• Taules, gràfiques
• Estadística
• Atzar
Material:
• Llibre de text, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.

Treballs/ Deures
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
• Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.
Exàmens:
• Es realitzarà 1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació).
Avaluació:
La nota de cada trimestre s’obtindrà fent la mitjana ponderada dels exàmens (70%) amb les notes de classe, actitud, deures i dossier(30%).
Cada trimestre els alumnes que no hagin superat l’avaluació hauran de realitzar unes activitats que els lliurarà el professor i que hauran d’entregar puntualment (30% de la nota de recuperació) i fer un examen (70% nota de recuperació). La nota de recuperació no pot ser superior a 5.
La nota final de l’avaluació contínua del mes de juny s’obtindrà fent la mitjana de les 3 notes trimestrals sempre que aquestes siguin superiors a 5. Excepcionalment, es considerarà fer la mitjana en casos en què algun trimestre tingui una qualificació de 4
L’ alumnat que no hagi superat la matèria d’algun trimestre haurà de realitzar una prova de cadascun dels trimestres suspesos a final de curs. La nota màxima que podrà obtenir serà de 5. La nota final de l’avaluació contínua serà la mitjana dels tres trimestres.
Els alumnes que no hagin superat la matèria al mes de juny, hauran de presentar-se a la convocatòria de setembre. Caldrà que presentin el dossier d’exercicis de recuperació i facin una prova global.

Continguts:
• Nombres :Enters, Fraccions, Potències i arrels, Proporcionalitat i Percentatges.
• Àlgebra: Introducció als Polinomis i a les equacions de 1r grau.
• Geometria : Teorema de Pitàgores , semblança, cossos geomètrics. Càlcul de superfícies i volums dels cossos geomètrics.
• Funcions: gràfiques, taules i fórmules.
• Estadística.

Material:
• Llibre de text, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.

Treballs/ Deures
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
• Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.
Exàmens:
• Es realitzarà 1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació).
Avaluació:
La nota de cada trimestre s’obtindrà fent la mitjana ponderada dels exàmens (70%) amb les notes de classe, actitud, deures i dossier(30%).
Cada trimestre els alumnes que no hagin superat l’avaluació hauran de realitzar unes activitats que els lliurarà el professor i que hauran d’entregar puntualment (30% de la nota de recuperació) i fer un examen (70% nota de recuperació). La nota de recuperació no pot ser superior a 5.
La nota final de l’avaluació contínua del mes de juny s’obtindrà fent la mitjana de les 3 notes trimestrals sempre que aquestes siguin superiors a 5. Excepcionalment, es considerarà fer la mitjana en casos en què algun trimestre tingui una qualificació de 4
L’ alumnat que no hagi superat la matèria d’algun trimestre haurà de realitzar una prova de cadascun dels trimestres suspesos a final de curs. La nota màxima que podrà obtenir serà de 5. La nota final de l’avaluació contínua serà la mitjana dels tres trimestres.
Els alumnes que no hagin superat la matèria al mes de juny, hauran de presentar-se a la convocatòria de setembre. Caldrà que presentin el dossier d’exercicis de recuperació i facin una prova global.
Recuperació de les matemàtiques pendents de 1r d’ESO
Recuperaran la matèria pendent aquells alumnes que compleixin algun dels punts següents :
• Aprovar un examen extraordinari de recuperació de matemàtiques pendents (se’n farà un durant el primer quadrimestre)
• Aprovar com a mínim dos trimestres de la matèria de matemàtiques del curs actual
• Aprovar la matèria de matemàtiques del curs actual al juny o setembre.

Continguts:
• Aritmètica : Nombres, Fraccions, Decimals i Percentatges.
• Àlgebra (Equacions i sistemes de primer grau, Problemes de planteig, equacions de 2n grau).
• Funcions (Introducció i funcions lineals, afins i quadràtiques).
• Geometria (Semblança i Figures a l’espai).
• Estadística (Representacions gràfiques i paràmetres).
• Probabilitat (definició i diagrames d’arbre).

Material:
• Llibre de text, calculadora, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.
Treballs/ Deures
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
• Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.
Exàmens:
• Es realitzarà 1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació).
Avaluació:
La nota de cada trimestre s’obtindrà fent la mitjana ponderada dels exàmens (70%) amb les notes de classe, actitud, deures i dossier(30%).
Cada trimestre els alumnes que no hagin superat l’avaluació hauran de realitzar unes activitats que els lliurarà el professor i que hauran d’entregar puntualment (30% de la nota de recuperació) i fer un examen (70% nota de recuperació). La nota de recuperació no pot ser superior a 5.
La nota final de l’avaluació contínua del mes de juny s’obtindrà fent la mitjana de les 3 notes trimestrals sempre que aquestes siguin superiors a 5. Excepcionalment, es considerarà fer la mitjana en casos en què algun trimestre tingui una qualificació de 4
L’ alumnat que no hagi superat la matèria d’algun trimestre haurà de realitzar una prova de cadascun dels trimestres suspesos a final de curs. La nota màxima que podrà obtenir serà de 5. La nota final de l’avaluació contínua serà la mitjana dels tres trimestres.
Els alumnes que no hagin superat la matèria al mes de juny, hauran de presentar-se a la convocatòria de setembre. Caldrà que presentin el dossier d’exercicis de recuperació i facin una prova global.
Recuperació de les matemàtiques pendents de 1r i 2n d’ESO
Recuperaran la matèria pendent aquells alumnes que compleixin algun dels punts següents :
• Aprovar un examen extraordinari de recuperació de matemàtiques pendents (se’n farà un durant el primer quadrimestre)
• Aprovar com a mínim dos trimestres de la matèria de matemàtiques del curs actual
• Aprovar la matèria de matemàtiques del curs actual al juny o setembre.

Continguts:
• Aritmètica : el nombre real, potències i radicals.
• Polinomis: regla de Refini.
• Àlgebra: equacions de 1r i 2n grau, inequacions lineals, polinomis, factorització.
• Funcions: lineals, quadràtiques, exponencials i logarítmiques.
• Geometria : semblança, trigonometria.
• Estadística i probabilitat.
Material:
• Llibre de text, calculadora, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.

Treballs/ Deures
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
• Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.
Exàmens:
• Es realitzarà 1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació).

Avaluació:
La nota de cada trimestre s’obtindrà fent la mitjana ponderada dels exàmens amb les notes de classe, actitud, deures i dossier.
Cada trimestre els alumnes que no hagin superat l’avaluació hauran de realitzar unes activitats que els lliurarà el professor i que hauran d’entregar puntualment (30% de la nota de recuperació) i fer un examen (70% nota de recuperació). La nota de recuperació no pot ser superior a 5.
La nota final de l’avaluació contínua del mes de juny s’obtindrà fent la mitjana de les 3 notes trimestrals sempre que aquestes siguin superiors a 5. Excepcionalment, es considerarà fer la mitjana en casos en què algun trimestre tingui una qualificació de 4
L’ alumnat que no hagi superat la matèria d’algun trimestre haurà de realitzar una prova de cadascun dels trimestres suspesos a final de curs. La nota màxima que podrà obtenir serà de 5. La nota final de l’avaluació contínua serà la mitjana dels tres trimestres.
Els alumnes que no hagin superat la matèria al mes de juny, hauran de presentar-se a la convocatòria de setembre. Caldrà que presentin el dossier d’exercicis de recuperació i facin una prova global.
Recuperació de les matemàtiques pendents de cursos anteriors
Recuperaran la matèria pendent aquells alumnes que compleixin algun dels punts següents :
• Aprovar un examen extraordinari de recuperació de matemàtiques pendents (se’n farà un durant el primer quadrimestre)
• Aprovar com a mínim dos trimestres de la matèria de matemàtiques del curs actual
• Aprovar la matèria de matemàtiques del curs actual al juny o setembre.

Continguts:
• Aritmètica: nombres reals, nombres complexos, logaritmes, successions.
• Àlgebra: factorització de polinomis, equacions i sistemes d’equacions.
• Trigonometria: resolució de triangles, funcions i fórmules.
• Geometria : vectors, geometria (problemes afins i mètrics),còniques.
• Funcions : funcions elementals, funcions exponencials i logarítmiques.
• Límits i continuïtat, introducció a les derivades.
• Estadística i probabilitat.
Treballs/ Deures
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
• Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.
Exàmens:
• 1 examen per cada tema i un examen trimestral.

Material:
• Llibre de text, calculadora científica (2 variables estadístiques) i estris de dibuix.
Avaluació:
La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens i el 40% de la nota de l’examen trimestral
Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que no hagi superat algun trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova global del mes de setembre i presentar un dossier d’exercicis.

Matemàtiques (Ciències Socials) 1r Batxillerat
Continguts:
• Nombres reals.
• Successions.
• Aritmètica mercantil.
• Inequacions, equacions i sistemes d’equacions.
• Funcions .
• Límits i continuïtat.
• Estadística (Distribucions unidimensionals i bidimensionals. Distribucions de probabilitat. Corba normal).
Treballs/ Deures
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
• Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.
Exàmens:
• 1 examen per cada tema i un examen trimestral.
Material:
• Llibre de text, calculadora científica (2 variables estadístiques) i estris de dibuix.
Avaluació:
La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens i el 40% de la nota de l’examen trimestral
Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que no hagi superat algun trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova global del mes de setembre i presentar un dossier d’exercicis.
————————————————————————————————————
2n batxillerat
Matemàtiques (Científic – Tecnològic) 2n Batxillerat
Continguts:
• Àlgebra (Sistemes d’equacions, matrius i determinants).
• Geometria (Vectors a l’espai, rectes i plans, problemes afins i mètrics a l’espai).
• Anàlisi (Límits i continuïtat. Derivades i les seves aplicacions. Integrals).

Treballs/ Deures
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats per la professora.
• Normalment, tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.
Exàmens:
• 1 examen per cada tema i un examen trimestral.
Material:
• Llibre de text, calculadora científica.
Avaluació:
La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens i el 40% de la nota de l’examen trimestral.
Al mes de maig hi haurà una prova per l’alumnat que no hagi superat algun trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova extraordinària global del mes de juny.
Recuperació de les matemàtiques pendents de 1r de batxillerat:
Els alumnes que tenen les matemàtiques de primer de batxillerat suspeses disposaran de dues convocatòries d’examen durant el curs per tal d’aprovar- les
Per tal de preparar aquest control se’ls facilitarà pautes i material, així com activitats que podran entregar per ser corregides i valorades.

Continguts:
• Àlgebra : Sistemes d’equacions, matrius i determinants.
• Programació lineal .
• Funcions : Límits i continuïtat. Derivades. Aplicacions.
Treballs/ Deures
• Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
• Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.
Exàmens:
• 1 examen per cada tema i un examen trimestral.
Material:
• Llibre de text, calculadora científica i estris de dibuix.
Avaluació:
La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens i el 40% de la nota de l’examen trimestral.
Al mes de maig hi haurà una prova per l’alumnat que no hagi superat algun trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova extraordinària global del mes de juny.
Recuperació de les matemàtiques pendents de 1r de batxillerat:
Els alumnes que tenen les matemàtiques de primer de batxillerat suspeses disposaran de dues convocatòries d’examen durant el curs per aprovar- les
Per tal de preparar aquest control se’ls facilitarà pautes i material, així com activitats que podran entregar per ser corregides i valorades.

ACTIVITATS

ACTIVITATS REALITZADES AL CENTRE

CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA: S’organitza un concurs de fotografia matemàtica al centre dins del concurs organitzat per l’ABEAM.

PROVES CANGUR DE 1r, 2n, 3r ESO: Concurs de resolució de problemes, tipus test, que es realitza a tot Europa i que aquí està organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques (filial de l’Institut d’Estudis Catalans). ). L’alumnat amb millor puntuació en les proves Cangur, en cada nivell, rep un premi a la diada de Sant Jordi.

JORNADES D’EDUCACIÓ FINANCERA 4rt ESO: 6 tallers a cada grup de 4rt d’ESO impartits per treballadors voluntaris vinculats a entitats financeres, organitzacions professionals, funcionaris de l’Agència Tributària de Catalunya i professors de secundària, amb amplis coneixements dels temes tractats a cada taller. Dins del programa EFEC, es busca donar  coneixements bàsics d’economia i finances als nostres joves.

ACTIVITATS REALITZADES FORA DEL CENTRE

PROVES CANGUR DE 4rt ESO, 1r i 2n Batxillerat: Concurs de resolució de problemes, tipus test, que es realitza a tot Europa i que aquí està organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques (filial de l’Institut d’Estudis Catalans). L’alumnat amb millor puntuació en les proves Cangur, en cada nivell, rep un premi a la diada de Sant Jordi

PROJECTES Anem x + Matemàtiques: Projecte organitzat per la FEEMCAT que està adreçat a alumnes amb bons resultats acadèmics (no necessàriament d’altes capacitats) que volen anar més enllà del que els ofereix l’ensenyament reglat. Tenim  una alumna del centre de 4rt d’ESO que  participa en aquests tallers setmanals d’excel·lència matemàtica.

PROJECTE Bojos per les matemàtiques: És un curs d’un any de durada dirigit als estudiants del primer any de batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia amb especial interès i talent per les matemàtiques. L’objectiu bàsic d’aquest projecte és fomentar la vocació científica d’aquests joves i en especial el seu entusiasme per les matemàtiques. Tenim un alumne de 1r de batxillerat dins aquest projecte

CONTACTE

Joan Manuel G. (Tutor ESO 2n D)

Teresa M.(Tutora ESO 3r C)

Ma Dolors P. (Tutora ESO 4t B / Coordinadora de 4t d’ESO)

Esther S. (Tutora ESO 2n B)

Ma Pilar T. (Cap Departament Matemàtiques)

Tel.: 93 289 06 30