Matemàtiques

departament-mates-2-xxvolimpiada

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Departament de Matemàtiques es planteja presentar aquesta matèria, que forma part de la cultura universal, com una eina que capaciti a l’alumnat a saber resoldre i plantejar problemes, criticar arguments, utilitzar el llenguatge matemàtic amb facilitat i reconèixer un concepte matemàtic en una situació concreta.

ASSIGNATURES

Continguts:

 • Nombres (Divisibilitat, enters, decimals i fraccions).
 • Proporcionalitat.
 • Geometria (Rectes i angles, Longituds i àrees).
 • Taules, gràfiques i atzar.

Treballs/ Deures

 • Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.
 • Es llegirà una història amb de tema o contingut matemàtic un cop al mes.

Exàmens:

 • Es realitzarà 1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació).

Material:

 • Llibre de text, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb la qualificació dels exàmens ponderada pels treballs realitzats a classe. Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que no hagi superat algún trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova global del mes de septembre i presentar un dossier d’exercicis .

Continguts:

 • Nombres :Enters, Fraccions, Potències i arrels, Proporcionalitat i Percentatges.
 • Àlgebra: Introducció als Polinomis i a les equacions de 1r grau.
 • Geometria : Teorema de Pitàgores , semblança, cossos geomètrics. Càlcul de superfícies i volums dels cossos geomètrics.
 • Funcions: gràfiques, taules i fórmules.
 • Estadística.

Treballs/ Deures

 • Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.
 • Es llegirà una història amb de tema o contingut matemàtic un cop al mes.

Exàmens:

 • Es realitzarà 1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació).

Material:

 • Llibre de text, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb la qualificació dels exàmens ponderada pels treballs realitzats a classe. Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que no hagi superat algún trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova global del mes de septembre i presentar un dossier d’exercicis.

Continguts:

 • Aritmètica : Nombres, Fraccions, Decimals i Percentatges.
 • Àlgebra (Equacions i sistemes de primer grau, Problemes de planteig, equacions de 2n grau).
 • Funcions (Introducció i funcions lineals, afins i quadràtiques).
 • Geometria (Semblança i Figures a l’espai).
 • Estadística (Representacions gràfiques i paràmetres).
 • Probabilitat (definició i diagrames d’arbre).

Treballs/ Deures

 • Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Exàmens:

 • 1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació).

Material:

 • Llibre de text, calculadora científica, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb la qualificació dels exàmens ponderada pels treballs realitzats a classe. Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que no hagi superat algún trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova global del mes de septembre i presentar un dossier d’exercicis.

Continguts:

 • Aritmètica : el nombre real, potències i radicals.
 • Polinomis: regla de Ruffini.
 • Àlgebra: equacions de 1r i 2n grau, inequacions lineals, polinomis, factorització.
 • Funcions: lineals, quadràtiques, exponencials i logarítmiques.
 • Geometria : semblança, trigonometria.
 • Estadística i probabilitat.

Treballs/ Deures

 • Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Exàmens:

 • 1 examen per cada tema (2 ò 3 cada trimestre o avaluació).

Material:

 • Llibre de text, calculadora científica, escaire, cartabó, transportador, compàs i regla.

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb la qualificació dels exàmens ponderada pels treballs realitzats a classe. Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que no hagi superat algún trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova global del mes de septembre i presentar un dossier d’exercicis.

Matemàtiques (Ciències i Tecnologia) 1r Batxillerat

Continguts:

 • Aritmètica: nombres reals, nombres complexos, logaritmes, successions.
 • Àlgebra: factorització de polinomis, equacions i sistemes d’equacions.
 • Trigonometria: resolució de triangles, funcions i fórmules.
 • Geometria : vectors, geometria (problemes afins i mètrics),còniques.
 • Funcions : funcions elementals, funcions exponencials i logarítmiques.
 • Límits i continuïtat, introducció a les derivades.
 • Estadística i probabilitat.

Treballs/ Deures

 • Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Exàmens:

 • 1 examen per cada tema i un examen trimestral.

Material:

 • Llibre de text, calculadora científica (2 variables estadístiques) i estris de dibuix.

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens  i el 40% de la nota de l’examen trimestral
Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que  no hagi superat algún trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova global del mes de  septembre i presentar un dossier d’exercicis.

Matemàtiques (Ciències Socials) 1r Batxillerat

Continguts:

 • Repàs de nombres.
 • Aritmètica mercantil.
 • Repàs d’inequacions, equacions i sistemes d’equacions.
 • Funcions (Repàs i introducció a les funcions trigonomètriques, exponencials i logarítmiques).
 • Límits i continuïtat.
 • Introducció a les derivades.
 • Estadística (Distribucions unidimensionals i bidimensionals. Distribucions de probabilitat. Corba normal).

Treballs/ Deures

 • Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Exàmens:

 • 1 examen per cada tema i un examen trimestral.

Material:

 • Llibre de text, calculadora científica (2 variables estadístiques) i estris de dibuix.

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens  i el 40% de la nota de l’examen trimestral
Al mes de juny hi haurà una prova per l’alumnat que  no hagi superat algún trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova global del mes de  septembre i presentar un dossier d’exercicis.

Matemàtiques (Científic – Tecnològic) 2n Batxillerat

Continguts:

 • Àlgebra (Sistemes d’equacions, matrius i determinants).
 • Geometria (Vectors a l’espai, rectes i plans, problemes afins i mètrics a l’espai).
 • Anàlisi (Límits i continuïtat. Derivades i les seves aplicacions. Integrals).

Treballs/ Deures

 • Exercicis del llibre de text i altres proporcionats per la professora.
 • Normalment, tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Exàmens:

 • 1 examen per cada tema i un examen trimestral.

Material:

 • Llibre de text, calculadora científica.

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens  i el 40% de la nota de l’examen trimestral.
Al mes de maig hi haurà una prova per l’alumnat que  no hagi superat algún trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova extraordinària global del mes de  juny.

Matemàtiques (Ciències Socials) 2n Batxillerat

Continguts:

 • Àlgebra : Sistemes d’equacions, matrius i determinants.
 • Programació lineal .
 • Funcions : Límits i continuïtat. Derivades. Aplicacions.

Treballs/ Deures

 • Exercicis del llibre de text i altres proporcionats pel professor.
 • Normalment tenen exercicis per fer a casa referits al tema que s’està explicant.

Exàmens:

 • 1 examen per cada tema i un examen trimestral.

Material:

 • Llibre de text, calculadora científica i estris de dibuix.

Avaluació:

La nota final de cada trimestre s’obté amb el 60% de la qualificació dels exàmens  i el 40% de la nota de l’examen trimestral.
Al mes de maig hi haurà una prova per l’alumnat que  no hagi superat algún trimestre. En cas de no recuperar, l’alumne haurà de superar la prova extraordinària global del mes de  juny.

ACTIVITATS

ACTIVITATS REALITZADES FORA DEL CENTRE

 • Cangur 20013
  concurs de resolució de problemes, tipus test, que es realitza a tot Europa i que aquí està organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques (filial de l’Institut d’Estudis Catalans), per alumnes de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat.
 • TALENTS 2020 Aventures emprenedores Auditori Axa
  L’activitat consisteix en la presentació de joves emprenedors que han creat empreses i expliquen el camí seguit. Hi participa l’alumnat de 1r de Batxillerat D que cursa Economia d’empresa 1.
 • Estalmat
  10 alumnes de primer cicle participaran aquest mes de juny en la selecció de estudiants per a formar part d’aquest projecte: Objectiu del projecte: fomentar l’afició i habilitat especial en Matemàtiques de nois i noies que viuen a Catalunya i amb data de naixement l’any 2000 o l’any 2001. Activitats: Tots els dissabtes del període lectiu dels cursos 2013-2014 i 2014-2015 , de 10 h a 13 h a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC, a Barcelona.
  + Informació
 • L’alumnat amb millor puntuació en les proves Cangur, en cada nivell, reben un premi a la diada de Sant Jordi

CONTACTE

Eliana H. H.
Lluís M. F. (Tutor ESO 3rB).
Ma Dolors P. D.(Tutora ESO 4tC / Coor. 4t ESO)
Jordi S. P.(Tutor ESO 1rA )
Maria Pilar T. O.(Cap Departament MA)
Esther S. C.(Tutora ESO 2nB)

Tel.: 93 289 06 30