Llengua Castellana

departament-castella-2-xxvolimpiada-2

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT:

El Departament de Lengua Castellana y Literatura té com a objectiu impartir l’assignatura de la Lengua Castellana y Literatura per tal de fer conèixer la llengua, fer que els alumnes desenvolupin i milloren les seves habilitats i competències comunicatives i estètiques i literàries.

ASSIGNATURES

Comunes:

1. Llengua castellana i literatura: 1r ESO (3 hores)
2. Llengua castellana i literatura: 2n ESO (3 hores)
3. Llengua castellana i literatura: 3r ESO (3 hores)
4. Llengua castellana i literatura: 4tESO (3 hores)
5. Llengua castellana i literatura: 1r Batxillerat (2 hores)
6. Llengua castellana i literatura: 2n Batxillerat (2 hores)

Optatives:

1. Comprensió lectora (1r cicle ESO)
2. Ortografia (1r cicle ESO)

Optatives modalitat:

1. Literatura castellana de modalitat a 2n de Batxillerat (4 hores)

1r ETAPA ESO: 6 crèdits comuns i 3 crèdits variables, 9 hores setmanals.
  Continguts:

 • Llengua escrita, llengua oral: gramàtica i normativa, producció i comprensió de textos de tipologia diversa i de gèneres diversos.
 • Gèneres literaris.

Tasques / Deures:

 • Exercicis: del llibre de text, programats pel professor o pel departament…
 • Producció de textos escrits i orals.
 • Lectures obligatòries les lectures lliures de textos ficcionals (novel·la, poesia, teatre) del corpus universal de la literatura.
 • Treballs individuals i/o en grup sobre els continguts de llengua i gèneres literaris de caire oral i escrit.
 • Presentació de fitxes de lectura i exposicions davant el grup classe (Club de Lectura).
 • Elaboració d’apunts
 • Assistència obligatòria.

Exàmens, controls i avaluació:

 • Exàmens escrits i proves objectives.
 • Exercicis d’avaluació continuada de tipologia diversa. 
 • Controls de recuperació*.
2ª ETAPA ESO: 6 crèdits comuns – 6 hores setmanals.
Continguts:

 • Llengua escrita, llengua oral: gramàtica i normativa, producció i comprensió de textos de tipologia diversa i de gèneres diversos.
 • Història de la  Literatura en llengua castellana des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat.

Tasques / Deures:

 • Exercicis: del llibre de text, programats pel professor o pel departament…
 • Producció de textos escrits i orals.
 • Lectures obligatòries i les lectures lliures de textos ficcionals (novel·la, poesia, teatre) del corpus universal de la literatura.
 • Consulta bibliografia.
 • Treballs individuals i/o en grup sobre els continguts de llengua i gèneres literaris de caire oral i escrit.
 • Presentació de fitxes de lectura i exposicions davant el grup classe (Club de Lectura).
 • Exposicions orals i debats en el grup classe.
 • Elaboració d’apunts.
 • Assistència obligatòria.

Exàmens.

 • Exàmens escrits i proves objectives.
 • Exercicis d’avaluació continuada de tipologia diversa. 
 • Controls de recuperació**.
Batxillerat: 2 assignatures comuns,  4 hores setmanals***; 1 assignatura de modalitat, 4 hores setmanals; eventualment, 1 assignatura, 4 hores setmanals****.
  Continguts:

 • Llengua escrita, llengua oral: gramàtica i normativa, producció i comprensió de textos de tipologia diversa i de gèneres diversos.
 • Anàlisi d’obres literàries completes
 • Comentari de text (teoria).
 • Història de la literatura en llengua castellana.

Treballs / deures:

 • Exercicis: del llibre de text, programats pel professor o pel departament…
 • Producció de textos escrits i orals.
 • Lectures obligatòries assenyalades per la Conselleria (novel·la, poesia, teatre).
 • Consulta bibliografia.
 • Comentaris de text.
 • Anàlisi i comentari d’obres completes del cànon literari en llengua espanyola.
 • Treballs individuals i/o en grup sobre els continguts de llengua i gèneres literaris de caire oral i escrit.
 • Exposicions orals i debats en el grup classe.
 • Elaboració d’apunts.
 • Assistència obligatòria

Exàmens:

 • Exàmens escrits i proves objectives.
 • Exercicis d’avaluació continuada de tipologia diversa. 
 • Controls de recuperació.

La competència lingüística i comunicativa és un instrument fonamental, imprescindible, a qualsevol activitat social i personal, acadèmica i professional. 

Per la seva part, la literatura representa un punt de trobada dels pensaments socials i culturals (filosòfics, religiosos, polítics, etc.); el seu estudi i el coneixement de la seva història obre finestres a moltes altres disciplines com la història, la psicologia, la filosofia, l‘economia, la religió, la història de l’art, la història de la ciència, etc presents en el curriculum acadèmic de la secundària
Finalment, la literatura és un art,  l’art del llenguatge, de manera que la seva presència en el curriculum de la secundària facilita la sensibilització de l’alumnat a un manifestació artística determinada, sinó, en general, suposa una manera d’educació del seu  sentit estètic.

*El control de recuperació de l’assignatura s’ajustarà al contingut del document de mínims produït pel departament de castellà.

**El control de recuperació de l’assignatura s’ajustarà al contingut del document de mínims produït pel departament de castellà.

***Durant el curs 2008-09 a segon de batxillerat encara s’imparteixen tres crèdits; en total tres hores setmanals

****L’oferiment d’aquesta matèria o crèdit variable depèn de les disponibilitats del curriculum i del centre a cada curs acadèmic.

Cousebooks:

 • RUBIO & GRANT · “Living English 1. Student’s Book (Catalan)” · Ed Burlington · ISBN 978-9963-48-992-3.
 • RUBIO & GRANT · “Living English 1. Workbook + Vocabulary Builder (Catalan)” · Ed Burlington · ISBN 978-9963-48-993-0.

Recommended material:

 • “Oxford Study Dictionary” · Oxford ed. · ISBN 9780194316927.
 • “Advanced Learner’s Dictionary.Book + Multi-ROM” · Oxford ed. · ISBN 9780194799027.

Activities:

  Completion exercises, essays, oral presentations, written and oral comprehension exercises, pronunciation exercises, simulations, debates, translation, search for information, use of dictionaries (paper and digital), using English to communicate in the classroom.

Evaluation:

  Evaluation of the student’s progress will be done through:

 

 • Written and Oral Tests: grammar, vocabulary, writing, listening comprehension, reading comprehension and speaking.
 • Homework, classwork and attitude in the class.

 

Resits for students with pending coursework:

  Procedure: passing the first and second terms the previous year is automatically passed. Should this not occur, students must perform a task determined by department (consisting of revision exercises in grammar, vocabulary, reading, etc. .) and sit an examination in due course.

ACTIVITATS

Antología de la Pesadilla – Relatos creados por los alumnos (1º de ESO) + informació >>

CONTACTE

Rut B. T.
Nieves L. F.(Secretària / Resp. Manteniment)
Toni M. G.(Tutor Batx 2nB)
Rosa M. M.
Marta V. P.Cap Departament LS

Tel.: 93 289 06 30